Tuesday, December 31, 2013

umbIsiklane tegoMuod

umbIsikuline teguMood (tehtud) [1]

 • muist umbIsikulise teguMoe tüvist erineb ainult olevik.

teised umbIsiku tüved on kõik üheSugused.

tunnus

 • on helilise kaasHääliku ja pika täisHääliku järel +d+ ja mujal +tt+

umbIsikulise teguMoe minevik (tehti)

jaatava mineviku tunnus on helilise kaasHääliku ja pika täisHääliku järel +di ja mujal +tti

 • juodi, käidi, saadi, tuodi, viedi, mendi, pandi, tuldi, üeldi, viheldi,
 • lasti, pesti, tehti,
 • aetti, luetti, maetti, maksetti, peksetti, kutsutti, mängitti, visetti, tunnistetti,
 • Lüganuse:
  • kõrjetti, räägidi, süödi,
 • hvi:
  • aeatti, kõrjetti, kaupletti ~ kaubeldi, avvuttatti [2],
 • Iisaku:
  • vihtletti
 • Vaivara Kudruküla:
  • üdeldi, annedi ~ annetti, etsidi
 • Viru-Nigula Unukse (olevikule sarnastunud):
  • piedi ~ pietti, annedi, kannedi, tabedi, tommadi, visedi ~ visetti

jaatava mineviku tunnus on lauludes +e-omastusLiitega (<*hen)

 • hvi:
  • ööldie üteldie
  • räägitie valestätie; [3]

keskSõna tunnus +tu

on omane Haljala Selja, Viru-Nigula, Lüganuse, Jõhvi, Vaivara ranna ja idaOsa murrakuile ning Iisaku lauludele

 • Lüganuse:
  • lüödü, tehto ~ tehtu, viettu, siuttu, lõigettu, laudittu, rissittu, õssettu, küpsedettu, linudettu, suitsedettu
  • ütel eina enne tehtu
  • kaare enne kieridetu; [4]
 • hvi:
  • tehtu, ei kutsuttu, kuivadettu
  • kingad on kivista tehtu
  • paulad paasista punutu; [4]
 • Iisaku:
  • mis on pooleli peetu
  • enne aiga armastetu
  • üle määra mängitetu; [5]
  • siest on siidila siutud
  • peält on kullal kierutetu; [6]
 • Vaivara Põlendiku:
  • aettu, süödettu, tommettu
 • Vaivara Udria:
  • luodu, mendu, pandu, kergidettu
 • Vaivara Kudruküla:
  • lüödü, siottu, murrettu, kinnidettü, ommeldu

Põhja-Eesti ja Soome murrete tud- tunnus matkib nud-keskSõna.

 • hvi:
  • mendod, nähtod, tehtod, pestod [7], kannettud, nõuvettud [2], kirjudettod [7],
 • Iisaku:
  • kassettud, viskattud
 • Vaivara Mustajõe:
  • juostut, kästut, lastut, pestut, elettud

Lõuna-Eesti tehtavik on olnud isikuline [8]

 • Setu:
  • kõik muu puu raotiva
  • kõik muu laastul maale lasti
  • mina ütsi üles jäi
  • kõik puu raotiva
  • kõik na lastul maha lastu' [9]
  • eka ma luvva-as laulijas
  • mõne sõna mõistijas [10]

siseKadu [11]

a, ä, e pole tüve ja liite vahelt kadunud (nii kui mujalgi KirdeRannikuMurde, Soome, Vadja, Isuri, Karjala, Lõuna-Eesti ja Hiiu murdeis)

 • Lüganuse:
  • ei annettu, kielettud, oijetti
 • hvi põhjaOsa:
  • kannettud, nõuvettud
 • Vaivara:
  • jovvetti, üvvetti, murretti, kieletti, käänetti

astmeVaheldumatus [12] [13] [14] [2]

umbIsikulise teguMoe mineviku tüvi on enamasti häälikuSääduste vastaselt tugevas astmes

 • ahtama: ahtan: ahtatti, ei tohtittu, vahtitti[13], lupjama: lupjattu [15],
 • Lüganuse:
  • kaibettud, nülgittud, tagutti, kiettetti, süöttetti, luoppitti, rääkkitti, torketti, tõukketti, ahtatti [reije], puhkatti, ei õskattud,
  • uskuma: en usu: uskuttud [14], õskama: õskada: õskattud [13],
  • lubama: luvattu [16]
 • hvi:
  • pidattud, audutti, [niediga] niedittud, pumppatti, kaupletti, lükkämä: lükketti, pettas: pettettud [17]
  • püüdetti ~ püüwetti: püijettasse, üijetti, vihtlema: viheldud [18],
 • Iisaku:
  • vihtletti, viskattud
 • Vaivara:
  • muldatti, üvvetti, kieletti [19],
  • viskama: visatti [14], saagittud,


kk, pp, tt lühikese täisHääliku järel püsivad Viru-Nigula siseMaal ja Alutagusel enamasti tugevas astmes [17]

 • hvi:
  • lükkämä: lükketti, pettas: pettettud
 • Iisaku:

astmeVaheldus [20]

võib leida ka astmeVaheldust [20]

 • Lüganuse:
  • kastama: kassetti, õstama: õssettu, tõstama: tõssetti, [õli] muissettu ~ muisettu, rissatti, äästamaije: ääsettud, kuivadetti, linudetti, kuduma: kuuttud [21]
 • hvi:
  • istuma: issutti, rissittud, tõssettasse, vessettasse, ääsetti, mõistama: mõissetti ~ mõisetti [22],
  • sai see vene vessetusta
  • laiva kaas sai kaabitusta; [23]
  • sääl minu uvvest rissitie
  • nimi tõine tõssetie
  • remmelist minu rissitie
  • pajust minu pandanesi; [24]
 • Iisaku:
  • ruossettand, mõissettud,
tt on nõrgenenud lühikese täisHääliku järelt

, kui järgmist silpi alustas mõni t või d-ga kaasHäälikuÜhend [17]

 • Lüganuse:
  • kaettu, maettu, jäätti, võetti, mõella: mõeldi, üöllä: üöldu, laulattamma: lauladetti, vaeodetti, issudettu, lahudettu
 • hvi:
  • jäättud: jäätti, küttama: küöttud, mattama: maettud : maetta(sse), ütlema: üöllä: üöldi, raudetti, juoksedetti, kuivadetti, loppodetti
  • aga ka: kasvattetti, liiguttetti, painuttettud, kussuttettud,
 • Iisaku Imatu:
  • jäetti, küetti: küettasse, maetti: maettasse
 • Vaivara:
  • kuuludetti, kaodetti,
 • Vaivara Mustajõe:
  • küetti, maetti, üeldi
 • Vaivara Udria:
  • kaettu, köettü: küeda (köetakse), maetti,
+tta(da) liide [25]

võib nõrgeneda umbIsiku tunnuse ees

 • Lüganuse:
  • laulattama: lauladetti, vaeodetti, issudettu, lahudettu
 • hvi:
  • raudetti, juoksedetti, kuivadetti, loppodetti,
  • aga ka: kasvattetti, liiguttetti, painuttettud, kussuttettud
 • Vaivara:
  • kuuludetti, kaodetti

tüveTäisHääliku a, ä aset täidab e [26]

nii kui mujalgi KirdeRannikuMurde, Soome, Vadja, Isuri, Karjala, Lõuna-Eesti, Põhja-Eesti IdaMurde ja Viru keskMurde murrakuis,

 • Lüganuse:
  • kõrjetti, painetti (suruti), parvedetti, ei lõigettu
 • hvi:
  • aludetti, talludettud
 • Vaivara:
  • karistettu

aga see pole järjeKindel nii kui Vadja ja Ingeri murrakuiski, isegi ühe sama inimese jutus

 • Lüganuse:
  • tappatti, ahtatti [reije] [27],
 • hvi:
  • visetti ~ viskatti, arjudatti, õppedatti,


viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 282
 2. 2,0 2,1 2,2 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 55
 3. H III 1, 231/3 (29) < Jõhvi khk., Voka v. - M. Eljas (1888) "Laisk naine"
 4. 4,0 4,1 H II 1, 604/5 (782) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Laisa mehe naine + Sipelgapesasse"
 5. H II 1, 545 (712) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Vanatüdruku pilge"
 6. H II 1, 545 (712) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Vanatüdruku pilge"
 7. 7,0 7,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 141
 8. Eesti vanade rahvalaulude keel, Juhan Peegel 2006 lk 180
 9. E 29303/6 (31) < Setu - Anton Suurkask (1896) "Nuttev tamm"
 10. H II 4, 258/9 (111) < Setu, Treski k. - Joosep Hurt < üks vana naine (1886) "Laulu võim"
 11. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 264
 12. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 266
 13. 13,0 13,1 13,2 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 66
 14. 14,0 14,1 14,2 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 65
 15. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 71
 16. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 53
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 77
 18. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 54
 19. (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 36
 20. 20,0 20,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 68
 21. Vana Kannel IX "Lüganuse regilaulud", toimetajad: Ruth Mirov, Maris Kuperjanov; Edna Tuvi, 2009 lk 12
 22. Vana Kannel VIII "Jõhvi ja Iisaku regilaulud" Eesti Rahvaluule Arhiiv; toimetaja Ülo Tedre, 1999 lk 11
 23. H II 8, 742/4 (3) < Jõhvi khk. - Johann Petrowitsch (1889) "Surmasõnum + Laevasõit"
 24. H II 1, 555/7 (726) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Isa ja mehe kodus"
 25. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 83
 26. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 265
 27. (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 37

No comments:

Post a Comment