Saturday, November 1, 2014

küllikälli külite

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Vaivaro kieli-neuvooVaivaro


(ääres, servas, pool(el))

`laiva `toise küles `seisosivad

ko täid on `külles , siis et saa neist enämb `lahti

tagumaise `masti küles on `kahfel `seili

votti (~ voti) küles ~ `otsas on kiel, sie kiel käüb `liikmegä

(ribi, roie) küle luu läks `katki

jalustimed on sadula küles

üks `seltsi `kirpusi on `lehtede küles, lehe `kirbud

`puuki, sie on `luomi küles suvel

pajul on ka `urvad küles

`ukse küles on `krampi ja `piida küles on obadus
`kiskos `kambri `krambi `puolest

`vergole `panna `kaarnad `külge
`kaarnad on `tohtosed ja `käsnäsed

(kinnitusnöör) `kandemiga `siota [silmumõrd] `nuora `külge `kinni

maa `külles `nomme maas `kasvad `karbed (nõmmesammal), ikkuna vahele `panna `talvest

vogil on `ketra lühü `külles

(karusmari) kikker`pillid `kasvavad `marjapuu `küljes

`laua `küllest on `kildo `välläs

(`klüütsi|kko g -go kraapraud) `klüütsigoga `kraabida `terva `raua `küljest `vällä

(voki käsipuu koonlalaua hoidmiseks) `kuonal `pandi `kuondla puu `külge

`seinä `külge `tehti `b>vuode<, `kolme `sambaga, se oli krovat

puu `kuored `seinä `külles kribisevad

vanal kuul kubida, `panna kuppi `sarved `külge ja `lassa verd

pane uherdile käbi `külge

kämär puu `külles (taelast)

akka `juoma ja ei pane kättki tüö `külge (tööst osa võtma, abistama)

(haiguste nakkamisest) akkas se `aigus `külge ja oligi mend

pani obone `kinni verävä `samba `külge

jäi `oksa `külge rippuma

sädemed `langid `taula `külge

(külje all, lamamisel all olev) `külje alune kotti on ka `irmus kova

`laua `küllest on `kildo `välläs

`siomo obosed lattermu (lasipuu) `külge

`lieted (leetrid) `lüöväd `külge

(`maaditsa = tala) `naulo `lüvvä `maaditso `külge

toise raa küles on marss seili

(küütsakil) on `justko `küütsälle, puol külite

külüte

No comments:

Post a Comment