Sunday, November 23, 2014

lõunet lõune

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`lõunet g `lõune (lõunaaeg)

(lõunaajal kukkuvast käost) `õhta on `õnnekägo, `lõunete ajal on `leinakägo, aga `ommikul on `uolas kägo

kakkutuul on `kaunis tuul, `lõunatuul on lõbu tuul, idatuul on ia tuul

`siulik õli kesk`lõunes (lõuna ilmakaar), õda `jälle `kieras oma sava `seie `koito kell kaksteist `üöse

kui päiv on `täies kes`kaares (päikese kõrgseis, lagipunkt, seniit), `lõunes, siis on vari `kõige lühemb

`päiväl õli siis üks tund kesk`ommikut ja kaks `tundi `lõunet

meil `süässe kell üks `lõunet, kesk`õhta `kella `viie ja `kuuvve ajal

`lõune ja `õhta vahel on kesk`õhta

`erne `luuvad `pandi [kuivama] tüvi `põhja `puole, `lõune `puole `latvad

sein ka kolm `silku `lõunete ajal, nied nüüd akkavad janutamma (janu põhjustama, jooma ajama)

`pärtli `päiväst `saate käib kari `lõunel

`rahvas `lüödi kokko `lõunele

`kumpassi lehe (nõela) `tõine aru `näidab `põhja, `tõine `lõuna

päiv saab jo `lõune, et akkab juo `kõrvetamma

(lokulaud) `lõune lokk juba käis, siis läks iga mies

kui lõppes `lõikus `väljal, sis lõppes meie `lõuneleib

juo aig on `vasta `lõunet, kõht lähäb `tühjäst

ku `lõune saab `süödud, siis visetasse `süögi `pääle `puhkama ka vähest ajast

lähän `metsä, vien `lõune `leivä (lõunaeine) `kaasa

(kerge eine, vahepala enne lõunasööki) `lõune`uotet - - kesk`ommiku ja `lõune vahel võttavad

õli pere kell, `sengä `lüödi `lõunele

siest akkab `iigama (näljast valutama), piab `lõunalle akkama menemä


Jõhvi


(esialgu) `este`õtsa käis [karjane] `lõunel `luomadega

külä `puhke`tunnid õlivad suvel kaks `tundi `lõunet, tund kesk`ommik ja kesk`õhtat ka no kulus tund `vällä

ikke viel uni, ise `põõnasid `nuare `lõuneni

`lõunene `puhkeaig kulus `kiirest

(lõunaaegadel) `lõuneti tegi `karjapoiss omale pasunat


põhja-Iisaku


(ajaliselt) kui [päike] kesk`ommikust (transl) `ennast üles uppitab, sie juo ligi `lõunet

(ühel lüpsikorral lüpstud piim) `lõunene lüps jäeb ägedaga vähest


lõune-Vaivaro


kas teil `käiä ka kodo `lõunel

No comments:

Post a Comment