Tuesday, December 31, 2013

menevik

isikulise teguMoe minevik (tegite) [1]

i-minevik

oli KirdeRannikuMurdes ulatuslik. nagu ta on tavaline mõneski IdaMurde ja Viru keskMurde teguSõnas.

 • Lüganuse:
  • kui ma kallis kasvaelin
  • marja maasta tuise'elin; [2]

ainsuse kolmas pööre

oli lõputa. [3]

 • naurama: nauri [4],
 • Lüganuse:
  • lugi, kuuli ~ kuul, meni ~ läks, ans ~ ants ~ andas, jõus, künts, leis ~ leidäs, ois ~ oidas, ties ~ tias ~ tiedäs, tõmps, peks ~ peksäs, püörs,
  • tuis ~ tuises ~ tõus ~ tõusi, ammust, sigini, mõttel, üttel, kauppel, nuhtel, riittel, vihtel,
 • hvi:
  • juoks ~ juoksi, kuuli, lasi ~ laskes, lendi ~ lensi ~ lentsi, tias, tapp ~ tappas, üttel,
 • Iisaku:
  • juoksi, kuuli, lasi ~ laskes, tõusi, tias ~ tiadas,
 • Vaivara Udria:
  • [vihma] sadi, vedi, jätti ~ jättas, kartti ~ karttas, kiitti, lauli, seisi, tappi, votti, ans ~ ansi ~ andas, jous (jõudis), löüsi (leidis)
  • künsi, mursi, juoksi, tuns (tundis), ammusti, avitti, juhatti, kahetsi, piigisti, kaupli, motli, ombli, ütli ~ üttel,
 • Vaivara Kudruküla:
  • ai, kävi (käis), kuuli, mäni ~ läks, juoksi ~ juokses, kuoli, käski, laski ~ laskes, toisi (tõusis), osti ~ ostas

laulus oli i-lõpuline

 • Lüganuse:
  • kie sinu uoli enne oisi
  • kie sinu karja enne kaitsi
  • kie sinu lehmad enne lüpsi
  • kie sinu siad enne süödi; [5]
  • õe koera augasteli,
  • õde uksest katsasteli; [6]
 • hvi:
  • ans mulle muuda tööda
  • ands need aned mulle hoida; [7]
  • isa ooti ooste poissi
  • veljed tahid tallipoissi
  • isa üüdi uksilanna; [8]

laulus võib i-lõpule liituda omastusLiide (*hen) [9]

 • Kuusalu:
  • mies sõi - norutelie
  • mies sõi tänatelie; [10]
  • Lemmingi isa podie; [11]
  • Soome silda notkatie
  • aluspaĺki paugatie; [12]
 • Muhu:
  • priskest sõie priskest jõie; [13]

mitmuse kolmanda isiku lõpp ivad [14] [15]

oli tuntud Haljalast ida pool - Ida-Järva ning Viru keskMurde, PõltsaMaa, Ida-Murde, Lõuna-Eesti, Soome ja Vadja murrakuis ning 18. s Eesti kirjaSõnas.

 • Lüganuse:
  • seivad (sõid), õlivat, oisivad, sõisasivad (seisid), istusivvad, laulasivvad, rääkkisivväd, uskusivvad, õtsisivvad, parvettasivad, menivät, terestäsivät,
 • hvi:
  • saivad, kuulivad, kuivasivad, õilesivad, kolistasivad,
 • Iisaku:
  • jäiväd, pesivad, juaksivad, kasvasivad
 • Vaivara:
  • joivat, möivät, vediväd ~ vedäsiväd, keittäsiväd, tuntesivat,

selle kõrval esineb ka oleviku va-osiseta id-lõppu.

 • Lüganuse:
  • noored sõusid, noored jõusid
  • noored sõusid, aerud nõtked
  • vingid vitsased nidemed
  • naurid nahka õmbelused; [16]
 • hvi:
  • vanad sõusid pääd vabisid
  • kõik need lõua luud lõdisid; [17]
  • kuhu sie kupja ambad saivad?
  • ambad said reie reha pulkist; [18]

a, ä, e + i > i

 • tahi (tahtis), pani, suri, õli, tuli, kuuli (kuulis), mõtli, ütli,
 • Lüganuse:
  • [näväd] aid (ajasid), jaksivad, laulivad, võttin, lasi: lasima, sugima (kammisime), tuisima (tõusime),
  • [sa] kauplit, riitlivad, vihtlivad ~ vihelsivad, õmblin,
 • hvi:
  • süödima, lasima, lugin, surivad,
  • ain mina anid vesile,
  • lugin luiged mättaeie; [19]
 • Vaivara Udria:
  • ostin, imestiväd, tunnistin,
 • Vaivara Kudruküla:
  • käskin, lugin, püörin, uotlivat (ootasid),

d + i > si

pikaVältelises tüves, kus d ees on heliline häälik

Lüganuse, Jõhvi, Vaivara n + si > ntsi

 • Lüganuse:
  • jõus: jõusivad, leisin, nõusima, oisin, püüsima, [sa] tiesid: [te] tiesitta, üüsiväd, ans ~ ants ~ andas
 • hvi:
  • tiasin, antsin, küntsin ~ kündäsin,
 • Vaivara:
  • ansin ~ antsin: ansimo, künsin ~ kündäsin, lensiväd, mursin, jousid, löüsin ~ löüdäsin, püüsimo ~ püüdäsimmo, tiesin ~ tiedäsin


magas < *makasi < *makat+i

si-minevik

kunagist at/ät-tüve matkiv keskMurde si-tunnus on levinud pikemais sõnus, i, u-tüvelisis ja mujalgi (ka VadjaMaal).

 • Lüganuse:
  • munesivad, põlesivad, käisin, kitkesimma, itkes, mädänesiväd, kärästäs (käratas) [20], köhästäs [21],
 • hvi:
  • mis sa tühja kiitelesid
  • ütlid tütare tööd tegema; [22]
 • Iisaku:
  • [kuer] augastas [20],
 • Vaivara:
  • eläs: eläsimmo ~ elimo, ävis,
 • Vaivara Kudruküla:
  • imestäsivät, kisendäsivät, kussuttas (kustutas) [23],


laulus valdab siiski i-lõpuline

 • Lüganuse:
  • tähte mõõkada käristi
  • kulda elkuda elisti; [24]

siseKadu

a, ä, e pole tüve ja liite vahelt kadunud (nii kui mujalgi KirdeRannikuMurde, Soome, Vadja, Isuri, Karjala, Lõuna-Eesti ja Hiiu murdeis)

seda väldib isegi hiline si-minevik (kaheSilbilisis pika esiSilbiga a, ä, e-tüvedes) [25]

siin on ehk si-tunnusega tingivat kõneViisi hakatud Eesti (andsin: annaksin) või Vene keelt (я бы дал) jäljendades tarvitama (sise-kaota) si-minevikuna
 • nuttasimma [26], andasin, leidasin, luottasin, toittasin, laulas, paistas, juokses, kuules, käskes [27],
 • Lüganuse:
  • paistas, tõstas,
 • hvi:
  • maksas, õstasitta,
 • Iisaku:
  • kastas, laulas,
 • Vaivara Udria:
  • maksas,
 • Vaivara Kudruküla:
  • käskes,


laulus leiab rohkem siiski keskMurde is-lõpulist minevikku

 • Lüganuse:
  • kie sinu sängi enne säädas
  • kie sinu patjad enne peksas?; [28]
  • sõitis saes seitsmendamas
  • kandis mind ju kaasajani; [29]

astmeVaheldus

siseKaota mineviku tüvi on olnud samas astmes kui olevikus

 • Viru-Nigula:
  • näin (nägin) ~ näen,
 • Kuusalu põhjaOsa:
  • tein (tegin),
 • Viru-Nigula, Vaivara:
  • motlin (~ mõtlen: mõella),
 • Lüganuse:
  • ütliväd, võttivad, jättimä, kardin, keidimä, [sa] kauplit, riidlivad, vihtlivad ~ vihelsivad, õmblin,
  • üksi toidin tuomijani
  • kasvatin kanesijani; [30]
 • hvi:
  • süödima, puhkuma: puhus [31],
 • Vaivara Udria:
  • jädin: jättiväd, kardin, [sa] keidid, tabin (tapsin), vedin, kaodin, (sa) uodid: (nad) uottivad, irmudin,
  • vieredin, ävidin, kauplimo (kauplesime), taplivad,
 • Vaivara:
  • tegit,

kk, pp, tt lühikese täisHääliku järel püsivad Viru-Nigula siseMaal ja Alutagusel enamasti tugevas astmes [32]

 • hvi:
  • kodu jättin kotti täie
  • maha mattin matti täie; [33]

siseKaoline

ja

si-minevik

on tugevas astmes

 • Lüganuse:
  • kõndisivad, märkkas, palkkas,
  • jättäsimmä, kandasin, karttas, luottasin, niittasimma, tappas, toittasin,
 • hvi:
  • kurttasin, tundas ~ tundes,
 • Iisaku:
  • saattas, tahtas,
 • Vaivara:
  • jagasimo, pidäs, sadas, kargasimmo, tembasimmo, rääkkisivät
 • Vaivara Udria:
  • andas, karttas, ottas, püüdäs,
 • Vaivara Kudruküla:
  • jättäsin, keittäsivät, kiittäs, tappasimo,

üheSilbine tüvi

vein: vei (viis), jäin, sain, jõin, tõin, möin: möi;

 • AluTaguse murrakuis (IdaMurdes, Lõuna-Eestis ja VadjaMaal ):
  • lein (lõin), sein (sõin)
 • Viru-Nigula, Vaivara Kudruküla:
  • löi, söi, joi, toi, kävivät
 • Viru-Nigula:
  • poin: poi: poisivatta (poosid),viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 243
 2. H III 12, 129/31 (10) < Lüganuse khk. - J. Thomson (1893) "Soldatiks viidud + Ei ole matjaid"
 3. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas", Andrus Saareste kaart 28
 4. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 72
 5. H II 3, 612 (168) < Lüganuse khk., Aidunõmme k . - H. Prants < Tõnu Liisu (1890) "Tule mulle"
 6. H III 1, 707/11 (6) < Lüganuse khk. - Emilie Bachmann (1889) "Tuule tuba + Kuldnaine"
 7. H II 8, 744/6 (4) < Jõhvi khk. - Johann Petrowitsch (1889) "Haned kadunud"
 8. H II 1, 530/1 (699) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Ilus neiu"
 9. Eesti vanade rahvalaulude keel, Juhan Peegel 2006 lk 183
 10. EÜS VIII 2037/40 (326) < Kuusalu khk., Kolga v., Tammistu k., Jaani t. < Leesi k. - K. Viljak & G. Vilberg < Elts Junkvist, 78 a. (1910) "Kalamehe naine"
 11. EÜS VIII 1971/2 (238) < Kuusalu khk., Kolga v., Kiiu-Aabla k., Pellu t. < Virve k. - K. Viljak & G. Vilberg < Kadri Puusepp, 66 a. (1910) "Osmi haigus"
 12. H II 34, 594/5 (219) < Kuusalu khk., Kolga-Aabla k. < Kiiu-Aabla k. - Hans Lohk < Johannes Remmelgas (Mesilinnu Migu), 54 a. (1892) "Oleks"
 13. H II 6, 705/9 (53) < Muhu khk. - Peter Saul < Hans Memmel, 64 a. (1890) "Soldati tundmata saatus"
 14. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 239
 15. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 85
 16. H III 1, 729/32 (7) < Lüganuse khk. - Emilie Bachmann (1890) "Laevategemine + Laevasõit + Kalaluust kannel"
 17. H II 8, 742/4 (3) < Jõhvi khk. - Johann Petrowitsch (1889) "Surmasõnum + Laevasõit"
 18. H II 1, 200 (295) < Jõhvi khk., Kohtla k. - M. Ostrow & O. Kallas < Jüri Aps (=Kriisi Jüri) 64 a. (1888)
 19. H II 1, 325/8 (486) < Jõhvi khk., Kiikla m. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Nurk, 63 a., Kiikla mõisa moonaka majas elamas. (1888) "Haned kadunud"
 20. 20,0 20,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 67
 21. Vana Kannel IX "Lüganuse regilaulud", toimetajad: Ruth Mirov, Maris Kuperjanov; Edna Tuvi, 2009 lk 13
 22. H II 1, 307/8 (462) < Jõhvi khk., Atsalama k. - M. Ostrow & O. Kallas < Jaakob Saks, 87 a. (1888) pulmalaul
 23. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 69
 24. H II 1, 369/70 (526) < Jõhvi khk., Ädise v., Vasavere k. < Lüganuse khk., Aa m. - M. Ostrow & O. Kallas < Leen Pors, 55 a. (1888) "Salme"
 25. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas", Andrus Saareste kaart 28, 84
 26. (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 19
 27. (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 34
 28. H II 3, 612 (168) < Lüganuse khk., Aidunõmme k . - H. Prants < Tõnu Liisu (1890) "Tule mulle"
 29. EÜS XII 1473/7 (58) < Lüganuse khk., Erra v. - O. Köster & W. Rosenstrauch < Mai Alasi, 80 a. (1915) "Kust laulud"
 30. H II 1, 609 (788) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Lesenaise kaebus + Kus istun - iken"
 31. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 65
 32. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 77
 33. H II 37, 353/4 (20) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. - Tõnu Wiedemann < Mari Rebin (1891) "Tantsulaul + Õlu + Pulmades laulu õppinud + Palju laulu"

No comments:

Post a Comment