Sunday, November 2, 2014

vahell vahestaisivad

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


abielu sõlmimisel [laulatusel] vahetasivad sõrmusset ja `jahkasivad (jah-sõna ütlema)

vahest õli emik siga (emissiga), `kannab `pahna, tieb pesä [enne poegimist]

siga iriseb ja urab `aia vahel (tahab süüa)

letti `õtsad `pisseti `iukse`tolgu (juuksesalk) vahele
`kõrja `iuksetolk `silmilt

`kelloga visetta kive vahed täis

`oia oma `ketreppid (naljaga: jalg) - - et et lase `massina vahele
sain isä kääst `vasta `keträppi ku sõna en kuuld

`pulma ja `kihlamise vahe õli `kihlus õlemine
näväd `onvad `õige `kaua `kihlus

`arsti roho on ka vahel `kiuhtine

`kiiliga (kiiluga) toppita vorokad `seinä varade vahele

`meie ei akka enämb kokko, on juo viha vain vahel

obose sava jõvest üks vahe õli `piibu kolo `tehtud

nenä kono (ninasõõrmete vahesein) jagab nenä kahest

sai `panna `kraasindane (kraasitäis) `karside vahele ja `karsida, `kraasindasest sai tehä `jällä kaks levendäst

sarika `sisse saab `krapsud `lõigetud, `penni puu mahub `krapsude vahele - - `pulgaga `kinni

äge `kutsikad (kolmeosalise pakkäkke keskmised vahepakud) õlivad pakkude vahel

(rattapaare ühendav vahepuu, keelikas) lamppuu, `sellega võid `vankri pikkemäst `lassa

[parkimisel] pidi iga päiv sedä `nahka `liigutama, vahest `jälle paju `kuori, `parki `juure panema

kala lipputab `poisi näppu vahel

`luiskuma (lusika kiirest suu vahet käimisest)

vahel on lumesadu nädälä `päiväd
siis uherdab, ei tule `ninda pali

`lõune`uotet (-oode = kerge eine, vahepala enne lõunasööki) - - kesk`ommiku ja `lõune vahel võttavad


Jõhvi


vahest `ütlete ingerlased, vahest `suomlased

vahel käis juo `iilite tuul

`algu`kannigas sie õli `kasvu`kannigas, sie jägati `laste vahel `vällä

vahetevahel `kergideti [sõtkumisel taigna] `servad `keskele

(kolm lõnga piivahes) kolm `piiku `kangass - - kolm `õtsa pii vahel

[kui vikat oli löe otsas] `liiga `õieli, võttas vahele, õli `liiga `koukus, `jällä võttas vahele

võid sai sia`karjatsele `leiva vahele ja `lamba`karjatsele ja tiumehele ja kuu`poisile (üheks kuuks palgatud sulane)

`saanikegu akkas vahel `viitama (äkki, kiiresti), käis `käuhti `kummuli

`õnnetu ing, kes `naiste `lõugide vahele `trehvab

linad `pandi vahel maaligu, lahutati maa `piale, vette ei `pandudki Maalius võttas kauem aega ja linad jäid mustad ei `pliekined `valgest


põhja-Iisaku


`mieste `püksid olivad ka vahest `iire`karva

sie on `kellegi obune, mis sul `aiste vahel on

vahele trügima Las ma `kiilun ka `seie vahele

vesi kilendas kuu `valgel `põesaste vahel

kivi`riistu `tuodi vahest `pulma `kingist

`tuorest nahast `tehti vahest `paslid - - aga nied `kuivasid `krimpsu ja läksid kõvast kui puukolakad

ta‿i `raatsi jo obust `lüüja, vahest `lehtise `oksaga `sopsab

`kanga `luomise `juure oli `kolme inimest `tarvis, üks `oidas suga ja sättis `lõime iluste `juoksma, `teine `kieras `lõime pakku, `kolmas `paśsis `lõime `juoksu pakkule ja `torkas `tihvtid vahele

`armastas sie lorajuttu, vahel võttas `terve küla läbi

püha päiti vahest arva sai ka vähe magusa puolist (magustoit)


Vaivaro


vahel oli viis kuus lükki `elmi `kaulas

tuli lumi varem maha s‿said juo `mardipää ajal [kooli], vahel `läksid `katripä ajal

`kaljas toi vahel `silku `Joesu

`uigam on kahe `kantsi vahel

`lapsed vahel `laulavad `kiiga `kaaga

`kiera `rauda kruus`taŋŋi vahele

ta vahete vahel kõppitseb teha

`luomad `onvad külä tanava vahel

vahest `trehva lihanigold

vahel `piedä ikkunal `luorised (tüll) `kardinad, `luorist kaik

[õllel] nii suur ramo vahel, et `lohka sene `potska `lohki

`marmuri kivest on vahel ilosad `lavvad

räistläised pittäd pesä maja kadoksi vahel

tuli lumi varem maha, s‿said ju mardipää ajal [kooli] vahel läksid kadribä ajal

No comments:

Post a Comment