Sunday, November 16, 2014

pahemba

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


oma eloajal õlen kõik nägemised nähnd, küll üvi `päivi küll pahu `päivi

(imestust, ehmatust, hädaldamist väljendavates hüüatustes) oh `eldus kui paha sie (liha) `õmmetegi õli

kui last õli paha `silmaga vahitud [toodi apteegist] ka imestuse`suola (ravim), `valge `pulber õli

südä on paha ja siest `jõugab (korisema, valutama)

oli `jörgetus, käis pahast (viletsalt), ristluist õli rumal (kange)

`jörsötab, tieb pahasti tüöd

tänä õlen `kaunis `kirgass - - `eila õli `terviss `üsnä paha

kuppu `sarved, `neigä kuppitasse, kisuvad (tõmbama, imama) paha vere `vällä

vihm on `vilja maha tagund puha, paha `kõrjada (saaki koristama)

pahandavad: kuradi `kortso nenä (kirumissõna)

oot-oot, la tuleb kottivana (lastehirmutis) `kõrjab pahad `lapsed kotti

sie `ühte `puhku `kurjustab (pahandama, riidlema) `tõise `pääle

paha `ilma lind, punase `kuuga (kuuega), kisendab, `kriunub, saab paha ilma

(kaladest) särg, sie on paha kala - - `kange `luitand `tõine

paha laps, `ühtälugu lüöb lusi`pilli (nutma)

kui taheti `kierada pahemitte `puole, siis lippeti `kiereti `tõise saha pialt `tõise


Jõhvi


(peksust ja karistamisest) pahandust tieb, `anna kere `päälä

(pahane) kivinärä kikkis

tie on paha, `raske kuarm omal pääl, aga maha ei tule, `istub `latsa`persekali `kuarma `õtsas

`lehke (lehk, paha lõhn)
mis sest `aisost lehotad (levitama)

aga nüüd `viskas paha `leili (peeretas)

nüüd on lõõg `kaelas, enamb paha tegema ei `pääse

mõni lötterdab üle`liiga, tieb `tõistele paha `miele (laterdama, lobisema)


põhja-Iisaku


tegi pahandust, sai `kańtsida (peksma)

nii paha pueg tieb küll isal emal `miele kibedast

sie `aasta akkas `kuosu (vanavanaema) pahemad kätt tudistama

kottivanames viib pahad `lapsed ära, paneb kotti

paha niit, akkas `krupsu (keerdu) `kiskuma

ein lömatud, paha `niitada


Vaivaro


`kangest oli paha `ilma

Elijal on `kierod `silmäd (halb, pahatahtlik)

(lobamokk) käppar on kohe `toisil `külles, paha ise`luomuga

(kehv, vilets) `litsagas tie, kui paha on `kävvä

senel [sõlmel] on paha nimi: `litse`solme

`ninda pahast on `kimpu `siotu `kinni, et on lodokille (lõdvalt)

No comments:

Post a Comment