Friday, November 14, 2014

asu ase

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`tõine `joodik on `ninda `viinaga ligund, et ei saa tämägä kudagi asu

`kiusab minuda, ei õle `eŋŋe asugi

käib sene asjaga selgä ei anna eŋŋe asu käib maaramas (manguma) nagu mustlane

palu jumala, siis saad ka üvä `eŋŋe aset (= surmajärgne asukoht, öeldi surijale)

lavastus ehk `kahle `lüömine, `palgile kui `lüödi `neske ase `sisse, et - - `tõine palk ei lähe `paigast `vällä

`aisa `õtsas on `aisa aak ja `luogal on `tehtud ase, kus `sõisab ais `aasa `külles

inimised `kartasivad `nõidust, karu `pandi `lauta, sääl `kraapis ja `korskas `luomide asemel

ku minu oma `vällä `kaotad, siis `õsta `mulle uus asemelle

pulmas `kaasikod (pruutpaari kaaslased) tegiväd aseme

`lapse asemme jaust - - `pieti mittu `õlgidegä `täidedu kottiku (aluskotti)

kas nüüd asud roho `pääle `kummuli (otseti, näoli) ja akkad nuttamaie

iga `üöse ase märg - - kie sene kusipukkiga magada tahab

(magamis-asemeks, asemele) pane sie `riide `külje `alle

eläb `linnu `viisil, ei õle aset egä `paika, tänä siin, `omme sääl

vanamor meni sigudelle `õlgi `alle `lüömä (hooga panema, asetama)

eks ühes kõhas ikke õle kortel kus magamise ase on

kel puudu õli sie võttas magasi aidast (tagavaravilja ait, kust talupojad said vilja laenata) sügise siis vei asemele


Jõhvi


kodo on kõik kese ja sorakille, tuad `pühkimatta, asemed tegematta, `riistad pesematta

küll sel õli juba asunik `inge all (viin joodud), ega sie nägu `muidu nii ei kõkketand

`metsas on põdrast jäänd lamatand (lamades maha vajutama) ase

(kusemisest) lohistab `ninda, et ase märg kõik


põhja-Iisaku


kaks `näitavad tuld, neli `tievad aset, üks `eidab `piale = koer

ase `ninda libas, et kukku vai `vuodist maha


Vaivaro


kakkuamil (seisevnoot) - - perä asemel on kast

(lõpetusepuu) lobeduspuu on taga `otsas, sääl kus pakku `seisa - - `loimed loppud `otsa, siis pakku odeda tagand `vällä ja `panna lobeduspuu `sinne asemele

miä vähä kohendan sedä magamise aset

No comments:

Post a Comment