Tuesday, December 31, 2013

meneviko nud-keskSõna

teinud [1]

(*-nüt/-nüδet) tunnus on liitunud võimaluse korral tüveKaasHäälikule. keskMurde, lääneMurde, kirdeRannikuMurde, Isuri, Ingeri-Soome ja Kagu-Soome murrakuis on kadunud tunnuse täisHäälik u. [2]

 • jäänd ~ jäänt [3], saand, käind, viend, aeand, viskand, lahuttand, valitsend
 • Lüganuse:
  • paisettand (paistetanud) [4],
 • hvi:
  • läppastand [einad] [5],
  • kui et toonud ei õle tarvis; [6]

laulus on valdav kaasRõhu järel pikenenud n-iga nud tunnus [7] nagu regiVärsiMõõdule kohane

 • Lüganuse:
  • mokkad mustasta vedanud,
  • kõrvaääred kõlletannud; [8]
 • hvi:
  • üa naine üpitan̄ud
  • naine kallis kasvatannud; [9]

harva võib leida ka d-ta nu tunnust, nii kui Lääne-Vadja, Kagu-Häme Viipuri ja Soome lahe saarte murrakuis

 • Lüganuse Irvala:
  • kas sutta käinu täna
  • egä ta käimätä jäänud
  • kas vienu ka
  • egä ta juure tuonu
  • ...
  • sina tapnu tallekese
 • Iisaku Sootaga:
  • ei sie lüönü tütarida
  • koppanu kodu kanuja; [10]
 • Vaivara Puhkova:
  • püssö on lahti männö ~ mänd
 • Vaivara Riigiküla:

käändumine [12]

käändeLõpu või mitmuse tunnuse ees on (*-nüδe) tunnus

 1. rõhutu silbi järel ne
 2. muidu - nne
 • Lüganuse osastavas [13] - nd või ne
 • Lüganuse:
  • [neli] surrund ~ surne, akkane (maast hakanud tõve) [rohi], jäättanelt [päilt] (külmunult), [sien kasvab] mädänes [maas],
  • [vanasti pandi] põlenelle [munavalgett päälä], [ein tõmmas] räittinest (pooleldi niiskeks), [saab] surne [sõnumi],
  • [sao iel tiep inimise] väsinest, kärsittund [inimine], [läks] kärsittunnest, [riista uurded on vällä] kuluned ja mädänenned,
  • [poiss tõi neid] kuivani [õunappu õksi], [õppettaea rääkkis] lahkunettest, [kondid on aiged ja] rambined, [innad on] alanenned, jahtunned [vorstid],
  • ruossettanned [kahvlid], [üks] põlene (nimetava asemel omastav) [kie põlep paljast],
  • annad sa lesele suuda
  • suud kui surnele seale; [14]
  • viel on surne riideeida
  • tõise kalli kangaaida; [15]
  • ei õle tütar tüöda teinud
  • laotaned laule'eida
  • panned kokko palve'eida; [16]
  • siit õlen kulles kuivataned
  • pärjalint õlen päivitaned; [17]
  • miks ei tulled neiud mulle; [18]
 • hvi:
  • surne [vankker], juobune [piaga], kahvattane [näoga], [eks teije õle] nähned ja kuulled, põleni [nottisi], [lapsed] mölisenned [nuttada], vilittaned [palgid] (keerdu kasvanud),
  • suured lüüa surnuesta (*-nüδe); [19]
  • kukun selga surnejesta (*-nüδe)
  • enne henge menejesta; [20]
  • vara käined vaesedlapsed
  • hiljä astuned anised; [21]
  • agu olen juhtund joobunesta
  • saanud õlle sarnatsesta; [22]
  • kui see kaas sai kasvanessa
  • teine pool sai tõusenessa; [23]
  • said sina sinna saaneessa
  • sinna õvveje ujunesta
  • viisi päiva õlleesta; [24]
 • Iisaku:
  • audund: audunega, [einalised] tehned [kuhja], [ei nävad] karttaned [kedagi], surne (nimetav ja omastav),
  • sai sie poissi surreesta
  • kuhu teda maetie?; [25]
  • kui sa vingud viiesana
  • singud sinna soanessana (saades või saa+nut+omastusLiide+na) [26]
  • kus need kasud kasvanuvad (keskMurre) [27]
 • Vaivara:
  • männe [vuo] (mullu, mineva aasta), juobund: [viin tieb] juobunest: juobunes [päivis] (purjus), kasvanest [puust tehtü], [loi näost] kahvattunnest,
  • [siä kärsägä määridä] külmettäne [varba] (külmunud varbaid), jäättäni [kalu], [kääd on] kohmettaned, [piendrad on] rohottanned, ussittanned [erned],
  • nim. surrud ~ surre: om. surne ~ surre: os. surrud

nimetav on omastavaga segi ka Kagu-Häme murdeis: kuolle, väsynne

osastav peaks olema +nut(ta) > +nud, aga laulust leiab hoopis +nuda

 • Lüganuse:
  • "oi minu mesine miesi"
  • ikka on sirgul silmad märjad:
  • "oh vaid minda ohtunada"
  • katsub lasta kasvenuda (~ kasvetuda)
  • "kõik peab ohtunud nägema
  • eide toodu tundemaie"; [28]

siseKadu [29]

a, ä, e pole tüve ja liite vahelt kadunud (nii kui mujalgi KirdeRannikuMurde, Soome, Vadja, Isuri, Karjala, Lõuna-Eesti ja Hiiu murdeis)

 • andand, karttand, oidand, tundend,

ometi võib leida ka keskMurdele omaseid lühendeid

 • tahtund ~ tahtand ~ tahund ~ tahand ~ tahnd ~ taht
 • tiedänd ~ tiand
 • Lüganuse:
  • kieland ~ kield
 • Iisaku:
  • aittand ~ aitt, jõudand ~ jõud, karttand ~ kartt, kestand ~ kest, kündand ~ künd, küttand ~ kütt, lauland ~ lauld, lüpsand ~ lüpst, mõistand ~ mõist, näittant ~ näitt, peksand ~ pekst, tundend ~ tund, võttand ~ võtt,

kaasHäälikuline tüvi [3]

kaasHääliku järel on tunnusest järgi ainult d (helitu hääliku järel t). n võis sarnastuda eelneva l, d, s häälikuga. [30]

 • mend (läinud), pand, õld ~ olt: õlled, tuld: tulled, surd: surred, pessed, lassed,
 • hvi, Vaivara:
  • surrud;
 • Lüganuse, Iisaku, Vaivara:
  • surnet;
 • lähend ~ lähänd ~ lähnd, nähend ~ nähänd ~ nähnd ~ näht, tehend ~ tehnd ~ teht, nii kui IdaMurde, Viru keskMurde, Vadja ja muude Läänemere-Soome keelte murrakuis ja vanas Eesti kirjaKeeles;
 • hvi:
  • kus sie tuul on tua tehend
  • vesi palgid vieretand
  • udu seinad sammeldand; [31]

+le(ma) tüved: kuuld ~ kuult: kuulled; üölled,

 • Viru-Nigula:
  • kuulend
 • Lüganuse:
  • kuulunt ~ kuullud, [saan] vihellust;
 • Vaivara:
  • kuollet, [mitä nei] kuolleiga [tehä], [tei oletto] vihelled

kse, ske, se tüvele võib liituda s+t nii kui Viru keskMurdes: (juoksma ~): juost ~ juoksend, last ~ laskend: lassed, *käst, *pest: pessed, *kust;

 • Lüganuse:
  • makst, tuist: tuissed;
 • hvi:
  • tõissed;

ka sta, sa, su jm tüvele võib liituda s+t nii kui Viru keskMurdes: Iisaku: *kost; Vaivara: *seist;

 • hvi, Lüganuse:
  • ei laust;

astmeVaheldus

ainult pika esiSilbiga +le(ma) tüve aste nõrgeneb

 • Lüganuse:
  • tappeld,
 • Lüganuse:
  • kauplema: kaubeld, vihtlema: viheld, (~ tappeld);
 • Viru-Nigula:
  • mueld;

Viru keskMurdePärase mõeld, üöld: üölled asemel võib kohata ka tüve t püsi:

 • hvi:
  • ütlend ~ ütteld;


KirdeRannikuMurde a(ma)-lõpulisil sõnul ei vaheldu enam aste [32]

 • viskand,


1) endisil at, ät-tüvelisil:

 • Lüganuse:
  • akkane,

2) ühe silbi kaotanud tta, ttä-tüvelisil:

 • Iisaku:
  • aittand ~ aitt,


viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 277
 2. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas", Andrus Saareste kaart 29
 3. 3,0 3,1 (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 16
 4. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 68
 5. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 67
 6. H II 8, 146/63 < Jõhvi khk., Päite v. - Paulus Paurmann < Leeno Uppus, 65 a. (1889) pulmalaul uk/rl
 7. Vana Kannel IX "Lüganuse regilaulud", toimetajad: Ruth Mirov, Maris Kuperjanov; Edna Tuvi, 2009 lk 14
 8. H III 1, 719/21 (2) < Lüganuse khk. - Emilie Bachmann (1890) "Joodikul"
 9. H II 1, 219 (322) < Jõhvi khk., Kohtla k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Riimal, 72 a. (1888) "Ema õpetus virkusest"
 10. H II 1, 531/3 (700) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Laidetakse + Oma ja võõrasema ootavad koju"
 11. H II 1, 531/532
 12. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 279
 13. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 183
 14. EÜS XII 1515/7 (91) < Lüganuse khk., Maidla v., Piilse k. - O. Köster & W. Rosenstrauch < Liina Brund (1915) "Lesk mees"
 15. H II 1, 626 (809) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) pulmalaul "Lesele minnes."
 16. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kogu (1869-1912) Tartu Kirjandusmuuseumis: Haho, 45
 17. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kogu (1869-1912) Tartu Kirjandusmuuseumis: Haho, 39
 18. H II 1, 620/1 (802) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888)
 19. H II 9, 655 (44) < Jõhvi khk., Toila v. - Juuli Kuus (1888)
 20. H III 1, 305/6 (4) < Jõhvi khk., Kohtla v., Võrnu k. - August Tõnorist (1889) "Kiigel kartlik"
 21. H III 1, 206/9 (8) < Jõhvi khk., Voka v. - M. Eljas < ?, 65 a. (1888) "Orjade tee + Pisut saab ori magada + Ärge naerge"
 22. H II 1, 318 (479) < Jõhvi khk., Mäetaguse k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Press, 75 a. (1888) "Joodiku laul"
 23. H II 1, 300 (446) < Jõhvi khk., Atsalama k. - M. Ostrow & O. Kallas < Jaakob Saks, 87 a. (1888) "Naine kodus - mees jätab halvad kombed"
 24. H II 1, 449/52 (613) < Jõhvi khk., Kurtna v., Räätsma t. < Illuka v. - M. Ostrow & O. Kallas < Kadri Mölder, 60 a. (1888) "Joodiku naine"
 25. H II 1, 540/1 (708) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Karske neiu"
 26. H II 37, 360/1 (30) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. - Tõnu Wiedemann < Mari Rebin (1891) pulmalaul
 27. H III 1, 529/32 (1) < Iisaku khk., Tudulinna v. - Johann Pikkat (1889) muist rl "Vanamuine jutt"
 28. H II 3, 614 (174) < Lüganuse khk., Aidunõmme k . - H. Prants < Tõnu Liisu (1890) "Lese kaebus + Kus istun - itken"
 29. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 264
 30. M Must "Ida-Virumaa murdelisest taustast" (1992.a "Ida-Virumaa rahvakultuuri" kogumikus) lk 21
 31. H II 37, 293/4 (2) < Jõhvi khk. - N. Otto (1892) "Tuule tuba"
 32. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 274

No comments:

Post a Comment