Friday, November 28, 2014

suvi

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(tunamullu) `enne`mullu õli kuiv suvi

`laulupidu `pietasse iga suvi `Tallinnas

suvi ajal `korsten `tihti ei võtta `suitsu, ei akka `tõmmama east

(hernemähkuri röövik) `erne `ussid `kuiva suvega sigineväd `sinne `palgude `sisse

`meie oma [kell] kippub ette suvel

minä õlen juo `kolmas suvi sene `istumise pääl

(juuni) vana jaan `müödä, `ongi suvi ilu `õtsas
suvi sueb ja jaan tieb jalad `alle (st loomad kosuvad suvel)

kenel `einämad vähä, sie tieb kaha `einä (poole saab tegija, poole maaomanik), mõni pidas `luoma ja tegi igä suvi kaha `einä

kui `kalda`pääsukesed `tieväd pesä madalale, siis tuleb kuiv suvi

(oks, mis ajab juuri ning hakkab kasvama) `kasvu õks on sie, mida õks suvel on `kasvand, seda võib `puokida `järgmine kevade

kui `talvel mies `kõnnib `püksi `kaulusseni lumes, siis suvel `kõnnib `põlvest `saate rohos

suvel ei `tahtund `keitädä `reietuas, sis `keideti `keido`küögis

sui`vilja obosed `tallusivvad, õli paks `pahmas ehk ahus, siis `kergitetti (ladet, pahmast puistama, õlgi või põhku teradest eraldama) üless, `reie rehaga `tõmmeti üless

`mullu sügisel `lõigetud, siis sel suvel on kesä puud (suve läbi metsas kuivanud puud), `kuivad akkavad põlema iast

kui kevade `raiuti [puud], said `metsa üless `lautida, suvi läbi `kuivasid, siis sügise `tuodi lumega kodo, `üöldi kesa puud

`luomal on kahelpuol selg`ruogu muhud, sääl `neie sies on `kiilimunad (naha all arenev tõuk) `ielmisest suvest

kui suvel õli sue siis tämä (piim) ise läks koho`piimäst

`linnupu `kärgidest sulatta `vaksi, suvest ei `kõlba jättäda, [kärjed] `koituvad, `lähväd jahust (pulber)

`peäle rukki `kõrjamist tuli käsile võttada suvi`vilja `kõrjamine

suvel õli `päälimine `sielik `kriitongist (puuvillane riie) - - `ruuduline

õlin ühe suve kuu mies (kuuks ajaks palgatud) `mõisas

`mustlased - - `talvel õlivad kus õlivad, tulivad `üösest, aga suvel õlivad `laagris

suvest `veimä, `nuoremmad, ikke `koikad `aita, õhu kääs õli `lahkemb (õhurikas) magada

ei suvi viel tule, lakka `tuisud (kevadine lumetuisk) `onvad õlematta

suve köök - - `laudane kattus pääl

ku õli `vihmane suvi, kui ei saand `eina teha, siis sai leppa`õksi `kuivatada ja `lammastelle `andada

eks `tüösi õld jo küll, suviajal viel `liiatigi (eriti)

`vihmase suvega lodostikku ärä mene

suvel õlivad ka ikke `niskesed nokkaga `mütsid, `niskesi ludusi (soni) ei õld

maa tõugud ku on valged tuleb kuiv suvi, ku sinised, siis `vihmane suvi


Jõhvi


kevade ja suvel idustasime `kartulid

suvel `küäti `sauna iga nädäl, siis õli palav, igi ais jäi keha `külgä

õlema tuand leppiku alt neid kadikuid, suve aig, pali siis seda kütti kulub

rukkimaa pidi õlema `puhkand ühä suve, [rukis] `tehti `tõise `aasta `kaera `maaje

kesk`õhta suvel – siis sei kodu kes `milla tahi

külä `puhke`tunnid õlivad suvel kaks `tundi `lõunet, tund kesk`ommik ja kesk`õhtat ka no kulus tund `vällä

sie pidi siis `võõra tiumehe `palkama, kes `mõisas käis `ümbär `aasta ja kuumehe, kes tegi suvekuud

`põllu ein on `kärbikus (kärbis)

suve aig, pali siis seda kütti kulub

lademealused ja suvivili tulivad `enne `arva `sarjaga `tuulada

`tõstama `saani suvest `laudile

vana`rahvas suvel liha suurd ei `süändki, `üäldi, et unt süäb liha

iga suvi `tõmmas linaliu `augu `kuivast

pühäbä `õhta suvel õli siis lihaga supp kas `erne, vai ua vai `läätsä supp


põhja-Iisaku


nu suvel olivad `kangased `püksid

nüüd jäeb `kangas suvest küll kesekille

kui uks tehasse `tuoredest `laudadest, siis sie `kõmmeldab ühe suvega ära

ühe `kärpa (kärbis) paneb `kõrraga `piale, `rohkem ei mahugi

kui oli `vihmane suvi, pidi vahest mittu `korda `einu `lahti `lüöma

kui karjamaa li vi mase suvega märg lärtsus maakene vesi suve läbi jala all

suve õhta kui päev madalasse vajus akkasid sääsed kuoris pirisema

malgad vajutasid eina ehk ärjapä ehk suvi vilja kärbikul kinni muidu suure tuulega oleks lendu läind


Vaivaro


suvel voib ilotse

eks nää, mis se jumal (loodus, saatus) tieb sene suvega

puoltoist `aasta olimo `välläs, no `toine suvi tulimo kodo

`puuki sie on `luomi küles (kallal) suvel

suvel `keideda `marja `sahti

No comments:

Post a Comment