Saturday, November 1, 2014

külläb külläldigi

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`küllap `lämmästas `lapse

`kolkisimma neid (linu) `külläldi (palju, rohkesti) ja `külläldigi viel

oma eloajal õlen kõik nägemised nähnd, küll üvi `päivi küll pahu `päivi

küll ma õppetan, aga sa mitte et akka tegemäie

jumal paraku sinuda küll (rõhutav sõna hüüatustes)

sie inimine on küll ise `vaine, aga ikke `annab `raasukese `tõisele ka

küll ilm õpetab, lai väli `nuomib

no küll on sie ime värk, kui `õmblus`massinad tulid

(rõhutav sõna mingi vastanduse korral) sie inimine on küll ise `vaine, aga ikke `annab `raasukese `tõisele ka

(imestus või ehmatus) oh sa `isver küll, nüid jäid `kondid `kangest
oh sa `isver, laps kukkus jõkke

on sie maa`ilma elo küll `kummilik (imelik, kummaline)

küll nään `mennä, tierada `kuumab viel

õli küll kõvast `aige aga `vällä ei surd, elo jäi

küll sedä `kärriku (viril laps, kisakõri) `annab `oidada

eks õle neidki inimisi küll küll küll, kie `tieväd `einä tänägi

tule nüüd ka vahel `süöma, `küllalt saab nüüd sestki `lõhkumisest

küll ma õlin `leilis, `tahtsin senest `asjast `lahti `saada

(teat laste- või kaardimäng) `linna põletamist õlen `mängind küll

(lobisema, lorajuttu ajama) juttu `lortada ja `naurada üvä küll

küll luu liha `kasvatab (tervis tuleb)

küll kuer oma `aavad lakkub, oma süü iest `vastutab

pöialpoiss (lind) lüttitab lüü-ütt, küll võib lüttitada

`maake - - sie tieb jalad aigest küll

õlen nuorelt suitsetand küll

(peks) andas ia mandruka et küll sis mieless piab

`kuhmaga miest õlen nähnd küll


Jõhvi


`Tallinnas õli küll väga ia elada
siis sain juba elole jalad `alla

(kirju lehma nimi) `Kirjak `andas `piima küll iast

(hirss) `kolla`tangu pudru `seime `kruonus, ia oli küll

ma `käiksin küll kerikus, aga ei `jaksa `käia, jalad ei `astu enamb

sina `sinder küll

küll aga obone `lendas ies

küll õli ia - - paneb `maigutamma


põhja-Iisaku


`kasvatama piab küll ia, küll `kurjaga

küll `küllale `liiga ei tie

neil majas `puudust ei ole, on `keike `küllaga (külluses, küllalt)

küll elu õppetab

mis imet`kumma `massin `nendel sääl `õuve pial on
imet `kumma küll, täis`miestel kibedal `küńni ajal `korvitegu ette `võetud

on sie küll üks (väeti või saamatu) inimese`unnik

lehm sai `süia küll, aga `karja `juurest ära `juosta ei isutand [kui pea oli esijala külge seotud]

punased kasik`siened (kaseriisikas) on iad küll, ei ole `ussitand

`vuhmisin küll ia kere`täia, aga nüüd tahan `jälle `süüa

on elus küll `vintsuda saand, `mõistaks ta `nüüdki `kergemald elada

nüüd jäeb `kangas suvest küll kesekille

vihmakuĺl kisendas `kangest `ninda kilavald, küll seda `vihma ikke nüüd tuleb

küll öblakad tüdrukud kekutasid ja `kilkasid kilin taga

`lapsest piast sai küll `nipsu klibistata

küll on külm, `ambad `käivad klõginal kokku

küll ikke `klähmab (nähvama) `teisele teravalt

mis sa `koinid (ahnitsema), sul seda `naudi (?<Läti keelest) küll

küll on inime, oleks tal koppika `iestki aru pias

küll on `kosmus, [ei] ole `kümme `aastat `juuksi `leikand

küll mina tian isegi ega ma kot́tis `kasvand ole

ei sa `krillis `silmadega `nuore obusega küll `välja `menna ei tohi

inimesed olivad `uhked küll, [kui] `saapadel nattukese `kriuksu sies oli

kass jäi `ukse vahele, küll `kräunus

sest `krüömest küll tittele `kleiti ei tule

küll ma käiks viel kõik kuhad läbi, kui jalad sõna `kuuleks

küll lüönd `ennast `kiksi ja `kõksi (ilusaks, korda)
poiss `kõksis küll
on teine küll `kõksis, `kõrge `apsatiga `kingad jalas

akkan keppi nõjal kõmps komps `astuma, küll ma `jõuan

küll on kõrendik (vibalik), `selle lükkab tuul `ümber

küll ma tulen suga kõriorelit `mängima
võttan kõri `pihku ja `mängin kõri oreli

vanemb laps oli mul ia vagane, `nuoremb oli küll üks kärrpill (viripill, kisakõri)
kes `selle kärr`pilliga läbi `saada `mõistab

küll nied mehed `võivad seda õlut larida

`armastab küla `müöda juttu lariseda, küll maast küll `ilmast

lina`kammiga `kraabitasse `siemed `küllest ära, `kupratasse linu

ikka `mingi liru tuli, `rüübata `kõlbab, aga `mehka ta küll pole

lits lugu küll
lits mies, `ilmaski ei tie seda, mis lubab

`luomadelle `kõlbas pikk ja terav ein küll, mis lodus ja `metsa `lompides `kasvas

`kördist mina küll lugu ei pia

`kiisad mekkivad küll, aga kole `luitaned `teised

küll on vast lovisid (lõvi: lõve = lõhe, pragu) see lepp täis

`onvad ilusad küll, niäd punased `lälled

no küll on sie kuhi lämakas, akkab [vett] vist `sisse ka võttama

mina küll masa miest ei taha

No comments:

Post a Comment