Wednesday, March 4, 2015

Salatsa Liivi ja KuraMaa sõnoarvatussedõiget kostust näed, ku hiire sõna päälle ajad.-gõnd, kōzgõnd; ōzõ(z), āzõz; āigast; a’b; a’b-, a’b-jelāmi; a’b; a’b-lū; a’ddõrz, a’drõz; āiga; agā; āiraz, aīrõz; aiwde; agān, agānõz; agār; ō’dõz; ō’dõr(z), ā’dõr; ō’i, ā’i; a’ņgõz; o’unõz; aigā; āinagi; āita; aītu·māl, aītjumāl; a’ijjõ; alā; aldz, alz; amū; amtlõ; andõ; andõr(z); āngõrstõm; āngastõb, āngastõb-āina; angõrz; ānkaŗ; ārga; aŗb, ärb; ārmaz; arb; ōra; arrõ; arū; arrõ; azūm; ažā; astõ; o’v; ouk; oūr; ovātõ; ä’b; jedāl; ēstli; ǟ’matõks; ē’ḑõ; ä’b; äd; alā; e’gli; jeksõ; je’llõ; jemā; je’nnõ; je’mbit, jemīņ; eņtš; enst; järā, jarā; erk; je’d, je’ddi; ōbõz; ōv; a’bbõnz; a’bbõnd; a’bbõrz; ō’gi; āigõz, laps āigõz; aiš, aistl; ak; akkõ; alābõz; a’lttõ; alu; alāstõ; alg; ōļaz; ōla; aļ; a’m; āmbaz; ang; appõn; arāgõz; ōŗa; ärk, aŗk; a’r; arā; ōra; ōraz; arrõ; ōrali; ōda; oudõ; aig; āina; eitõ; õ’ldzi; elkõ; eļm, ēļmaz; jērnaz; i’g; ildõ, ilgõ; īļ; īr; īlig; ilp; imū; īnda; vana īnda; jeng; irm; īra; ira; õ’bbi; voidõ; ūomõg; ūomdõ; ūoļ; ūoip; uor; obāz, o’bbi; uḑā; vȯi; uikkõ; ukkõ; ulk; ul; umāl; uņţ; ūrtta, ūrtta-pi’ņ; ūgõ; ūļ; ūm; äbī; ädā; äl; ällõ; ämār; ǟnda; ǟrga; ǟrma; ēļ; õ’bdõ; aim; ȭlma; õŗā-, õŗāmāŗa; ȭ’gõ; ȭrõ; īlgaz; ilgõd; jõvā; ǖlm; i’ddõ; idā; jegā; igā; igāb; i’gmõd; jõ’uvvõ; i’gž; īlma; ilm, īlma; ilā; īlbõks; imāb(i); i’m; i’mmõ; īnd(a); imi; irikšõ; irtõ; ī’ž; istõ; itkõ; itkimi; ja; jadā; ja’ggõ; jō’dõ; jo’vvõ; jo’v; jālga; jänū; jūokšõ; jūom; jūodõ; jūoń; jūoipki, jūoimkki; jo’r; jo, ju; jougūz; jū’odõ; jut; julgi; jumāl; jutā; jut; jutīst; jõugõ; jūg; jūŗ; ibūks; ja’mdõ; jänds, jänts; järsk; jōra; jatkõ; jej; īedõ; jettõ; jōsõ; jo’ug; jõ’ugi; jūrmattõ; joudõ; joud; kōkštõ, kōkstõ; kōļ; kōpšõ; kōr; kārnaz; kōņtš; kattõ; ka; kōz, kōzgõnd; kas; ka’bbõr; kabr; käbā; kadāg; ka’d; ka’ddõ; kaibõ; ka’ggõl; kāinal; ka’ggõr(z); kouvõ; kō’dõks; ka’i; kō’l; kāika; kāima; kaitsõ; kajāg(õz); kākouļ, kākuļ; kak; kakš; kalā; kalāndõr, kalāndõks; kaļļõ; kaļ; kallim; kaĺĺ, kalds; kālma; kamā, kamā-rok; kōmal; kamār; kams; kanā; kūonda; kandõ; kanktõ; kāngaz; kāngaŗ; kāndal, kāndla; kārda; ka’rdõ; kargõ; kōŗa; kä’rk; kārpa; kärp; kartõ; kōra; kažīņ; kaš; kastõ; ka’zzõ; kaţļā; katkāstõ; katkõ; kouţ, kouţţõ, kouţi; kougi; kougõn; kōp; kōpikšõ; kōsta; kovāl; kievām; kie’ddõr; kie’ddõrtõ, kie’drõ; kēļ; kīeldõ; kīedõ; kīetõ; kīerõ; kejā; kīela; kīelpa; knaššist, knaššõ; kierā; kȯ’r; kierdõ; kerīks; kerrõ; kis; kestā; kievād; ki’bḑi; ki’d; gidīkšõ; ki’ddõ; kī’l; ki’ugõz; kīļ; kīļaz; kīr; ki’r; kirgõ; kīš; kītõ; kīviţ; kik; kikrā; ki’llõ; kild; kerk; kimp; kǟnga; kȭnka; kīndaz; ḱireg, ḱirüg; kēra; kirt, kirk; kiršt; kīraz; kizā’; kīskõ; kitkõ; kitsāz; kiu(v)kõ; ki’(u)vņõ; kiu(v)zõ; ki’v, ki’uv, ki’u; klobārtõ; klobīntõ; klūkõz; ko’b; kuodā; kuo’d; kõddõrz; kuoir-, kuoir-ūnda ma’ggə; ko’ktõ; ko’ggõrz; kogīņ; ko’ggõ; koŗŗi; kū’oḑi; kū’odõ; kūoja; kūoiba; kuoi; keldarikki; kõ’l; Kūolka; kōļ; kolk; kalk; kuolm; kom; kuong; kūona; kōntad; kūok; kūoltõ; kūoļma; kūolõ; kuōŗ; kūož; koppel; kȭrda; gorīkšõ; gõrīkšõ; kuoŗŗõ; kuožžõ; kuostõ; kuostõ; kuotkānõz; kuoţ; ribbõ; kriukõ; krõmpš; krõmp; krȭnkaz; kraņa; ku’b; ku’bbõ; ku’ddõ; kuddõrtõ; ku’ddõ; kū’j; ku; kus; kunā; kui; kūja; kukkõ; kukkõrz; kukki; kūlda; kuļļ; gūlma; ku’l; ku’llõ; kumālõz; kumārd; kukkõrz, kukār; kurā; kurg; kurk; kūrna; kurttõ; kuosk; ku’iž; kistõ; kutsõ; kū; kūlõ; kūmi; kūž; kūzõz; gäbaļi; käbā; käkast; ke’g; kēja; kǟ’dõ; käk, jei käk; kekš; kälu; kand; käpā; kärmi; kärīkšõ; kīermõz; kǟrpa; kärrõd; ke’ž; kädūks; käsk; käukšõ; kääbõz; ḱänn, ḱenn; gõdīņţõ, kitīņţõ, kutīņţõ; kȭvaz, kõuv; kõlā; kõlbõ; kõnkõ; Kūorbõd; kuorbõ; kuordõ; kȭŗka; kõŗtši-, kõŗtšipǟva; kūora; kõvā; kõ’urõ; kȭma; kȭrštõ; kie’vtõ; kie’v; kieuž; ḱört; kibār; kittõ; kikkõ; kilā; kiļg; ki’l; kilāb; kīlma; killõ; gilbõ, gilgõ; kim; kinā; kindõ; kǖnka; kīnda-, kīndabǟ; kīndõks; küps; ki’zzõ; kikkim; -gõz, šäugõz; kīņḑõl; kīndõr; kīr; kīņtš; lōņtš; land; laštõ; lāskõz; labā; lä’bḑi; lainõ; lōja; la’gdõ; la’ggõz; la’ggõd; la’ggõ; lajā; lō’gõ; lō’nõz; laigā; lāida; laid; laik; la’mmõ; lain; lāiska; laitõ; lakād; laţţ; lakkõ; laks; lāmbaz; langõ; laņt; lapīņ, lapīt; läpš; laps; laskõ; lastā; ladā; lōda; lougõ; loug; lōka; laik; loulõ; lōlatõ; lovā; līedõg; līebdõ; līedõg; līem; līdõ; ni’em(õ); lē’ḑ; lēba; lieudõ; läul; lindõ; liepā; lieppõ; lešt́; liestā; li’bḑi; liegā; li’ggõ; lejā; lȭiga, lȭiga-usk; likkõ; lībi; lībõ(z); Līb, Lībe; lind-, lind-māŗa; limā; linā; lind; ling; nīn; lip; ļip; litš; lȭida, līda, lȭda, līu(v)da; lõuglõ, liuglõ; lobāz; loḑā; lo’ḑ; lūod; lūoiba; luoik; loks; klõkšõ; loļ; lommõ; la’mmõ; lonkõ; klunkš; lontõr; lūojõ, pǟva lǟ’b lūojõ; lūok; lūodõ; lojū; lūotõ; lops; lorīkšõ; lorā; lorū; lo’zzõ; loš; loţšõ; lubā; lu’ggõ; lu’im, lu’m; luškõz; luts; lū; lūd; lä’bbõ; le’b, le’bbõ; lä’b; le’ižgõl, ležgõl; lǟ’dõ; lǟlam; läkārtõ; lälīkš; lem; läpāgõ, läpātõ; lärīkšõ; plärīkšõ, plärīņţõ; plärā; lēņtš; lūoima; lānga; lop; loppõ; lȭga; lōkandõks; lȭnag; lȭnagist; lȭtstõ; lüöb; līt; likkõ, lükkõ; li’ļ, lü’ļ; lipsõ, lüpsõ; mō; ma’ddõrtõ, mādõtõ; mōškõz; madāl; matt; ma’ggõ; ma’gḑi, ma’gdõ; maigāz; ma’g; mō’dõ; maigāz; maitsõ; mōi; maksā; maksõ; mālka; maņţõ; maņţõmi; mōŗa; mārdig-, mārdig-nō’gõ; ma’r; matār; mattõ; mȭka; mēļ; mīez; meg; mȭltsa, mõltsõz; me’r; me’iž, me’ž; mõtsā; ma, minā; mīņa; mis; mudā; mujāldõ, mu’idlõ; mūlda; muļļõ, mu’ļļõ; mulk; mūma; mummõ; munā; murdõ; mu’r; mustā; mužīņ; mū; mä’ggõr-, mä’ggõr-numm; mä’gr-, mä’gr-vadā; mä’g; mǟ’dõ; mäkā; mǟ’dlõ; me’rdõ; mänd; mängõ; märātõ; mǟrga; mätāl; mǟgõ; mǟr; mȯizõ; mȯistõ, muoistõ; mo’jjõ, mo’ijjõ; mȯ’lmõd; mūnda; mȭrda; mõtlõ; mõtūks; mour; mȭk; mõgā; mõ’ŗžõ; mīedõ, mǖödõ; mu’ḑžõ; migām, mügām; mi’griki; mõrā, mürā; mõŗžõ; murātsõ, murāstõ; mīdõ, mǖdõ; nōskiļ; nōţõz; nabā; na’ggõl; na’ggõrz; na’grõ; nō’gõ; nai; nakk; nōļa; napsā; nārmaz; nōrtsak; ne; nīelõ; nēļa; nänt; nīskõ; nīņ; nīdõz; nīsk, nīskõ(z); nīstõn; nītõ; nikāŗḑõ, nikārtõ; nīlba; ni’m; nanā; nirt; ni’zzõz; ni’mmõd; noļpõ; nuok; nuolõ; nūoŗ; noŗkõ; nõrī; nujā; nui; nukā; nukkõr(z); ņūņa; nurīkšõ; nūrka; nurm; nuttõ; nūškõ; nūšt; nädīļ; nǟ’dõ; nǟlga; nǟna; nõŗtšõ; nätski; ņäugõ; ņäukšõ; nǟr; nõ’ddõrz; nõ’ggõl(z); no’ugõd; nouk; no’jjõ; noļg; num; noŗkõ; no’rrõ; nȭrka; nõtkõ; nõ’v; nilgõ; nu’žžõ; nužā; ni; nǖd; voda, vuoda; vȯ’ddõrz; ogā, ogā-pǟ; ūogõz; ū’oḑlõz, ū’oļmõz; oik; uīm; oin, oen; vȯjā; ojā; oksā; oksnõ; vȱlda; u’m; umīt, u’mmit; vȯ’dlõ; vȯrā; vȯrābõz; vȱŗa; vȯ’ŗki; vȯzā; vȯžā; vȯzzõ; vȯstõ; vȱntsa; vȯţšõ; okš; pagāst-, pagāst-mōŗa-pū; pōž; past; padā; paḑā; pa’ggõl; pagānõz; pagat; pag; pō’mi; pō’gõz; pō’dõz, pō’dõks; pātõ; paijõ; pāika; painõ; paistõ; paizõ; pa’i; pakānd; pakāndi; pak; palā; palg; pāļgaz; paļštõ, paļţštõ; pōļaz; pālka; paļškõz; paļštõ; pallõ; pāmpa; pānda; pānda; pantskõz; päp; parāz; pārmaz; pārdaz; parž; pa’ŗ; paskā; paţš; pat; bōga-, bōga-pǟ; poukõ; pōna; pǟ; pigā; pe’bbõrz, be’bbõrz; piedāg; pēļ; pīentõ; pīendrõks, pīendriks; pīerslõ; pirg; pīrgal; peizõ; peistõ; peislõ; pi’emdõ, pi’emdi; peijed; peikilmies; pieksõ; pälg; pi’ņ; pi’uv, pi’u; perē; pierz; piezā; pie’zzõ; piettõ; pietk; pietkõm-, pietkõm-sēmďa; pi’ddõ; pīkstõ; pī’lõg; pīgõz; pī’kštõ; pī’lõz; pīr; pīrak; pīsk; pīţ; pitkā; pīlpa; pilkõ, pilktõ; pilkõ; pilktõ; piļ; pīla; pi’mdõ; pīnda; põnktõ; pīntik; pirā; pizār; piški; pistõ, püstõ; pīu(v)kka; piu(v)kki; piukšõ; bobīkšõ; pūoga; pȯigõ; būolgõz; bomīkšõ; pontskõz; pūoļ; pūgõ; pȯrt, puort; borkõn(z), borkkiņ; boŗ; borātõ; bõrīksõ; possāgõl, possõn; pu’ddõ; pu’ggõ; pū’dõz; pū’gõ; pūontõ; pukšõ; buļīkšõ; pūlka; bu’ļ; pu’nni; būnga; pūnga; puņ; puņņi; purāz; pu’rrõ; pūraz, pūŗaz; buŗīkšõ; pūrdaz; bõzā; bõzās; buzārtõ; puslõ; putk; puţk(õz); puts; pū; pūtõ; pūtõ; pǟva; pē’gõz; päkā; pä’g; pänts; pierā; pǟrnä; pä’zzõ; pešlinki; pȯ’ddõ; põ’ddõr(z); pū’oj; pȭ’kt; pȯimõ; pa’llõ; pȯlgõ; pūola; pȭrand; bo’ŗg; põrgõ; põrm; pȭrna; pūoraz; pȯrzõd; pȯsk, puosk; pȯtkāstõ; pȯ’i; pȭda; pȭn; pȭzõz; pēgal; pīer; pīerõ; pivā, püvā; pistõ, püstõ; pī’ki, pi’uki; pīž, pǖž; rōgõz; rōgõ, rōgõ-mīez; rōz, rōški; rabād; rabāt-sūo; ra’bbõ; ra’bdõ; rabā; kräbīkšõ; radā; rō’; ra’gdõ; rō’gõz; rō’n(õz); ro’ugõz; ro’už; raiskõ; ra’ḑļõ; raigā; rak; rakāndõ; krakšõ; prakšk; rānda; rāngaz; rangõd; rapsõ; razā; ratāz; rattõd; ratsõl; ratstõ; rōda; rebād; re’bbi; re’ggõz; rejā; rī’; rīemgõz; rek, riek; ri’bbõ; ridā; rī’m(õz); rībõ; rīḑļõ; rīd; rīst; rīžõ; rīţ; rikāz; rikkõ; rīnda; riņtlõ; rips; ripsõ; rišt; rištõ; rizū; kro’blimi; krobīļ; rõ’u(v); ruoi; rok; raņg; kronk; rūod; rūogõ(z); rūokõ; rūost; rūoţšli; rūoţš-mō; roppi; ri’ggõz; rumāli; rumal; ru’isk; ru’zzõ; rūna; ēņ(õz); rǟnka; räpā; (k)räpān, riepān, (k)räpān-ouk, riepān-ouk; rastā, liegā-rastā; räštī, rištī-räštī; repšõz; rǟks, rǟkš; räukõ; rǟkõb; rǟstõz; rō’stõ; rõ’ut; rõkkõ; krõkšõ; rȭm; rȭskõ; gregād; rõ’udlõ, re’udlõ, rie’udlõ; rip, rüp; rõzā; rīpõ, rǖpõ; rīštõ, rǖštõ; sōpkõz; sōdõ; sōn; sōr; sǟrna; sa’briki, sa’grõb(õz); sastā; sōńõ(z), sōńi(z); sādes; tabār; sadā; sadām; sa’ddõ; sa’ddõl; zägār; sa’gdõ; sōja(-lēba); saksā; salā; sall; sōmal; sa’m; sangdõ; saņt; saņtõ; zäp; saps; tarāb, tarābõz; sōra; sovā; sōna; sä’uv; sǟdõ; sie’bbõ; sebā-, sebā-vitsā; se; sīemgõz; sēņ; sie’ggõ; siegās; sāina; seis; sǟlga; sieldõ; siepā; set; setmiņ; si’ddõ; sigā; si’ktõ; sīg; sīļ; sīlda; silāstõ; siļk; sīlma; sinā, sa; si’ņņi; siprikki; tširīkšõ; sižālikki; sizāl; sikţ, sitkõz; sitā; sogā; suoīkõl; tšolīņţõ; šolā; zoļk; sūo; sūol; sõggõl; sūom; sūoņgõz; sūoņ; sūortõ, sūoŗštõ; sopā; tšorkõ; zugā; sugā; su’ggõ; su’g; sukā; sulā; su’lli; tūrgõz; sulg; zumpõ; suņd; schuiblub; surm, surimi; tšurīņţõ; tšu’rrõ; su’rrõ; su’ž; šoškõ, tšoškõ; siskõ; sū; sūŗ; sõitõ; sõ’u(v); sä’dgõz; sä’ltõ; särg; tšärīkšõ; serk; sēr; säsk; sü’br; sõ’brā; suodā; sõ’ggõl; so’gdõ; suoimõ; sȭira; sõitõ; suoļg; suoļm; sumār; sõnā; sonn; õrā; sȭrga; suoŗm; sõzār; suotkõ; sõudõ; sēmḑa; sȭinastõ, sȭņastõ; sȭŗ; sȭrmõz; sīedõ; zȭöks; sidām; sõ’uvõ, sõ’vvõ; si’gž, sü’kš; siļg, süļg; si’ļ, sü’ļ; sindõ, sündõ; si’ž, sü’ž; tõvā; sīr, sǖr; sī, sǖ; ta; dōldõr; tōŗ(iņ); tōţi; ta’bbõ; tabā; da’ggõl; tōvaz; tagān; ta’ggõ; tō’ndõ; tō’gõz; tō’dõ; to’(u)vvõ; tāigandõks; tāń; ta’llist; ta’l; talāzõd; dālba; tōla; ta’lk, ta’lkõd; tōla; täm; ta’mzõ, ta’mzõlānga; da’nktõ, da’nkti; tappõ; tapp; tarā; ta’rrõ; tärb; tazā; task; tatar; dabā; tīedõ, tieudõ; te’ddõrz; ti’edõ; ti’edõz; teib, tēbaz; teg, tēg; tāibaz; tämā, temā, tä; tä’m; temp; tierā; ter, ter-sēmḑa; tīera; tierī; tibā, tšibā; ti’g; tībõz; tīn; tīr; stikker, stikker mare; tikkõ; tilā; tīlka; tinā; tina; tū’oigõz; tū’oḑõ; tuoimõl, sōdõ tuoimõl; tuoitõ; tolm; telm, tölm; temp, tömp; toņt; tuodā; siedā tuodā; tuoi, toi; tūoimki; tūodõ; tūorõz; torī; torū; tosā; sipā; tubā; ti’g, tü’g; tū’ont(õ); tū’gõd; tūima; tukkõ; tõkšlõ; tūlda; tu’ļ; tȭlpa; tundõ; tungõl; tup; dūrba; turdõ; tūrska; dūrbal; tus; tutkām; tutk(a); tūļ; tē’ḑ; tej; täuž; täksāb; täkslõ; tie’nnõ; dõ’ŗžõ; tä’u(v), tä’ugõz; te’b, tö’b; to’ggõd, to’ugõd; tȭla; tõmbõ; tõitõ; tõrdõz, tȭrdaz; tõ’rmõz; tȭra; tuo’ž; tõvk; nūzõ; nustõ; toļp; tȭl(d)za; tīe; tijā; tīlkaz; tilp; tǖma; tirā; tidār; tõ’v; tõurõz; pubā; udār; u’d; ukāz; ū’dõ; i’nnõ; vȯigõ; ukš; ulātõ; ulān, ulān-a’lli; ulān-allõ; u’llõ; umbõ; ūnda; u’ņ; ūntsakkõz; upāndõ; üpša, vepš; ūrga; uŗīkšõ; ūrma; užinist; uskõ; ūška; ūž; vabā; vōja; vagā; va’ggiž; va’g; vō’; vai’mi; va’it; vō’ḑõr; vai’dõ; vō’; vaigā; vaim; vajāg; va’jjõ; vakā; vaksā; va’llõ; vālda; vādl; vālda; vālgam, vālgamō; vaļmõz; vaļmi; va’l; vanā; vannõ; vann; vane; vaŋga; va’dmõl; va’nbõ; vaps; varāz, varāld; varāli; varā; var; vārbaz; varīkš; vōŗ; vaŗž; vārza; vazār; vā’ški; vašk; vastõ; vastli; vats; vie’ddõ; ve’l; vīerõ; vi’emõr; vediks, veits; ve’ļ; vene; vie’nnõ; ve’r; värm; ve’ž; vie’ddõl; veiži, vēžki; veis; vi’b; vigā; vijā; vī’gõ; vi’jjõ; vī’m; vībõ; vī’l; vīdõ; vīmi; vepšõ; vīrg; vī’ri; vīž; vītš; vikārt; vi’llõ; vīļa; vīļali; vilkkõ; vīla; vi’l; vi’llõ; vīmba; vindõn; ving; vingõr(z); vingõ; viņīkšõ; vīrba; vi’r; virgzõ; virgõ; vīrnõg; vīrdig; vīrtša; vie’rtõ; vizā; viskõ; vistār; vitsā; viţ; uodiĺd; ūolõ; ūoņi; ūož-, ūožri’ggõz; vä’g; väga, vä’ggõ; ve’jjõz; vǟ’grõ; väumies; vēna; vēļa; vel, vell; velen; väng; vǟ’rõd; ve’ržõ; vä’zzõ; vǟndõ; voi, vo, või, võ; vȭidag; võidõ; vui, ui; uigõ; uigõli; võidõ; võitlõ; vȭlga; võl; võllõ; võrgõ; võzā; võttõ; võţīm; vȭrõz; a’ddõl; e’ggõ; ä’ggõz; emriki; emel'ki; ǟma; äpārtõ; ärī; erţlõ; erţlõ; ǖl; ȭ’dõg; õ’uv; õigi; ēdrikšõ; ēdrõm; vȯļg; vȯ’l; umblõ; vȯņ; oppõ; vōrna; vȯŗž; umār; ȭn; īe; ī’dõks; ikš, ükš; i’ļ; immõr; immõrgouţlimi; immõrtõ; irgõ; irg;pane Eesti sõna Salatsa Liivi keele

halb; tappa, peksta; lõpp, ots, tipp, tääv, lakkamine, lõppemine; ujub; vägivald; lesk; päss, jäär; kuri, õel, halb; viimane; tatar; valetada; naise suguelund; koot; ämblik; jänes; hoor; kisada, karjuda, lärmata; roomata; pisar; haliseda, hädaldada, kurta; tikker; viljakiht peksmiseks; väli, õu, hoov; voodi, magamisase; tiine; säde; kummarduda, painduda; sokk; liiv; kariloom; peied; liivlane; liivi; riid; heintaimed, ravim; oinas; rumal, loll; või; plii; täkk; kuni, saadik; juba, mida ... seda; veski; aevastust; möirata, ammuda; peigmees; tainas; kägistada, lämmatada; nüüd; vanduda, tõotada; kiruda, sõimata; seelik; käänata, keerata; varas; hinnaline, palju maksev; väljas; hammustada, salvata, närida; rääkida; lõhnata, haiseda; jõeluht; väimees; inimene; karta, ehmuda;pane Eesti sõna KuraMaa Liivi keele

nisa; laliseda; lällata; kohev; laps; luksuda; sõel; haarata, kahmata; hammustada (koera kohta); küljetsi; armas, kallis; sild; paugutada; higi; laimata; kuuldus; tina; oma; palgata; läbikäiguava taras, värav; perekond, pere; mähkida; jäme inimene, mühakas; side; valge; ometi, vähemalt; küllap; ulguda; oksi maha raiuda; ternes(piim); jääda; riik; tammuda; varsti, kiiresti; hammustada, salvata; ase, voodi; muljuda, purustada, tampida; vasar; toomingas; rauast varb, oga; loodus; linnurohi; väetis; rebane; soine; mässida; taimevars; tööriist; jagada; vari; nõel; vaikne; sapp; härmatis; rind, põu; jääauk; mütt; jumal; viipsida; kops; haug; pilgata; jälk, vastik, vastumeelne; lomp; sepistada; putukas; häbi; tulistada; kudrutada; kummuli; (hobuse)hari; põder; süld; eest; supp, leem; haigutada; kiil; kass; ehitis, maja; (paberi)poogen, leht; aeglane; Teie; hapuks minna (kalast); käskida, (teha) lasta; kõva; mõjuda; humal; raputada, kloppida; pöial; kaar; nääre; väriseda; kõrv; põld; pakitseda; nurmkana, põldpüü; suureneda; ülistada, tunnustust avaldada; end millegi vastu toetada; pere; isutult süüa, näkitseda; sant; rukis; mõlemad; palistada; kõrge; himukas, maias; saba; kuslapuu; hetk, silmapilk; puu aastaring; jahtida, ajada; hunt; nui; raam, alus, tellingud, toestik; uba; tihedalt kinni või pingule tõmmatud; ilmakaar; pea v sarvedega pusata; musi, suudlus; munandikott; kas; rida, riit, virn; pool (kerimiseks); puuhalg, teivas; pealagi; pikendada; saabas; kõver; känd; katteks olla, varjata; koer; piuksuda, piiksuda; mõis; ütelda; kera; kahju, kaotus; keeta; loba; oodata; (kohanimi; tüür; herilane; ind; neem; võrk; haigus; päike; tugev, kange; ving; tema; uni; valmistada; sülg, ila; pääseda, lahti saada; hõbe; seelik; labidaga süvendit teha; latv; puhuda; pilgutada, välkuda, särada; sumbuda; väherda; prügikala; kahe posti vahe taras (rõhtlati pikkus); püüda; kõngeda, kärvata; kaubelda, kaubitseda; piim; lai; part; tikutaja, taevasikk; loll, rumal; upsakas; alustada; kallis; külm; juur; sööma sundida; nutta; voor; kinnas; ehitada; praksuda, pragiseda; leil; pomiseda, mõmiseda; vana naine; kõrvavaik; keha, ihu; vinguda; vihk, kimp, tuust; mängida; kupar; jook; range, ebasõbralik, südametu; kaks; hauaküngas; süli; kali; müriseda; künnapuu; otsene, sirge; lahutada, eraldada; kõditada; sisse kasta; hammas; hanejalg; kuuletuda; juhatada; poeg, looma poeg; pilv; kosuda; lauguga loom; röga, sülg; hunnik; maa; varem; töö, sihipärane tegevus; lahku minna; värske; hallitada; paakspuu; paluda; kord; mõistus, aru; ihne, ahne; Rootsi; lima, mustus; suurem luisk, käi; torm; karistada; puust kastike, karp; käpp; väljaheide, sõnnik; sõda; süda; segada, segi ajada; liigutada; pehme; elada; kimp; põhi, alus; lumelobjakas; rohutirts, heinaritsikas; tuttav olla, ära tunda; veeretada, keerutada; hõõruda; jääkoorik; naeratada, muhelda; võlg; hilineda; kuum ja kuiv; peenike tolm; kõlbmatuks muuta, kahjustada; rüpp, süli; mäletseda; vits; sõimata; supp; taaler; eestlased; angervaks; risti-rästi; ree põikpuu; räästas rippuv jääpurikas; pesu; vedel pori, sõnnik, mustus; rase, tiine; hoida; hoog; peitel; kümme; soolatüügas; silmi pilgutada; aega olla, aega võtta, aega jätta; talu; peksta, lüüa, kloppida; kurk; painduda, toetuda; silma pilgutada; põlemata puuhalg; tõrv; mõrd; mure; ammutada; tugevasti valutada; lagendik; kuidas; abi, toetus; igav; süsi; suvi; kaabu, müts; käru; suund; reha; kaheksa; määrdunud; neer; halb; jää; tipp, ots; jälg; hobune; loputada; õõnes; (tule)valgus; suuta, saada, võida; häll; rooste; meessoost inimene; hing, vaim; kära, mürgel, lärm; loom, kelle pea on suurem kui keha; kõhn, kidur; voolata; et; hea; praksuda; vastik maitse; post, tulp, sammas; sada; kala puhastada, sisikonda eemaldada; jalakas; juhatus, õpetus, soovitus; nõrk, kidur; viljatera, teravili; sündida; ratsutada; virre; jalg; tikkuda, kippuda, tahta; luua, midagi looma hakata; luts; arm; tohtida, võida; teatud kollaste õitega taim; vask; segadus, korratus; ütelda; lükkida, pista, noppida; kaugemalt lähemale toimetada; valada; närida; nina nuusata; ära viia; tilk; mädaneda, roiskuda; pehme; väike madal paat; ära hammustada, napsata; hukka; jäär; ahing; lammas; nirk; surm; kirjurähn; päike läheb looja; aasta; painduv ritv; kühveldada; ka, samuti; siduda; all, alla; liik; laast; jaotada; kuum; äparduda; sirgeks painutada; närtsida; jäme, rohmakas; köis; võistelda; raiuda; madal, leetseljak; kulm; arvata; liikumatu, kange, tuim; pahur olla; ristida; himu, iha; karja hoida, karjatada; lõgistada, plagistada; taga; lõng, niit; umbes; karussell; kukkuda; mustus; riba; küürida; nüri, tömp; lõkkele puhuda; paraneda; püha, puhkepäev; ainus; nuga; koli; aeru varre ots (kust kinni hoitakse); elumaja; jahvatada; kirjatäht; juhatada; vakka; õhtu; julgeda, söandada; lobiseda; need; hurt; saematerjal; ennast nõiduse vastu kaitsta; uss, vihmauss; üle; ujuda; võõras; silmaripse; kehaosa; mure; rootslane; lõdvalt rippuda; helmes; suverukis; silitada, paitada; ammu; kaitse; karistada, peksta; natuke, väheke; olemus, loomus; liiv; märg, pehkinud; (kohanimi); veekeeris; unnata; harjuda; sünnis olla; pähkel; luud; selge, puhas; punkt, täpp; uus; saarmas; ära; piits, roosk; kange, suur, äge; kiruda; tõmmata, kiskuda, tirida; turse; pii; pista, panna; küps; välja voolata; hall; kuivada, taheneda; vesiroos; luba; varss; hõlm; teivas, oda, tääk; hirm, kartus; saar; maasikas; kana; vaim; luste; kõht; lõuna; kott; (herneid, ube) küpsetada; lubada; majavaim; tugevasti käärida, käärides kihiseda; (köögivilja- vms) aed; piki, läbi; tääv; säde; kogu; (vihma, lund) sadada; võib-olla, küll; veeretada; kokku panna, kokku lapata; iga; malts; kuulda; sukapael; õige; uriseda; jahtuda; näuguda; sarv; keerata, pöörata; väline kiht; kasin, puhas, korralik; õlg; pesuküna; hooletu, lohakas inimene; hõõruda, nühkida; oma, enda; pragu; hingekurku tõmmata, läkastada; sugu, sugulus; või; ära mõistatada, lahendada, ära arvata; ere, kirgas; raputada; poisi peenis; juus; kõht; hunnikus, kobaras, kokkupainutatud; küngas; määrida; virguda, ärgata; (jala)kand; pooltoores; millegi alumine v tagumine osa; roosk; uimaseks minna; ratta rumm; vasikas; nüri; talupoeg; käsi; nüüd; käis; põigiti; krõbe koorik; sitke; kusi; haab; haud; abielu; lume ja vee segu; katusehari; jooksul; mätas, hunnik; räpane, määrdunud, must; laulurästas; ööbik; põlata; munandid; kepp, teivas; paks, jäme; aer; (heina) niita; kütke; tõuk, röövik; väike toru, renn; tera, iva, raas; puunõu; tellingud; levida; värvida; lürpida, rüübata; pesa; säinas; minna; kotkas; tõugata, lükata; niis; nuusutada, haista; abielunaine; põld; tuli, leek; vöö; vene; uhta; löök, plaks; puudus; lärmata, kolistada; lima, röga; millal; lõhkeda, puruneda; meel, mõistus; sile; ürgmets; suur; pulmad; kaitsta; kartul; tolm; vägi, jõud, võim; nagu; liha; otsa saada, kärvata; kerge; puutüvi; ratas; karu; pehme, leebe, mahe; sõber; mitu, palju; murda; naiste kott; kõne- ja maitsmiselund; puder; hullus, pöörasus; hein; müristada; hülge küttimise harpuun, püüs; (õlle- v kalja)raba; rõngas kuu v päikese ümber; katki pigistatud, lömastatud; hoida, kanda; nimi; tursk; (juukse)tutt, tups; väike; väike pootshaak; sõna; siil; roosärg, särg; küünal; mahuti; kõva; 30 kala; Noa laev (piiblis); pomiseda; mahtuda, sobida; viis; (tule-, laeva)õnnetus; rida, rivi; naerda; kitsas, ahas; odraiva (silmas); vaks; peatuda; vormitu; käänd; kõrvakiil; rist; uss; õllevaht; noolida; kepp, kaigas; mull; valjad, päitsed; teivas paadi lükkamiseks; põsk, nägu; vasak; köit visata; loopida; liha soon; ime; aur; virvendada; koht; sõkal; pahur, tusane, pahane; tindikala; äke; kõle; pärn; sumiseda, ümiseda; soo, soostunud ala; liivane madalik meres; kangas, riie; istuda; süü; tee; riist; isu; madal ala, soo; untsakas; lant; lõbu; kimp, punt; tuhk; ring, sõõr; mari; katel, pada; kael; astuda; kuri, tige; käi; anda; kübar; kasvajat omada; kõõlus; nina (kehaosa); vakk (mahumõõt); süüa; pori, muda; pihk; kaaluda; kõriseda; pats, palmik; üks kahendik; kägu; karvane; udar; alla (määr- v kaassõna); madal; piiksuda, piuksuda; painapuu, painard; rõõm; tiik, oja; (kangastelgede) külgpuu; heli; lüüa; taba(lukk); järv; paat; palk, töötasu; eile; linnuund magada; sõlg; päev; liigutatav, äravõetav aialatt; pohl; koos, kokku; nali; adru; kraapida, kratsida, kaapida; ees olev; virve; kõva pinnakiht, maapind; joru; rikas; järsk; tundlik olla; kinnitusvahend; ankur; laulda; loe; kaas; kiikuda, kõikuda; sobida; vorst; jäljetult kaduda; sees; pihlakas; (ära) leppida; uhke; vaskuss; mesi; (taeva)täht; mure, hool; sõrm; maltspuit; santida, kerjata; kihada; (tütarlapse) rinnanibu; saada toime; rand, kallas; ringi(ratast); oks; hüpata; laguneda; paikkond; angervaks; taevas; haududa; kedervarrega kedrata; teivas, vai; murenenud; palmik, pats; taine; plagiseda; põllupeenar; päikese- v kuusapp; hõre; lõunasöök; niiske, valge ajuliiv; latikas; säilitada; koriseda; haarata, kahmata, midagi vägivaldselt teha; hirmutis, koletis; puududa; kõvasti kokku keerutatud (lõng); kuiv; vara; valgma; osi; lotendada; seas, hulgas; palju; vist olla; kavalus; tänada; koi; kajada; (lahtine) toht; hiilata; veel; peerg; magada, lamada; kinnikasvava veekogu pealiskiht; laine; vaha; põuavälk; harakas; hilp, riidetükk; kukkuda, vajuda; roheline; tööriista vars; kare, krobeline; vaht; rõõm; metskits; jõuda; vaikne, rahulik; lai jõesuu; põleda; siga; kudeda; hülgejalg; kuiv lage v hajusate puude ja põõsastega liiva-ala; libe; kimp, tuust; muna; loota; igemed; tall, voon; palk, katuse v lae osa; minna; sääsk; vetruda, väänduda, kummarduda, alla painduda; lest(akala); veri; noor mänd; (taime)leht; siristada, sädistada; lind; minia; püha, jumalaga ühenduses olev; ema; korv; verekaan; mööda; mina; lähenedes liikuda; vastata; karjuda; painduda, koolduda; seisma jääda; käepide; nõidusega arstimine; keelt meenutav detail; kiruda, sõimata; pehme; paljas; koguda, korjata; tukkuda; soolatüügas; paju; ulguda; väga; endaga rääkida; poolus; krabiseda; õhuke; kitkuda, rohida; mõrkjas, kibekas; lumi; paha, vastik, jälk; valesti teha; lõigata; maasse kaevata, matta; pragiseda; saun; panna, asetada; nurjuda; lusikaga süüa; kaagutada; pooltoores, halvasti küpsenud (leiva kohta); võrgujada; küla; jahu; nõgi, tahm; vihma-, lume-, äikesepilv; kokutada, pomiseda; mühiseda; ebausk; koit; tihe, paks; sombune; udu; paast; habemekarv; küünar; regi; käsikivi; asjata riielda, pahandada; aeglane; silmukala; paista, särada; kenasti, ilusti; loss, linnus; kabi; muutuda, saada, jääda; peksab; kuivanud okas; siig; haud; koorida, pealt ära võtta; pääsuke; sõimata; naba (kehaosa); koguni; reekodar; korjata; tõrelda; kulu; hõõguda; küündida; lillakas; paisuda, tursuda; küsida; veesegune lumi; mööbliese; sõlm; torgata, pista; raisata, pillata; vanaema; poegida; hallhüljes; orikas; kuhi; vares; lind; rahulik, tasane; (ära v puruks) rebida v tõmmata; hülgenahast king; õis; talgud; kuri vaim; pars; magamiskoht, pesa; põhk; munand; noodapära; (üles) tunnistada; konn; väriseda, vabiseda, kõikuda; kupar; sool; hernes; aeg; halb vintske liha; hui; rääbis; väike sai, valge leib; lamba saba; ülakeha eesmine osa; meie; raskelt hingata; jõgi; salata, eitada; näuguda; laimata, laita; ülespoole, kõrgemale liikuda; keelt limpsata, matsutada; vanker; avada, lahti teha; külg; kokku tõmmata; vana; end liigutada; müüa; konks; palmida; jugapuu; kõhr, krõmpsluu; (katki) muljutud, pressitud; ulu; silm; liiga; lõpp, ots; ronk; tüürida; sall; kavatseda; kadakas; aeglaselt, longates käia; tõru; seeme, tuum; hapnemata, käärimata, värske; raske; kiil, väike vai; kiik; võida; õde; org; kolle, tulease; võida, jõuda, suuta; haarata; äpardada; viljatu, aher; puskida; räästast tilkuv veetilk; reis, puus; mutt; talv; kihla vedada; pael jalatsitel, nöör; väike kalaluu; veega täidetud nõgu, tiik; hoor; asjatu, mõttetu; ling; kull; end (tõstmisega) ära katkestada; (linnu) tiib; mädaneda, roiskuda; mätas; nahk; tasku, kott; kaldu; raud; saada, tulla; laperdada; angerjas; vimb; mitte lubada; salajane; vilkuda; väga; kus; najale; mõte, arvamine; küps; kirves; müra, lärm; iiveldada; kala sisikond; kallata; häda; puust klamber; hiline; abakala; sõnniku-, porihunnik; maailm; pett; pahur; valutada; vend; treng, veorihm; palgata; halg; piki; samm; hüljes; huul; tere; uppuda; raiuda, purustada; kõverus; see; vihmavaling, tuisk, rajuilm; maitsta, proovida; urineerida, soristada; eksida; tappa, veristada; küür; ulu all; lauk looma otsaesisel; vikat; vestelda, lobiseda; püsti; kiunuda; kutsuda; võim; kalts, räbal; hool; seen; valjusti nutta; õlg; sein; sääremari; laast; võrgu jäme äärenöör; laimata; soine nõgu; narmas; idaneda; sõber, sugulane; katet paigutada; jäänus; mis; lärmata, kolistada; harva; süü, eksimus; udupilv; kalasi; jäme latt; venida; plekk, kard; tainas; terava otsaga niineriba (punumiseks); soojendada; sõraliste sõrgade vahe; valetada, petta; küllap; ei; niiske; libe, sile; pakkida; sadul; väsida; paat (salakeeles); piir; nokk; tolm; tõrs, toober; tabada, kohata, kohtuda; praksuda; au, kuulsus; uks; emasloom; aken; valvas; tõugata, tampida; kas; õrritada; küll; koht; kalamari; himukas, maias; joobuda; möirata; jälg, jäljerada, jäljetriip; õllevaht; rihm; (pilli)roog; mugul, väike väljaulatuv osa; vabe; vajuda; ise; sukk; lotendada; hiir; söögiks kõlbmatu seen; agan; piinata, kimbutada, ahistada; otsmik; lasta; hull; haruline puu; peale kaevata; mähk; koor; muneda; kepp; lõtvuda, nõrkeda; elatada, ülal pidada; ja; paarituda; emakas; sõtkuda; kraavluga; udu; küngas, kõrgendik; kronu; kuus; kult; mänd; määgida; kaup; usaldada; tark, kaval; käbi; nihestada, välja väänata; küpsetusrest; äär; põõsas; tuul; kohale toimetada; puu; too; osa; külvata; muld; suka, soki kand; tuhkur; hang; veri; sisalik; kes; lähim, järgmine; lõppeda; muusikariist; silmadega tajuda; aeglaselt laskuda; nöör; kirju v laiguline loom; suus ringi pöörata, närida; puudeta, tühi, avar; marrasnahk; kustuda; kehtivus, kasutuskõlblikkus; jalaga lüüa; kartulivagu, vao hari; peenike, sale; mõtelda; auk, süvend; täitsa; trükikiri, kirjutatu; oksendada; kaenal; vihm; ümmardada; (üles tõstetuna) edasi toimetada; eksimus; adra hõlm; ärritada; käks; vähk; kindel; köha; keha, kere; olla (tulevikus); midagi täitev kogus; loendada; kurta; merelaht; puust konks, mis hoiab katuselaudu kinni; terariista tera; hagu, maharaiutud võsa; nutt; läbi; kõverus; kurat; sedel, tõend, paber; ais; painutada, pöörata; nõrk, jõuetu; purre; niin (floeem); võti; halb asi, õnnetus; kaaren; (põllumajandusloomade) kari; metsis; lööb; mõõt; künnis; nurk; Daugava, Väina jõgi; peenike; rangipadi; aitäh; aita, jumal; kõlvata; pealetükkiv olla; joosta; kuuske koorida; õitseda; varsti; teine, mõni; süüdata; mitu, palju; hirnuda; vars; hapu; kuub; lüüa (välgu kohta); (hobust) rautada; iseloom; (meisliga) raiuda; lõhkeda, praguneda; peeru otsast sütt murda; rikas, rikkalik; öö; saladus; liivi; sakslane; liikuda; hing, sagar; kudumisvarras; puhas, selge; ümar tükk; lähedal; juukselahk; mära; järel, järele; hülge käpanahast valmistatud pastel; haav; kinni siduda; suu; orav; ranits, komps; tael (süütematerjal); kissitada; kiikuv, õõtsuv, kipakas; keeda; tipp, ots; hommik; lehm; laperdada; hämar; õelus, tigedus; puukoore all olev mõru kiht; hinnalisem, rohkem maksev; krimpsus; tanu tipp; säär; sulgeda; pidada; nõid, võlur; vemp, riugas; haiglane; nisu; hädaoht; hanepaju; kade, pahatahtlik; nimme; tolm; laulatada; tamm; laenata; paju, remmelgas; isutult süüa; äiakas, nisulill; porgand; kõlada; ots, lõpp; jälg; juhtida; kepp; kaduda; murret rääkida; külm; irevile ajada; tilk, piisk; võidelda; end välja sirutada, end venitada; muutuda (mingisuguseks); vihata; mäletada, mälestada; lõgiseda, plagiseda; kalduda; lill; pime; surra; muutuda; kuri; sina; mage; meeletu; kepiga, ridvaga lükata, torkida; puutuda, puudutada; und; maksta, (ära) tasuda; lüüa, tuksuda; ader; noor; hapupiimast, koorest ja odrajahust toit; õnn; põsk; hääl; sindelkatuse tugi (katuse peal); naaber; lepp; särk; väga õhuke jää; vagu; müriseda; punane sõstar; vihmavaling; tasane; aistinguid vastu võtta; vastlapäev; kõristi (mänguasi); pea; peerujalg; valutada; kala; puruks rebida, tükkideks kiskuda; lobiseja; nuusata; kihv; vastik; (puud) lõhestada, (peergu, laaste) kiskuda; kui; terav; kirvega toksida; luik; sookurg; punn, prunt; kamal; ratsa; nälg; nahka venitada, parkida; ritv, õrs; laanepüü; põrsas; suur tükk kuusekoort; madalike vaheline süvik; varsakabi; räpane, ropp; kaer; kaun, kest; kepp, pulk; küünarnukk; haavaarm; ümber; oks; sügav; ajada, puhuda; lõnga keere; vandudes kinnitada; lõim; naaskel; Kolka (kohanimi); särada; tilk; pind, pilbas; kuu (taevakeha, ajaühik); roomata, (peitu) pugeda; kibe, mõru; päkk; kohev, kobe; tasane; pidada; ülespoole liigutada; karjuda; lüpsta; õun; lühike; raudteerong; segi minna; pikk vits; katki kiskuda; suus hammaste ja põse vahel olev ruum; anda; lõpetatud; varvas; vana rikkus; (pikemat aega) olla; hakk; sadam; suue, ava; janu; (puu)koore alumine osa, koore serv; seda ja teist, seda-toda; pöörelda; pant; kare, krobeline; patt; karta; (paadi) kiil; vaht; lame pind; vinn, vistrik; laeva v paadi ribi; arvutus; puri; alata; saunaahi; mure, pude; soojeneda; ärritada, vihastada; vares; naise suguelund; üks; kannel; hämarik; iga; kukk; kõlvata; aru saada, taibata; riietuda; kõrgem koht (metsas), küngas; alles hoida; valvata; heliseda, kõlada, kajada; see, too; punane; pilgata; muster; möirata; abaluu; luu; tõusta; ämber; pudeneda, variseda; keedunõu; alati; laba, lusika kaha; ulatada; rasv; praevarras; tekkida, (kohale) ilmuda, juhtuda; hääl, heli, müra; sinikas; proovida; hulkuda; ohi; leida; ila, sülg (eriti loomadel innaajal); vehmer; kalts, räbal; õhv; väike kajakas; harv, hõre; mõte, arvamine; sibul; tupp, ümbris; maitsev, magus; hingamine, hingus; pisar; harjamisvahend; mõni; ajanäitaja; kiunuma hakata; kratsida, kraapida; komistada, libiseda; pesta; kirre; märk; kuusk; peenis; nõgu; taari-, kaljanõu; piibupigi; risti (kaardimast); võrgukudumishark; lõik, tükk, osa; mittekristlane; virvendus; leib; muhklik; konnakulles; häbeneda; tõugata; häbelik; pesa; koger; visata; puu-, haohunnik; labidas; põlv; uinuda; väga halb; ämblik; noomida; kükitada; ennast soojendada; kirikuõpetaja, pastor; randumiskoht, sadam; supelda; vaher; kõht, magu; torgata, torkida; seeme; savi; mitte millegagi täidetud; põikpuu; sobida, paras olla; pulk; mahalangenud puutüvi; tuksuda, tukselda, pulseerida; käsk; reibas, rõõmus; ahven; lima; voolida; lobiseda; (heina- v õle)koormapuu; (sakslasest) mõisaomanik; pulmad; arvata, mõtelda, oletada; räppen; (aia)teivas, latt; uim; ümmargune; või; õige, sobiv; töötlemata, valmimata; soe; keevitada; mõte, arvamus; halastada; kiil; inimesed, inimhulk; edel; pingul, sirge; juua; vahetada; maha jätta, hüljata; kukkuda; taluda; vool; loputada; vahe; rikkus; valu; näuguda, määgida, piiksuda, kraaksuda, krooksuda; ait; osta; hoob; teravili, puuvili; tõsi, tõde; toonesepa vastne; härm; härg; habras, rabe; nõiduda, loitsida; naksuda, krõksuda; raksatada; vedada; lugeda; lüüa; pett; sula, külmumata; linahari; vagusi; tükk; nülgida; siluda; kaagutada; varsti; jäätükk; veerispuu; oiata; näägelda, lärmata, karjuda; maitse; jälg; kook; kukal; sipelgas; kaugel; hoor; haru; kohut mõista; merevaik; põhjus; käia; ihuda; seitse; krabistada; mast; haruldane; laulujoru; toru, kannu tila; sügis; õmmelda; tema; väike oja; uskuda; kohev; (vere)soon; arvata, mõtelda, oletada; mõõt; look; tugev; ädal; peeretada; silitada; vaja; pikk; katkuda, kitkuda; lakkuda, limpsida; äkiline, äge, raevukas; pigistada, suruda, muljuda; mäda; ninasõõre; jutt; varandus; rõõmust, ärevusest rahutu olla; virge, elav, vilgas; puhuda; ilm; jõud, energia; kõrvakiil; mokk; noatera; nohu; juhtuda; tagumik; kihiseda, mulinal keeda; külm; sarapuu; eralduda; nädal; karv; ära teha; pahempidine; silmus, sang, käepide; ilma; padi; mürk; lekkiv anum; miski seda meenutav (tuuliku, nooda tiib); kaup, müüdav ese; põikpea; iseloom; suliseda, pladiseda; kiiresti; kiusata; nüri, tömp; riiakas; (leiva)tükk, kamakas; reovesi, nõudepesuvesi; midagi kokkutõmmatut; silmus; peavari; ulguda, kiunuda, vinguda; korraldada; tahta, soovida; udusulg; ulguma hakata; voli; põrand; hind; ligikaudu; rusikas; kevad; pealiskaudselt; kummardada; õige; räbal, kalts; kiunuda; virk; pehme; tahuda; tuimaks minna; kae silmal; aga; sõuda; kuld; meri; viljelemata, metsik; pudeneda; ike; rohi; kohus (õigusorgan); ida; vastik; ruun; võim; puukooreriba; habe; soomlane; teder; paat; avameri; uriseda, ümiseda; kapsas; part; kodu; roie; luisk; vari; saksa; neelata; hüpelda, kepselda, tantsida; kukkuda; (välja) nõrguda; olla; pingutada; kalduvus; ainult, ainult nii palju; mõõk; heita; uhke; kauge; vinguda; hirmu tunda; puit; mingisugune; kepp, kaigas; seakamar; vesi; kleepuv, toores; räim; puusad, reied; vajada; maks; kimbatus, ebameeldivus; varane; neli; võluda; kedervars; koht, paik; sassi minema hakata; kagu; parm; röhitada, röhitseda; lömastada; mao keel; kaevuvinn; hunt; küünitada; tilaga õõnes helitekitaja; see; omadus; puua; sugulane; kihlus; kutsuda, hüüda; must; köhida; tegutseda, toimida; alus, põhi; virts; asustamata maanurk, kolgas; võsu; viil, lõik; terve, tubli; nende; ema; kitsas laht; lapsevoodi, nurgavoodi; pime, nägemisvõimetu; kask; kiisk; tuba; sihitult töötada; urineerida; rohkem; lubada, tõotada; taraga ümbritsetud põld; homme; parras, reeling; nüri, tömp; öökülm; kanarbik; lauguga loom; koppel; koidik; lõgiseda; lapp; lapik külg; kivi; viltu; lehmadelt piima varastada; isa, taat; ree kaar; värav; teha, töötada; voodi; lõhki minna, lõhestuda; kurta; võtta; ebameeldiv; ruum v hoone vilja kuivatamiseks ja peksmiseks; kuigi; kärbes; küüs; hoopleja, kiidukukk; löök, vops; visa, kangekaelne; otsida; soomus; raisata, pillata; kõrbeda; teener; elav, nobe, reibas; mitte haige; lõug; lagi, katus; löök; puuraam; suhtlemisvahend; liivlane; pelglik, kartlik; kõrk; põdeda, kiduda; kasetohust karp; (meremeeste salakeeles) tuli; lonks; lubjakivi; eksida; keraks mässitud puutoht; õrritada; raskust välja kannatada; tõsine; üheksa; laisk; laduda; raagremmelgas; meister; haukuda; hall; naisisik; kõdu; kalatõke; lärmata, kolistada; kuluda; niiskust sisaldav; rõngas, võru; haigus; kogus, kogum, ühendus; hõigata, kannustada; õlu; raha; jutustada; king; õrn; vedel; regi; põikpuu; rüsa; tihe; kõhr, krõmpsluu; kajakas; mahalangenud puu juurtega üles tõstetud mullapall; kaubatehing; valjad, päitsed, ohi; punuda; vasak; pesa; niisk; juust; jõuda; jõud; vill; jätta; käli, naiseõde; vastu; kaelkoogud; lina; asi; millegi eesmine osa; teatud veelind; rahe; oder; sulg; nepi liik; pragiseda, praksuda; värvuselt, toonilt valkjas; maa-ala piirav tõke; turvas; põrn; tõusta (päikese kohta); rautatud kast; millegagi täidetud; nõrk, väike, habras; lärm, müra; mägi; vilu; ahi; tuulelipp; poegida (sea kohta); taar, kali; sammaspool; sink, lihakints; oinas; liguneda; kosida; tütar; kuni, saadik; pöid; visata; kiivitaja; hobuse lakk; sahiseda; puududa; paber kirjutatud teatega; koli; naiserind; kolm; aeglane; kirss; vikerkaar; kollane; putuka astel; viluda; tuhat; lubada; kalts; künda; imeda; (jala)jälg; sinine; teada, informatsiooni omada; tuharad; tugi; vanuda; lennata; teade; külg; õppida; kududa; krooksuda; sepp; haspeldada; täi; kitsas; sammal; ilves; vilkuda; kange, jäik, paindumatu; kärmas, nobe; märjaks teha, niisutada; nüri, tömp; hing; jalg (pikkusmõõt); vill, rakk; tõrelda, sõimata; (eluprotsessi tulemusena) kasvada; lamba-, jänese-, kitsepabul; rida; kõrvakiil; kütta; värvus; pool, külg; peavari; nõu, anum; kilk; hüpata, karata, kiirustada; pirukas; tuim, tundetu; mets; kallas; väike puutükk