Tuesday, December 31, 2013

umbIsiklane tegoMuod

umbIsikuline teguMood (tehtud) [1]

 • muist umbIsikulise teguMoe tüvist erineb ainult olevik.

teised umbIsiku tüved on kõik üheSugused.

tunnus

 • on helilise kaasHääliku ja pika täisHääliku järel +d+ ja mujal +tt+

umbIsikulise teguMoe minevik (tehti)

jaatava mineviku tunnus on helilise kaasHääliku ja pika täisHääliku järel +di ja mujal +tti

 • juodi, käidi, saadi, tuodi, viedi, mendi, pandi, tuldi, üeldi, viheldi,
 • lasti, pesti, tehti,
 • aetti, luetti, maetti, maksetti, peksetti, kutsutti, mängitti, visetti, tunnistetti,
 • Lüganuse:
  • kõrjetti, räägidi, süödi,
 • hvi:
  • aeatti, kõrjetti, kaupletti ~ kaubeldi, avvuttatti [2],
 • Iisaku:
  • vihtletti
 • Vaivara Kudruküla:
  • üdeldi, annedi ~ annetti, etsidi
 • Viru-Nigula Unukse (olevikule sarnastunud):
  • piedi ~ pietti, annedi, kannedi, tabedi, tommadi, visedi ~ visetti

jaatava mineviku tunnus on lauludes +e-omastusLiitega (<*hen)

 • hvi:
  • ööldie üteldie
  • räägitie valestätie; [3]

keskSõna tunnus +tu

on omane Haljala Selja, Viru-Nigula, Lüganuse, Jõhvi, Vaivara ranna ja idaOsa murrakuile ning Iisaku lauludele

 • Lüganuse:
  • lüödü, tehto ~ tehtu, viettu, siuttu, lõigettu, laudittu, rissittu, õssettu, küpsedettu, linudettu, suitsedettu
  • ütel eina enne tehtu
  • kaare enne kieridetu; [4]
 • hvi:
  • tehtu, ei kutsuttu, kuivadettu
  • kingad on kivista tehtu
  • paulad paasista punutu; [4]
 • Iisaku:
  • mis on pooleli peetu
  • enne aiga armastetu
  • üle määra mängitetu; [5]
  • siest on siidila siutud
  • peält on kullal kierutetu; [6]
 • Vaivara Põlendiku:
  • aettu, süödettu, tommettu
 • Vaivara Udria:
  • luodu, mendu, pandu, kergidettu
 • Vaivara Kudruküla:
  • lüödü, siottu, murrettu, kinnidettü, ommeldu

Põhja-Eesti ja Soome murrete tud- tunnus matkib nud-keskSõna.

 • hvi:
  • mendod, nähtod, tehtod, pestod [7], kannettud, nõuvettud [2], kirjudettod [7],
 • Iisaku:
  • kassettud, viskattud
 • Vaivara Mustajõe:
  • juostut, kästut, lastut, pestut, elettud

Lõuna-Eesti tehtavik on olnud isikuline [8]

 • Setu:
  • kõik muu puu raotiva
  • kõik muu laastul maale lasti
  • mina ütsi üles jäi
  • kõik puu raotiva
  • kõik na lastul maha lastu' [9]
  • eka ma luvva-as laulijas
  • mõne sõna mõistijas [10]

siseKadu [11]

a, ä, e pole tüve ja liite vahelt kadunud (nii kui mujalgi KirdeRannikuMurde, Soome, Vadja, Isuri, Karjala, Lõuna-Eesti ja Hiiu murdeis)

 • Lüganuse:
  • ei annettu, kielettud, oijetti
 • hvi põhjaOsa:
  • kannettud, nõuvettud
 • Vaivara:
  • jovvetti, üvvetti, murretti, kieletti, käänetti

astmeVaheldumatus [12] [13] [14] [2]

umbIsikulise teguMoe mineviku tüvi on enamasti häälikuSääduste vastaselt tugevas astmes

 • ahtama: ahtan: ahtatti, ei tohtittu, vahtitti[13], lupjama: lupjattu [15],
 • Lüganuse:
  • kaibettud, nülgittud, tagutti, kiettetti, süöttetti, luoppitti, rääkkitti, torketti, tõukketti, ahtatti [reije], puhkatti, ei õskattud,
  • uskuma: en usu: uskuttud [14], õskama: õskada: õskattud [13],
  • lubama: luvattu [16]
 • hvi:
  • pidattud, audutti, [niediga] niedittud, pumppatti, kaupletti, lükkämä: lükketti, pettas: pettettud [17]
  • püüdetti ~ püüwetti: püijettasse, üijetti, vihtlema: viheldud [18],
 • Iisaku:
  • vihtletti, viskattud
 • Vaivara:
  • muldatti, üvvetti, kieletti [19],
  • viskama: visatti [14], saagittud,


kk, pp, tt lühikese täisHääliku järel püsivad Viru-Nigula siseMaal ja Alutagusel enamasti tugevas astmes [17]

 • hvi:
  • lükkämä: lükketti, pettas: pettettud
 • Iisaku:

astmeVaheldus [20]

võib leida ka astmeVaheldust [20]

 • Lüganuse:
  • kastama: kassetti, õstama: õssettu, tõstama: tõssetti, [õli] muissettu ~ muisettu, rissatti, äästamaije: ääsettud, kuivadetti, linudetti, kuduma: kuuttud [21]
 • hvi:
  • istuma: issutti, rissittud, tõssettasse, vessettasse, ääsetti, mõistama: mõissetti ~ mõisetti [22],
  • sai see vene vessetusta
  • laiva kaas sai kaabitusta; [23]
  • sääl minu uvvest rissitie
  • nimi tõine tõssetie
  • remmelist minu rissitie
  • pajust minu pandanesi; [24]
 • Iisaku:
  • ruossettand, mõissettud,
tt on nõrgenenud lühikese täisHääliku järelt

, kui järgmist silpi alustas mõni t või d-ga kaasHäälikuÜhend [17]

 • Lüganuse:
  • kaettu, maettu, jäätti, võetti, mõella: mõeldi, üöllä: üöldu, laulattamma: lauladetti, vaeodetti, issudettu, lahudettu
 • hvi:
  • jäättud: jäätti, küttama: küöttud, mattama: maettud : maetta(sse), ütlema: üöllä: üöldi, raudetti, juoksedetti, kuivadetti, loppodetti
  • aga ka: kasvattetti, liiguttetti, painuttettud, kussuttettud,
 • Iisaku Imatu:
  • jäetti, küetti: küettasse, maetti: maettasse
 • Vaivara:
  • kuuludetti, kaodetti,
 • Vaivara Mustajõe:
  • küetti, maetti, üeldi
 • Vaivara Udria:
  • kaettu, köettü: küeda (köetakse), maetti,
+tta(da) liide [25]

võib nõrgeneda umbIsiku tunnuse ees

 • Lüganuse:
  • laulattama: lauladetti, vaeodetti, issudettu, lahudettu
 • hvi:
  • raudetti, juoksedetti, kuivadetti, loppodetti,
  • aga ka: kasvattetti, liiguttetti, painuttettud, kussuttettud
 • Vaivara:
  • kuuludetti, kaodetti

tüveTäisHääliku a, ä aset täidab e [26]

nii kui mujalgi KirdeRannikuMurde, Soome, Vadja, Isuri, Karjala, Lõuna-Eesti, Põhja-Eesti IdaMurde ja Viru keskMurde murrakuis,

 • Lüganuse:
  • kõrjetti, painetti (suruti), parvedetti, ei lõigettu
 • hvi:
  • aludetti, talludettud
 • Vaivara:
  • karistettu

aga see pole järjeKindel nii kui Vadja ja Ingeri murrakuiski, isegi ühe sama inimese jutus

 • Lüganuse:
  • tappatti, ahtatti [reije] [27],
 • hvi:
  • visetti ~ viskatti, arjudatti, õppedatti,


viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 282
 2. 2,0 2,1 2,2 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 55
 3. H III 1, 231/3 (29) < Jõhvi khk., Voka v. - M. Eljas (1888) "Laisk naine"
 4. 4,0 4,1 H II 1, 604/5 (782) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Laisa mehe naine + Sipelgapesasse"
 5. H II 1, 545 (712) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Vanatüdruku pilge"
 6. H II 1, 545 (712) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Vanatüdruku pilge"
 7. 7,0 7,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 141
 8. Eesti vanade rahvalaulude keel, Juhan Peegel 2006 lk 180
 9. E 29303/6 (31) < Setu - Anton Suurkask (1896) "Nuttev tamm"
 10. H II 4, 258/9 (111) < Setu, Treski k. - Joosep Hurt < üks vana naine (1886) "Laulu võim"
 11. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 264
 12. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 266
 13. 13,0 13,1 13,2 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 66
 14. 14,0 14,1 14,2 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 65
 15. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 71
 16. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 53
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 77
 18. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 54
 19. (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 36
 20. 20,0 20,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 68
 21. Vana Kannel IX "Lüganuse regilaulud", toimetajad: Ruth Mirov, Maris Kuperjanov; Edna Tuvi, 2009 lk 12
 22. Vana Kannel VIII "Jõhvi ja Iisaku regilaulud" Eesti Rahvaluule Arhiiv; toimetaja Ülo Tedre, 1999 lk 11
 23. H II 8, 742/4 (3) < Jõhvi khk. - Johann Petrowitsch (1889) "Surmasõnum + Laevasõit"
 24. H II 1, 555/7 (726) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Isa ja mehe kodus"
 25. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 83
 26. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 265
 27. (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 37

tingiv kõneViis

tingiv kõneViis (teeksite) [1]

si-tunnus

oli tuntud Lüganuse ja Jõhvi vanemas murrakus nii kui lauludes ning Vadja ja Kodavere murrakuis.

 • [ma] õlesin: [mei] õlesimma : [tämä] õles ~ õless : [nämäd] õlesid : emmä õles [tiedäntki]
 • Lüganuse:
  • õles mul küdi küüraselga
  • kandas vilja kottitagi
  • oles nadu nääpajalga
  • pühkis tua luuatagi
  • õles ämma keikulõuga
  • keitas leeme kulbitagi; [2]
 • hvi:
  • iga päe pää sugeksin
  • silmad siebiga pesesin
  • jalad alleje arisin
  • käed õtsa käerisesin; [3]
AluTaga ongi ehk Eesti (andsin: annaksin) või Vene keelt (я бы дал) jäljendades hakatud si-tunnusega tingivat kõneViisi tarvitama (sise-kaota) si-minevikuna.

isi [4]

enamasti pika täisHääliku ning kahe-silbise e-tüve järel

 • Lüganuse:
  • saisima, laskisin,

kaheKordne tunnus sesi

oli tuntud Lüganusel. sarnast liidet on leitud ka VadjaMaalt ja Viru-Nigulast: murdaksin ~ murdasesin.

 • meneses (läheks), pidäses: pidäsesimmä, tegeses, tuleses ~ tuless, tuisesess ~ tuisess (tõuseks), õleses ~ õless, [kui sa] tiedäsesid ~ tiasid, võttases ~ võttas, õskasesin, katsosesin (vaataksin),
 • tahtosesima, pahandases, valestases, seisä(se)sin, tege(se)sin, pane(se)sin, [kui ma aiga] sai(se)sin, [siis ma] tulesin

isesi

pika täisHääliku järel

 • jäises (jääks), seisesin kui saisesin (sööksin kui saaksin), tõises (tooks), veisesin (viiksin),

segaTunnus iksi

pika täisHääliku või kaheSilbilise esmaVältelise e-tüve järel on levinud Vaivara, Jõhvi, Haljala Selja ja JõeLähtme saarte murrakuis ning Viru-Nigula ranna ja maaMurraku piiril.

 • hvi:
  • söiksin, meniksin, tuliksin,
 • Vaivara:
  • joiksin, [kas] möiksittö, söiksin, [mie] mäniksin (läheksin), oliks, pääsiksin, [siä] tuliksid, lugiksimmo,

keskMurde ksi tunnus

on AluTaga tarvitusel isikuLõppudega

 • Lüganuse:
  • vieksin,
 • hvi:
  • saaksitta, [ma] õleksin, [meije] õleks [tulled]
 • Vaivara:
  • [kui siä vaid] tuliksid, [küll miä] vottaksin [vasta],

laulust leiab kõike

 • Lüganuse:
  • pidasin mina nägema,
  • et neid saksuja sureksi
  • viisi veedases keriko
  • kuusi tuodas Tuonelaie
  • siis saas mahti maamehile; [5]
  • teedasid sina eidekene
  • teedasid et sina seises (kui teaksid, siis sa ei sööks); [6]
  • juoste aitaje menesi
  • juoste siis aidasta tulesi; [7]
  • kerikaid õles kihland minda; [2]
  • õles sie miesi minula
  • õles sie kaasa kanala
  • suve söömata elasin; [2]
  • kui mina siita pääseksesin
  • andasin käele suuda
  • andasin jalale suuda; [8]

mitmuse kolmanda isiku lõpp ivad [9]

oli tuntud Haljalast ida pool - Ida-Järva ning Viru keskMurde, PõltsaMaa, Ida-Murde, Lõuna-Eesti, Soome ja Vadja murrakuis ning 18. s Eesti kirjaSõnas.

 • Lüganuse:
  • kõndisesivad,
 • Vaivara:
  • saiksivad, oleksivad,

selle kõrval esineb ka oleviku va-osiseta id-lõppu.

astmeVaheldus

tingiva kõneViisi tüvi on enamasti tugevas astmes

 • Lüganuse:
  • kõndisesivad,
 • Vaivara:
  • tegiksin, lukiksimmo, [näväd eiväd] tohtiksiväd, [kui mie] löüdäksin, [siis] andaksin,
 • hvi:
  • pidaksin mina pitka mõeka; [10]

EestiPärane on nõrk aste

 • Lüganuse:
  • tieksin, [ma] tahaksin, piäksimä
 • hvi:
  • tahaksin,
 • Iisaku:
  • [kui teije] nääksitte, [mis teije] tieks,viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 252
 2. 2,0 2,1 2,2 H III 17, 23 (11) < Lüganuse khk. - J. Thomson (1894) "Hää mees + Habemik"
 3. H II 1, 192 (284) < Jõhvi khk., Kohtla k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Rawil, 53 a. (1888) "Kust teadsid tulla?" pulmalaul
 4. (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 34
 5. H II 3, 641 (250) < Lüganuse khk., Aa rand - H. Prants < Kure eit (1890)
 6. H III 1, 721/4 (3) < Lüganuse khk. - Emilie Bachmann (1890) "Naise surmaja"
 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Haho 35
 8. H II 1, 604/5 (782) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Laisa mehe naine + Sipelgapesasse"
 9. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 239
 10. H II 1, 334 (492) < Jõhvi khk., Kiikla m. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Nurk, 63 a. (1888)

meneviko nud-keskSõna

teinud [1]

(*-nüt/-nüδet) tunnus on liitunud võimaluse korral tüveKaasHäälikule. keskMurde, lääneMurde, kirdeRannikuMurde, Isuri, Ingeri-Soome ja Kagu-Soome murrakuis on kadunud tunnuse täisHäälik u. [2]

 • jäänd ~ jäänt [3], saand, käind, viend, aeand, viskand, lahuttand, valitsend
 • Lüganuse:
  • paisettand (paistetanud) [4],
 • hvi:
  • läppastand [einad] [5],
  • kui et toonud ei õle tarvis; [6]

laulus on valdav kaasRõhu järel pikenenud n-iga nud tunnus [7] nagu regiVärsiMõõdule kohane

 • Lüganuse:
  • mokkad mustasta vedanud,
  • kõrvaääred kõlletannud; [8]
 • hvi:
  • üa naine üpitan̄ud
  • naine kallis kasvatannud; [9]

harva võib leida ka d-ta nu tunnust, nii kui Lääne-Vadja, Kagu-Häme Viipuri ja Soome lahe saarte murrakuis

 • Lüganuse Irvala:
  • kas sutta käinu täna
  • egä ta käimätä jäänud
  • kas vienu ka
  • egä ta juure tuonu
  • ...
  • sina tapnu tallekese
 • Iisaku Sootaga:
  • ei sie lüönü tütarida
  • koppanu kodu kanuja; [10]
 • Vaivara Puhkova:
  • püssö on lahti männö ~ mänd
 • Vaivara Riigiküla:

käändumine [12]

käändeLõpu või mitmuse tunnuse ees on (*-nüδe) tunnus

 1. rõhutu silbi järel ne
 2. muidu - nne
 • Lüganuse osastavas [13] - nd või ne
 • Lüganuse:
  • [neli] surrund ~ surne, akkane (maast hakanud tõve) [rohi], jäättanelt [päilt] (külmunult), [sien kasvab] mädänes [maas],
  • [vanasti pandi] põlenelle [munavalgett päälä], [ein tõmmas] räittinest (pooleldi niiskeks), [saab] surne [sõnumi],
  • [sao iel tiep inimise] väsinest, kärsittund [inimine], [läks] kärsittunnest, [riista uurded on vällä] kuluned ja mädänenned,
  • [poiss tõi neid] kuivani [õunappu õksi], [õppettaea rääkkis] lahkunettest, [kondid on aiged ja] rambined, [innad on] alanenned, jahtunned [vorstid],
  • ruossettanned [kahvlid], [üks] põlene (nimetava asemel omastav) [kie põlep paljast],
  • annad sa lesele suuda
  • suud kui surnele seale; [14]
  • viel on surne riideeida
  • tõise kalli kangaaida; [15]
  • ei õle tütar tüöda teinud
  • laotaned laule'eida
  • panned kokko palve'eida; [16]
  • siit õlen kulles kuivataned
  • pärjalint õlen päivitaned; [17]
  • miks ei tulled neiud mulle; [18]
 • hvi:
  • surne [vankker], juobune [piaga], kahvattane [näoga], [eks teije õle] nähned ja kuulled, põleni [nottisi], [lapsed] mölisenned [nuttada], vilittaned [palgid] (keerdu kasvanud),
  • suured lüüa surnuesta (*-nüδe); [19]
  • kukun selga surnejesta (*-nüδe)
  • enne henge menejesta; [20]
  • vara käined vaesedlapsed
  • hiljä astuned anised; [21]
  • agu olen juhtund joobunesta
  • saanud õlle sarnatsesta; [22]
  • kui see kaas sai kasvanessa
  • teine pool sai tõusenessa; [23]
  • said sina sinna saaneessa
  • sinna õvveje ujunesta
  • viisi päiva õlleesta; [24]
 • Iisaku:
  • audund: audunega, [einalised] tehned [kuhja], [ei nävad] karttaned [kedagi], surne (nimetav ja omastav),
  • sai sie poissi surreesta
  • kuhu teda maetie?; [25]
  • kui sa vingud viiesana
  • singud sinna soanessana (saades või saa+nut+omastusLiide+na) [26]
  • kus need kasud kasvanuvad (keskMurre) [27]
 • Vaivara:
  • männe [vuo] (mullu, mineva aasta), juobund: [viin tieb] juobunest: juobunes [päivis] (purjus), kasvanest [puust tehtü], [loi näost] kahvattunnest,
  • [siä kärsägä määridä] külmettäne [varba] (külmunud varbaid), jäättäni [kalu], [kääd on] kohmettaned, [piendrad on] rohottanned, ussittanned [erned],
  • nim. surrud ~ surre: om. surne ~ surre: os. surrud

nimetav on omastavaga segi ka Kagu-Häme murdeis: kuolle, väsynne

osastav peaks olema +nut(ta) > +nud, aga laulust leiab hoopis +nuda

 • Lüganuse:
  • "oi minu mesine miesi"
  • ikka on sirgul silmad märjad:
  • "oh vaid minda ohtunada"
  • katsub lasta kasvenuda (~ kasvetuda)
  • "kõik peab ohtunud nägema
  • eide toodu tundemaie"; [28]

siseKadu [29]

a, ä, e pole tüve ja liite vahelt kadunud (nii kui mujalgi KirdeRannikuMurde, Soome, Vadja, Isuri, Karjala, Lõuna-Eesti ja Hiiu murdeis)

 • andand, karttand, oidand, tundend,

ometi võib leida ka keskMurdele omaseid lühendeid

 • tahtund ~ tahtand ~ tahund ~ tahand ~ tahnd ~ taht
 • tiedänd ~ tiand
 • Lüganuse:
  • kieland ~ kield
 • Iisaku:
  • aittand ~ aitt, jõudand ~ jõud, karttand ~ kartt, kestand ~ kest, kündand ~ künd, küttand ~ kütt, lauland ~ lauld, lüpsand ~ lüpst, mõistand ~ mõist, näittant ~ näitt, peksand ~ pekst, tundend ~ tund, võttand ~ võtt,

kaasHäälikuline tüvi [3]

kaasHääliku järel on tunnusest järgi ainult d (helitu hääliku järel t). n võis sarnastuda eelneva l, d, s häälikuga. [30]

 • mend (läinud), pand, õld ~ olt: õlled, tuld: tulled, surd: surred, pessed, lassed,
 • hvi, Vaivara:
  • surrud;
 • Lüganuse, Iisaku, Vaivara:
  • surnet;
 • lähend ~ lähänd ~ lähnd, nähend ~ nähänd ~ nähnd ~ näht, tehend ~ tehnd ~ teht, nii kui IdaMurde, Viru keskMurde, Vadja ja muude Läänemere-Soome keelte murrakuis ja vanas Eesti kirjaKeeles;
 • hvi:
  • kus sie tuul on tua tehend
  • vesi palgid vieretand
  • udu seinad sammeldand; [31]

+le(ma) tüved: kuuld ~ kuult: kuulled; üölled,

 • Viru-Nigula:
  • kuulend
 • Lüganuse:
  • kuulunt ~ kuullud, [saan] vihellust;
 • Vaivara:
  • kuollet, [mitä nei] kuolleiga [tehä], [tei oletto] vihelled

kse, ske, se tüvele võib liituda s+t nii kui Viru keskMurdes: (juoksma ~): juost ~ juoksend, last ~ laskend: lassed, *käst, *pest: pessed, *kust;

 • Lüganuse:
  • makst, tuist: tuissed;
 • hvi:
  • tõissed;

ka sta, sa, su jm tüvele võib liituda s+t nii kui Viru keskMurdes: Iisaku: *kost; Vaivara: *seist;

 • hvi, Lüganuse:
  • ei laust;

astmeVaheldus

ainult pika esiSilbiga +le(ma) tüve aste nõrgeneb

 • Lüganuse:
  • tappeld,
 • Lüganuse:
  • kauplema: kaubeld, vihtlema: viheld, (~ tappeld);
 • Viru-Nigula:
  • mueld;

Viru keskMurdePärase mõeld, üöld: üölled asemel võib kohata ka tüve t püsi:

 • hvi:
  • ütlend ~ ütteld;


KirdeRannikuMurde a(ma)-lõpulisil sõnul ei vaheldu enam aste [32]

 • viskand,


1) endisil at, ät-tüvelisil:

 • Lüganuse:
  • akkane,

2) ühe silbi kaotanud tta, ttä-tüvelisil:

 • Iisaku:
  • aittand ~ aitt,


viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 277
 2. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas", Andrus Saareste kaart 29
 3. 3,0 3,1 (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 16
 4. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 68
 5. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 67
 6. H II 8, 146/63 < Jõhvi khk., Päite v. - Paulus Paurmann < Leeno Uppus, 65 a. (1889) pulmalaul uk/rl
 7. Vana Kannel IX "Lüganuse regilaulud", toimetajad: Ruth Mirov, Maris Kuperjanov; Edna Tuvi, 2009 lk 14
 8. H III 1, 719/21 (2) < Lüganuse khk. - Emilie Bachmann (1890) "Joodikul"
 9. H II 1, 219 (322) < Jõhvi khk., Kohtla k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Riimal, 72 a. (1888) "Ema õpetus virkusest"
 10. H II 1, 531/3 (700) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Laidetakse + Oma ja võõrasema ootavad koju"
 11. H II 1, 531/532
 12. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 279
 13. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 183
 14. EÜS XII 1515/7 (91) < Lüganuse khk., Maidla v., Piilse k. - O. Köster & W. Rosenstrauch < Liina Brund (1915) "Lesk mees"
 15. H II 1, 626 (809) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) pulmalaul "Lesele minnes."
 16. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kogu (1869-1912) Tartu Kirjandusmuuseumis: Haho, 45
 17. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kogu (1869-1912) Tartu Kirjandusmuuseumis: Haho, 39
 18. H II 1, 620/1 (802) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888)
 19. H II 9, 655 (44) < Jõhvi khk., Toila v. - Juuli Kuus (1888)
 20. H III 1, 305/6 (4) < Jõhvi khk., Kohtla v., Võrnu k. - August Tõnorist (1889) "Kiigel kartlik"
 21. H III 1, 206/9 (8) < Jõhvi khk., Voka v. - M. Eljas < ?, 65 a. (1888) "Orjade tee + Pisut saab ori magada + Ärge naerge"
 22. H II 1, 318 (479) < Jõhvi khk., Mäetaguse k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Press, 75 a. (1888) "Joodiku laul"
 23. H II 1, 300 (446) < Jõhvi khk., Atsalama k. - M. Ostrow & O. Kallas < Jaakob Saks, 87 a. (1888) "Naine kodus - mees jätab halvad kombed"
 24. H II 1, 449/52 (613) < Jõhvi khk., Kurtna v., Räätsma t. < Illuka v. - M. Ostrow & O. Kallas < Kadri Mölder, 60 a. (1888) "Joodiku naine"
 25. H II 1, 540/1 (708) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Karske neiu"
 26. H II 37, 360/1 (30) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. - Tõnu Wiedemann < Mari Rebin (1891) pulmalaul
 27. H III 1, 529/32 (1) < Iisaku khk., Tudulinna v. - Johann Pikkat (1889) muist rl "Vanamuine jutt"
 28. H II 3, 614 (174) < Lüganuse khk., Aidunõmme k . - H. Prants < Tõnu Liisu (1890) "Lese kaebus + Kus istun - itken"
 29. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 264
 30. M Must "Ida-Virumaa murdelisest taustast" (1992.a "Ida-Virumaa rahvakultuuri" kogumikus) lk 21
 31. H II 37, 293/4 (2) < Jõhvi khk. - N. Otto (1892) "Tuule tuba"
 32. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 274

käsko ja keeldo

käskiv kõneViis (tehke) [1]

tunnused

mitmuse 2. isiku tunnus võib olla +ga, +gä või +kä, +ka

 • Lüganuse:
  • elägä, sähkä, tuaga, tunnistaga
  • veega veega, mii te veeta
  • saaga saaga, mii te saata; [2]
 • hvi:
  • paluga, kussuttaga [tuli], müüga,
 • Iisaku:
  • aeaga, näittägä
 • Vaivara:
  • saaga, tulga, kuulaga, pühkigä, kiittaga, näüttägä, uolitsega

mitmuse 1. isiku tunnus on rahvaLaulu kogudes +ga+mme, aga see võib olla naaberMurrete mõju või kuulmisVigagi. ootusPärane oleks +ga+mma

 • Lüganuse:
  • äbi ääre eitakamme
  • julgust juure võttakamme
  • tarkus maha trallakamme; [3]
  • risti tantsu tantsigamme
  • risti laulu laulagamme; [4]

ainsuse ja mitmuse 3. isiku tunnus võib olla +gu, +go või +ku, +ko

 • Lüganuse:
  • tondi kottie kogogo
  • sandi vakkaje vajogo
  • kirjajuile keeritago; [5]
  • ajagu, muretsego, külmettago, jäägo, süögo, tuogo, tehko, andago [6],
 • hvi:
  • istugu, laulagu, virisegu
 • Vaivara:
  • andago, jahvago (jahvatagu), oidago, pruovigo, kasvattago
 • Vaivara Kudruküla mitmuses +got:
  • lass jäägöt (maahha), kuolegot [nämät vällä] (surgu maha), lass tulgot [molemat siije], lass olgot [rüsäd viel tänä üöse] ja püüdät [viel]
  • midä on kinni see olgod kinni
  • märä hobone saagot jälle kuninga tüttärest

keeldKõne

 • ainsuse 2. isiku keeldSõna võib olla ärä või älä
  • Lüganuses ka VadjaPärane: elä
 • mitmuse 2. isiku keeldSõna võib olla ärgä või älgä
 • ainsuse ja mitmuse 3. isiku keeldSõna võib olla ärgu, älgä või älgo


 • Lüganuse:
  • älä sina kuule kuke äälta; [7]
  • ärgo mullassa määku
  • risti liivassa levaku
  • saago untin ulkumaie; [8]
  • älä pane, älä tehkä, älä uoli mennä (sul pole tarvis minna), älgä keksigä, älgä juoska, älgo mengo
 • hvi:
  • ärä käi, ärä valesta, ärgä juokska
 • Iisaku:
  • ärga tappaga
 • Vaivara:
  • älä süö, älä kirjuda, älgä puuttuga, älgä rääkkigä

siseKadu [9]

tüve ja liite vahelt a, ä, e kadunud pole

 • Lüganuse:
  • küttägä, jättägä, andago ~ andagu,
 • hvi:
  • oidaga
 • Iisaku:
  • ärga tappaga

kaasHäälikuline tüvi [10]

käskiva kõneViisi tunnused on liitunud võimaluse puhul kaasHäälikule

 • Lüganuse:
  • tehko, mengä, juoska,
 • hvi:
  • panga, juokska,

astmeVaheldus

käskiva kõneviisi mitmuse 2. isiku tüvi on samaSugune nagu pea kõigil muil käskiva kõneViisi isikuil. ainult käskiva kõneViisi ainsuse 2. isiku (ehk oleviku-)tüve aste on vastuPidine.

 • *lue: *lugega, *riidele: *riijelgä, (Jõhvi: *kriipiga: *kriibi)
 • Vaivara:
  • älä kirjuda,

kk, pp, tt lühikese täisHääliku järel püsivad Viru-Nigula siseMaal ja Alutagusel enamasti tugevas astmes [11]

 • Lüganuse:
  • tulettaga [miele]


KirdeRannikuMurde a(ma)-lõpulisil sõnul ei vaheldu enam aste [12]


1) endisil at, ät-tüvelisil:

 • Lüganuse:
  • akkaga, kargaga

2) ühe silbi kaotanud tta, ttä-tüvelisil:

 • hvi:
  • karttaga, külvegä (külvake)

3) paljudel pikaVältelisil a, ä-tüvelisil:

 • Vaivara Kudruküla:
  • kieldämä: kieldägä, käändämä: käändä: käänä(n): käändägä, väändägä [13],
 • Haljala Selja:
  • kettra [vogiga suga langa]


kaasHäälikuline tüvi

ainult pikaVältelise +le(ma)-liitega tüve aste nõrgeneb [14]:

 • (riidlema ~) *riijelgä, *vihelgä, *kaubelga, Vaivara: *ommelga, *tabelga, *uodelga (oodake), *vaidelga (vaielge)
 • aga: (rabelema ~) *rabelga
 • Viru keskMurdePärase *mõelga, *üelgä asemel võib kohata ka tüve t püsi: Jõhvi: ütlega;

lähiSuguKeeled [paŋgama, elgämä] [15]

pärimuse kogumise ajal olid needki liited juba ununemas ning palju abi ei saa lähiSuguKeelistki.

sina

 • Soome: lueʔ (<*+k), laulus ka: tuovos, juovos (<*+ko+s 'too, joo')
 • Kalinini ja Novgorodi Karjalas ka (Vene pärane +ко(сь)): tuokko, kuttšuokkoiś ('too ometi, kutsu ometi')
 • Vepsas ka (Vene pärane ?+к(ась)): nägehtiškek ('vaata')
 • Isuris ka (Vene pärane +ко): laako miä tüän ('las ma tulen')
 • Vadjas ka (Vene pärane +(т)ка): lakka pajatan ('las ma räägin')

meie

teie

tema

nemad


mina

 • ida-Liivi: allgõ̑: allgõ̑ lu ̉ggõ̑-G (? 'ehk ma ei peaks lugema')

meie

sina

teie

tema

nemad

mitmuse 1. ja 2. isiku (meie/teie) lõpu m ehk t võib olla kaksistunud oleviku +*k tunnusega ühte sulades, sest mitmuse 1. ja 2. isiku lõpud on veel seni mõnes Soome ja Karjala murdes mineviku puhul kaksistumata m ning t'ga:

Karjala:
šanomma = ütleme, šanotta (<*sano+k+tak) = ütlete,
šanoima = ütlesime, šanoja (<*sano+i+tak) = ütlesite,

AluTagusel tuleneb kaasHääliku kaksistumine kaasRõhust.

mitmuse 1. ja 2. isiku (meie/teie) lõpu täisHäälik on:
 • ida-Eesti, Vadja, Isuri, ida-Soome, Karjala ja Vepsa murdeis: a/ä (süömmä)
 • lõuna-Eesti ja Vepsa murdeis on täisHäälikule järgnenud: i (an̆na-miʔ / anna-tti , luge-mai / luge-tai ? <*aγ <*ak)
 • mõnes ida-Soome, Vaivara ranna ja Ingeri murdes: o/ö <*a+i ([müö] süömmö [leipäämmö])
 • lääne-Eesti, lääne-Soome murdeis: e (süömme)
 • Liivi murdeis lühenenud: (lu ̉ggõ̑-m / lu ̉ggõ̑-t̀ )
E Itkonen, M Korhonen jt [16] on Saami keeltega võrreldes arvanud kogu seda tunnuste mitmeKesisust pärinema kaksusliku (* men, ten) ja mitmusliku (* mak, tak) tunnuseSarja segunemisest (nagu omastusLiideteski).

lõuna-Saami [17]:
lim = mina olin, limen = meie mõlemad olime, limh = meie kõik olime,
lih = sina olid, liden = teie mõlemad olite, lidh = teie kõik olite,
lij = tema oli, ligan = nemad mõlemad olid, lin = nemad kõik olid,


viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 255
 2. H III 12, 136/7 (15) < Lüganuse khk. - J. Thomson (1893) "Neiud lähevad ära, poisid ei kahetse"
 3. H II 3, 623/4 (207) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890) "Laulu võim"
 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kogu (1869-1912) Tartu Kirjandusmuuseumis: Haho, 98
 5. H III 1, 732/4 (8) < Lüganuse khk. - Emilie Bachmann (1890) "Palve sakstele + Öötöö sajatus"
 6. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 141
 7. H II 3, 613 (170) < Lüganuse khk., Aidunõmme k . - H. Prants < Tõnu Liisu (1890) Pulmalaul
 8. H III 1, 732/4 (8) < Lüganuse khk. - Emilie Bachmann (1890) "Palve sakstele + Öötöö sajatus"
 9. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 154
 10. Votian consonant stem
 11. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 77
 12. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 274
 13. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 57
 14. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 270
 15. Laanest, Arvo: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn 1975. lk.149, 153
 16. Tapani Lehtinen: Kielen vuosituhannet Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2007. lk.89, 125
 17. "Sydsamisk grammatikk" av Knut Bergsland, Davvi Girji 1994. lk 42

menevik

isikulise teguMoe minevik (tegite) [1]

i-minevik

oli KirdeRannikuMurdes ulatuslik. nagu ta on tavaline mõneski IdaMurde ja Viru keskMurde teguSõnas.

 • Lüganuse:
  • kui ma kallis kasvaelin
  • marja maasta tuise'elin; [2]

ainsuse kolmas pööre

oli lõputa. [3]

 • naurama: nauri [4],
 • Lüganuse:
  • lugi, kuuli ~ kuul, meni ~ läks, ans ~ ants ~ andas, jõus, künts, leis ~ leidäs, ois ~ oidas, ties ~ tias ~ tiedäs, tõmps, peks ~ peksäs, püörs,
  • tuis ~ tuises ~ tõus ~ tõusi, ammust, sigini, mõttel, üttel, kauppel, nuhtel, riittel, vihtel,
 • hvi:
  • juoks ~ juoksi, kuuli, lasi ~ laskes, lendi ~ lensi ~ lentsi, tias, tapp ~ tappas, üttel,
 • Iisaku:
  • juoksi, kuuli, lasi ~ laskes, tõusi, tias ~ tiadas,
 • Vaivara Udria:
  • [vihma] sadi, vedi, jätti ~ jättas, kartti ~ karttas, kiitti, lauli, seisi, tappi, votti, ans ~ ansi ~ andas, jous (jõudis), löüsi (leidis)
  • künsi, mursi, juoksi, tuns (tundis), ammusti, avitti, juhatti, kahetsi, piigisti, kaupli, motli, ombli, ütli ~ üttel,
 • Vaivara Kudruküla:
  • ai, kävi (käis), kuuli, mäni ~ läks, juoksi ~ juokses, kuoli, käski, laski ~ laskes, toisi (tõusis), osti ~ ostas

laulus oli i-lõpuline

 • Lüganuse:
  • kie sinu uoli enne oisi
  • kie sinu karja enne kaitsi
  • kie sinu lehmad enne lüpsi
  • kie sinu siad enne süödi; [5]
  • õe koera augasteli,
  • õde uksest katsasteli; [6]
 • hvi:
  • ans mulle muuda tööda
  • ands need aned mulle hoida; [7]
  • isa ooti ooste poissi
  • veljed tahid tallipoissi
  • isa üüdi uksilanna; [8]

laulus võib i-lõpule liituda omastusLiide (*hen) [9]

 • Kuusalu:
  • mies sõi - norutelie
  • mies sõi tänatelie; [10]
  • Lemmingi isa podie; [11]
  • Soome silda notkatie
  • aluspaĺki paugatie; [12]
 • Muhu:
  • priskest sõie priskest jõie; [13]

mitmuse kolmanda isiku lõpp ivad [14] [15]

oli tuntud Haljalast ida pool - Ida-Järva ning Viru keskMurde, PõltsaMaa, Ida-Murde, Lõuna-Eesti, Soome ja Vadja murrakuis ning 18. s Eesti kirjaSõnas.

 • Lüganuse:
  • seivad (sõid), õlivat, oisivad, sõisasivad (seisid), istusivvad, laulasivvad, rääkkisivväd, uskusivvad, õtsisivvad, parvettasivad, menivät, terestäsivät,
 • hvi:
  • saivad, kuulivad, kuivasivad, õilesivad, kolistasivad,
 • Iisaku:
  • jäiväd, pesivad, juaksivad, kasvasivad
 • Vaivara:
  • joivat, möivät, vediväd ~ vedäsiväd, keittäsiväd, tuntesivat,

selle kõrval esineb ka oleviku va-osiseta id-lõppu.

 • Lüganuse:
  • noored sõusid, noored jõusid
  • noored sõusid, aerud nõtked
  • vingid vitsased nidemed
  • naurid nahka õmbelused; [16]
 • hvi:
  • vanad sõusid pääd vabisid
  • kõik need lõua luud lõdisid; [17]
  • kuhu sie kupja ambad saivad?
  • ambad said reie reha pulkist; [18]

a, ä, e + i > i

 • tahi (tahtis), pani, suri, õli, tuli, kuuli (kuulis), mõtli, ütli,
 • Lüganuse:
  • [näväd] aid (ajasid), jaksivad, laulivad, võttin, lasi: lasima, sugima (kammisime), tuisima (tõusime),
  • [sa] kauplit, riitlivad, vihtlivad ~ vihelsivad, õmblin,
 • hvi:
  • süödima, lasima, lugin, surivad,
  • ain mina anid vesile,
  • lugin luiged mättaeie; [19]
 • Vaivara Udria:
  • ostin, imestiväd, tunnistin,
 • Vaivara Kudruküla:
  • käskin, lugin, püörin, uotlivat (ootasid),

d + i > si

pikaVältelises tüves, kus d ees on heliline häälik

Lüganuse, Jõhvi, Vaivara n + si > ntsi

 • Lüganuse:
  • jõus: jõusivad, leisin, nõusima, oisin, püüsima, [sa] tiesid: [te] tiesitta, üüsiväd, ans ~ ants ~ andas
 • hvi:
  • tiasin, antsin, küntsin ~ kündäsin,
 • Vaivara:
  • ansin ~ antsin: ansimo, künsin ~ kündäsin, lensiväd, mursin, jousid, löüsin ~ löüdäsin, püüsimo ~ püüdäsimmo, tiesin ~ tiedäsin


magas < *makasi < *makat+i

si-minevik

kunagist at/ät-tüve matkiv keskMurde si-tunnus on levinud pikemais sõnus, i, u-tüvelisis ja mujalgi (ka VadjaMaal).

 • Lüganuse:
  • munesivad, põlesivad, käisin, kitkesimma, itkes, mädänesiväd, kärästäs (käratas) [20], köhästäs [21],
 • hvi:
  • mis sa tühja kiitelesid
  • ütlid tütare tööd tegema; [22]
 • Iisaku:
  • [kuer] augastas [20],
 • Vaivara:
  • eläs: eläsimmo ~ elimo, ävis,
 • Vaivara Kudruküla:
  • imestäsivät, kisendäsivät, kussuttas (kustutas) [23],


laulus valdab siiski i-lõpuline

 • Lüganuse:
  • tähte mõõkada käristi
  • kulda elkuda elisti; [24]

siseKadu

a, ä, e pole tüve ja liite vahelt kadunud (nii kui mujalgi KirdeRannikuMurde, Soome, Vadja, Isuri, Karjala, Lõuna-Eesti ja Hiiu murdeis)

seda väldib isegi hiline si-minevik (kaheSilbilisis pika esiSilbiga a, ä, e-tüvedes) [25]

siin on ehk si-tunnusega tingivat kõneViisi hakatud Eesti (andsin: annaksin) või Vene keelt (я бы дал) jäljendades tarvitama (sise-kaota) si-minevikuna
 • nuttasimma [26], andasin, leidasin, luottasin, toittasin, laulas, paistas, juokses, kuules, käskes [27],
 • Lüganuse:
  • paistas, tõstas,
 • hvi:
  • maksas, õstasitta,
 • Iisaku:
  • kastas, laulas,
 • Vaivara Udria:
  • maksas,
 • Vaivara Kudruküla:
  • käskes,


laulus leiab rohkem siiski keskMurde is-lõpulist minevikku

 • Lüganuse:
  • kie sinu sängi enne säädas
  • kie sinu patjad enne peksas?; [28]
  • sõitis saes seitsmendamas
  • kandis mind ju kaasajani; [29]

astmeVaheldus

siseKaota mineviku tüvi on olnud samas astmes kui olevikus

 • Viru-Nigula:
  • näin (nägin) ~ näen,
 • Kuusalu põhjaOsa:
  • tein (tegin),
 • Viru-Nigula, Vaivara:
  • motlin (~ mõtlen: mõella),
 • Lüganuse:
  • ütliväd, võttivad, jättimä, kardin, keidimä, [sa] kauplit, riidlivad, vihtlivad ~ vihelsivad, õmblin,
  • üksi toidin tuomijani
  • kasvatin kanesijani; [30]
 • hvi:
  • süödima, puhkuma: puhus [31],
 • Vaivara Udria:
  • jädin: jättiväd, kardin, [sa] keidid, tabin (tapsin), vedin, kaodin, (sa) uodid: (nad) uottivad, irmudin,
  • vieredin, ävidin, kauplimo (kauplesime), taplivad,
 • Vaivara:
  • tegit,

kk, pp, tt lühikese täisHääliku järel püsivad Viru-Nigula siseMaal ja Alutagusel enamasti tugevas astmes [32]

 • hvi:
  • kodu jättin kotti täie
  • maha mattin matti täie; [33]

siseKaoline

ja

si-minevik

on tugevas astmes

 • Lüganuse:
  • kõndisivad, märkkas, palkkas,
  • jättäsimmä, kandasin, karttas, luottasin, niittasimma, tappas, toittasin,
 • hvi:
  • kurttasin, tundas ~ tundes,
 • Iisaku:
  • saattas, tahtas,
 • Vaivara:
  • jagasimo, pidäs, sadas, kargasimmo, tembasimmo, rääkkisivät
 • Vaivara Udria:
  • andas, karttas, ottas, püüdäs,
 • Vaivara Kudruküla:
  • jättäsin, keittäsivät, kiittäs, tappasimo,

üheSilbine tüvi

vein: vei (viis), jäin, sain, jõin, tõin, möin: möi;

 • AluTaguse murrakuis (IdaMurdes, Lõuna-Eestis ja VadjaMaal ):
  • lein (lõin), sein (sõin)
 • Viru-Nigula, Vaivara Kudruküla:
  • löi, söi, joi, toi, kävivät
 • Viru-Nigula:
  • poin: poi: poisivatta (poosid),viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 243
 2. H III 12, 129/31 (10) < Lüganuse khk. - J. Thomson (1893) "Soldatiks viidud + Ei ole matjaid"
 3. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas", Andrus Saareste kaart 28
 4. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 72
 5. H II 3, 612 (168) < Lüganuse khk., Aidunõmme k . - H. Prants < Tõnu Liisu (1890) "Tule mulle"
 6. H III 1, 707/11 (6) < Lüganuse khk. - Emilie Bachmann (1889) "Tuule tuba + Kuldnaine"
 7. H II 8, 744/6 (4) < Jõhvi khk. - Johann Petrowitsch (1889) "Haned kadunud"
 8. H II 1, 530/1 (699) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Ilus neiu"
 9. Eesti vanade rahvalaulude keel, Juhan Peegel 2006 lk 183
 10. EÜS VIII 2037/40 (326) < Kuusalu khk., Kolga v., Tammistu k., Jaani t. < Leesi k. - K. Viljak & G. Vilberg < Elts Junkvist, 78 a. (1910) "Kalamehe naine"
 11. EÜS VIII 1971/2 (238) < Kuusalu khk., Kolga v., Kiiu-Aabla k., Pellu t. < Virve k. - K. Viljak & G. Vilberg < Kadri Puusepp, 66 a. (1910) "Osmi haigus"
 12. H II 34, 594/5 (219) < Kuusalu khk., Kolga-Aabla k. < Kiiu-Aabla k. - Hans Lohk < Johannes Remmelgas (Mesilinnu Migu), 54 a. (1892) "Oleks"
 13. H II 6, 705/9 (53) < Muhu khk. - Peter Saul < Hans Memmel, 64 a. (1890) "Soldati tundmata saatus"
 14. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 239
 15. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 85
 16. H III 1, 729/32 (7) < Lüganuse khk. - Emilie Bachmann (1890) "Laevategemine + Laevasõit + Kalaluust kannel"
 17. H II 8, 742/4 (3) < Jõhvi khk. - Johann Petrowitsch (1889) "Surmasõnum + Laevasõit"
 18. H II 1, 200 (295) < Jõhvi khk., Kohtla k. - M. Ostrow & O. Kallas < Jüri Aps (=Kriisi Jüri) 64 a. (1888)
 19. H II 1, 325/8 (486) < Jõhvi khk., Kiikla m. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Nurk, 63 a., Kiikla mõisa moonaka majas elamas. (1888) "Haned kadunud"
 20. 20,0 20,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 67
 21. Vana Kannel IX "Lüganuse regilaulud", toimetajad: Ruth Mirov, Maris Kuperjanov; Edna Tuvi, 2009 lk 13
 22. H II 1, 307/8 (462) < Jõhvi khk., Atsalama k. - M. Ostrow & O. Kallas < Jaakob Saks, 87 a. (1888) pulmalaul
 23. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 69
 24. H II 1, 369/70 (526) < Jõhvi khk., Ädise v., Vasavere k. < Lüganuse khk., Aa m. - M. Ostrow & O. Kallas < Leen Pors, 55 a. (1888) "Salme"
 25. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas", Andrus Saareste kaart 28, 84
 26. (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 19
 27. (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 34
 28. H II 3, 612 (168) < Lüganuse khk., Aidunõmme k . - H. Prants < Tõnu Liisu (1890) "Tule mulle"
 29. EÜS XII 1473/7 (58) < Lüganuse khk., Erra v. - O. Köster & W. Rosenstrauch < Mai Alasi, 80 a. (1915) "Kust laulud"
 30. H II 1, 609 (788) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Lesenaise kaebus + Kus istun - iken"
 31. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 65
 32. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 77
 33. H II 37, 353/4 (20) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. - Tõnu Wiedemann < Mari Rebin (1891) "Tantsulaul + Õlu + Pulmades laulu õppinud + Palju laulu"