Wednesday, November 5, 2014

pia varane varssi varas vare

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


nii pia ku `paika jäid, `püssid kõik lukkust `lahti


Jõhvi


isa on pia `õtsa `kõrras, mina õlen viel `kaunikene (üsna terve, kõbus)

(kala) `kuera ants, ta pia `aegu `lutsu `muodi `ongi pagan, `vurridega, `sarve `muksud pias


põhja-Iisaku


`luoma`erned - - nied olivad nied `kirjud `erned vikki `ulgas, `piaaegu niisama `suured kui `süöma`erned

vara, varsti


Lügänüse


sie `naine on `varsti maha kukkumas, `raske jalaga

sie `naiste`rahvas on `raske `jalgane, sie `varssi `langeb maha (sünnitab)

surm jo `varsti ligi, jo jalad akkavad `külmast `jääma

kana [hari] lõkkendab (õhetama, punetama), juo akkab `varsti munele

`puŋŋad `lüöväd juo `varsti `lahti

isä jagas igäle ühele oma jago ette (varem kohale või valmis)

(hilineja jääb ilma) varane robotab `siibi, iline pühib nokka

kui kanermu kukketab `latvast, siis mene `sieme kottiga esimisel `augu·stil `väljäle (rukis tuleb varakult külvata)

`käidi ja `viedi `kuulamise pudel, varemb `peigomies vei `pruudiemäle (enne kosja)

peremes ja pere`naine on juo `ommiko vara `liikelsie on `kõhna (vaene, varatu) ja `vaene

`lapsed on `vaise vara

`enne surma jagas oma varanduse `vällä

(pärast surma või lahkumist alles või pärandiks jääda laskma) jättab oma varanduse järele `tõiste `riielda ja tappelda

vana`rahva `ütlus et naist`rahva varandus ei `kestä `rohkemb kui `tuoma`päiväst `jõulu

kie õlid `jõukamad (rikas, varakas), tegid õlut ka `jõulusttuli `ilmsi (ilmsiks), et tämä varastas

tieb `kelmi (petma, tüssama) ja varastab

kui silm `vältib siis käsi `kouhkab, `tõine akkab `vargale (varastama) siis

oma `leietud, `võõras varastettud (öeld raha leidmisel)

tia, kas `ongi mõni varas võivorokad toppita `kiiliga `seinä varale vahele, sie on kabai·t́amine`enne [on siin] elatud, kivivarede (ahervars, varemed) kõhas `kühmud, kivivaresi rias


Jõhvi


kui `kapsa`issutus sai läbi, akkati `varsti `piendraid `kitkema

`ommiku vara jua jalal

kevade`puole tuli varemb `valge, akketi varemb `süämä, `õhta `mendi `iljamb magamaja kui `äiäl seda vana `konksu (raha, varandust) ikke tugevast õli, siis õli sie tüttär misike õli

see käärib (ajama, keerama) nüüd omale varandust kokko

(raiskama, priiskama) lagastas oma varanduse kõrist `alle (jõi maha)`müäda `käivad siit, juba (ju) mõni ta siit ikke `ingas (näppama, varastama)

kas teil on `lehma jaoks ka `palju `toitu juba `kormitatud (varastama)

`küllap tämä `kähmas (näppama, varastama) `selle `kirve omale `õlma `alla

`alle käind inimine varastab, `räägib rumalast

eks ta õle üks masie·nika - - üks varas ehk kelm


põhja-Iisaku


(juttude levimisest ja rääkimisest) kui `sellele kedagi `ingad, siis eliseb [jutt] `varsti kui kell `müöda küla

(lööma, äigama) `jõngatab `sulle `varsi `mööda kukalt kah

võttas `laialt ette ja `plaanitses, oligi `varsti võlad `kaelas

ommiku vara ia konariku pialt `menna

`ommiku vara akka aga `jälle `einamale `kõmpsima (raskelt, aeglaselt astuma, vantsima)

varane külv `täidab `salved, iline lakkad

võtta ikke `linnupettest paar suutäit, varakevadine aegsul `aidad vara täis, `jätkub isa iast ja poja `päevist

isa vara lasi `korssnasse (raiskas ära)

isa kadune vedas omale maa·`ilmama varandust kokku

sie on varandust küll kokku `kraapind (ahnitsema, koguma)`liikuvast varast `arvatasse `luomad ja vili, tüö`riistad ja majakraam

No comments:

Post a Comment