Monday, November 24, 2014

öö

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


tänä `üöse on `tuiskand `ninda pali lund, lume `aŋŋed on kattusse `räisteni (räästas)

arv maa, on kevädesed üö `külmäd, `kergitab üless

ikke sie üömaja õli `kindel

kramp kisub kokko `üöse, `kiskus kääd ja jalad kokko

(kuupaistene) kuu `valge üö õli

`enne `käisiväd `liisu `poisid, siis neil `üösitel õli `lõikus (saak, saam) [tüdrukute juures]

`ketrati läbi üöd

(ööbiku, harvem muu linnu laulmisest) `laksutab ku `üöbik kevadel (heast lauljast)

`üöbik lüöb `metsäs oma lugusi


Jõhvi


`poisid jua `iilisivad üäd läbi, ärä sa `üäsäst `miski `vällä [õue] unesta

õli `üöse mend (surnud), ei `saandki minä tämä `viimasel `ingamisel (hingetõmme) `saataja `õlla

`üöse `tõmmab maa `kohme (kahusse, külmast kõvaks)


põhja-Iisaku


tia mis ta (siil) `üöse `toimetas, aga igavest (täielik) krõbinat tegi [põranda all]

(öökull) kaku`kuĺlid on üe`linnud, nävad `pääval ei nää

(väga suur, tugev, kange) kibe valu näris `terve üö

tuleb üö`külma , võtab `kirmetuse sügise maha

`klõmmis `teine `üöse `ukse taga

kes siin magada saab, maja `üöse kribina-krabina täis

`nende (kilkide) pimedate `kriiksumise pärast saa `keski `üöse magada

`üesse akkab `ruossetand `ukse `ingesi `kräunutama

`üöse `iŋŋeldas `teine ja tegi `kanged kõhinad (vaikne, kõlatu heli)

`veiked üö`kullid `käuksuvad (katkendlikult häälitsema) vahest

`mustlastel ia `kerge, üö `müöda, panevad obused ette ja `lähvad kogu `lamuo·riga (krempel, perekond) menema

üöd läbi tuul `lõetsus kohinal


Vaivaro


`karau·l `panna üövahist

krappid olid üövahil

üö`kulli on kovera nogaga

nahk`iired, nied `lendäd `üöse `pimmes

`üöse `panna `luugid ikkuna ette `välläst

No comments:

Post a Comment