Sunday, November 30, 2014

rinda rinna

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


lell tuleb, leib `kainlas, ono tuleb, õun `põues, tädi tuleb, täi näppis, sõse tuleb, sõlg `rinnas

`pannasse `parve, kuus ehk kolm `palki `rinna (kõrvuti) ja `raiutasse `kaarna silm `õtsa ja puu läbi, viis ehk kuus `tolli sie auk suur ja `seotasse `väätidega `kinni

kaks ovost õli `kõrvite, `rinna

kuru (aiaga piiratud kitsas (karja)tee) on `nõnda `kitsas, et ei saa kahe inimese `rinnagi `menna `ühtä, üks`aaval peradikku `luomad `pääsevad kurust läbi

kie `õige `suoja tahab `saada, sie tieb kasuka `vesti, nahast `tehtud kõik `seljatagused ja `rinnaedised on nahast

minu isäl õli `rindu all elokas (kasvaja)

`este valu`iivendus käib `rindu alt läbi

`sinne `kaasa tämä surigi, sene `kaasa tämä surigi, tuli juo `rinduga sääl uherdi pääl `õlla `täie ramuga

(oherdi päraosa ülemine, laienev ots) uherdi kavad `onvad kõik `ühte `muodi, kaba `panna `rinna `alle kui `auku `aeta

üks `kapla (kaba) on `mitme oherdi `pääle, `kapla `vasta `tuetad `rinna, kui `puurid

`kaitusse tie on `rindudelle ia

`kaitusserohost saab ia `rinna roho tie

`allika `kaldald ma `leisin viel `niskese `rinna `nõela

kuda `ennevanast `käidi, mehed rind iest `lahti, ei `kaulaõbedi `kaulas, ei midägi

`rinnad kihisevad (vaevama, ühtlaselt valutama) ja on `aiged

`niisike `kiibats (-i vilets, kõhn), ei `rinda ies, ei tagumenti taga

`rinnad kidiseväd nagu `kiisikott (kiisa-)

`rinnad ajavad `pilli ja `kiunuvad

`rinnad `kriunuvad ja `kräunuvad, eng ei käi edesi tagasi

eks `enne inimesed lasid pali kuppida rist`luudest, `pihtudest, `rindudest

(kupulaskja) kuppumuor pani verd `rinna `piale, siis laps enamb ei võttand `rinda

köhä `kutkub (pakitsema) `rindus `ühte `puhku

`ninda `kõrvetust (kõrvetis) ajab kõhe, `rinnad põlevad kõhe

`rinnad on `aiged - - `rinnad kärisevväd

`tõisel `päiväl ku laps juo `rinda sai, tuli `lapse ädä lappile, must ku pigi

obone rõhub `rinnaga `aia `löngä (längu, kaldu)

(haigustest) `rinnad on `aiged, on maas

(ahas, kitsas rinnakorv) kui on madalad rinnad siis on rinnad alati nõnda kinni


Jõhvi


välja rinnalta väsinud, eina kaarelt engastanud (laul)

`sualed kusetavad, on sedasi et `rindude alt `iiveldab ja ajab nagu `õkset üläs

`karvad (harjased) `kasvand `rindude, ei saa laps üväst `engada, kui nied `rindu `jääväd

kanermu`varre tied `juadi, kui `rinnad õlid `aiged

`mutku `mendigi sene `suure `koljatiga (suurt kasvu inimene) `rindupidi kokku

(esileulatuv tugev) `kõrge `rinnaga inimine

kui `kahte kätt `külväti, siis ei õld `jälgi ies, siis käis üks laps `külvi`rinna vahel `õtsa kõhe ja rapputas õle`kõrsi

mina ku `läksin `külvi`rinnaga (3–5 sammu laiune riba, kuhu külvati) üle `väljä, sis tulin tagasi, seda sama äärt `müödä ja akkasin `jällä siit `õtsast `päälä

tuline sibul, tuline piim, `linnu magus, nied tegivad `rinnad `lahti

`paljo `karvu rinna pääl nagu maniska kõhe


põhja-Iisaku


kui `kummargil olen, kohe `rinnad `kinni

ein kohe `rinnus `saadik, ole mies `niitama

ein `konnale `rinnuni (vilets)

kähinal `ingab, `rinnad `kinni

`teibast `teibani `veeti siis `põllule ee `kriipsud, `külvi`rinnatsi (külvirind) `laiuse märkimiseks

mehed marus, kippusid `rindupidi kokku


Vaivaro


[rüsa] `rinda`paulad jamuda (punuma) kokko käbiga

`kargas `rindo, votti `rindost `kinni ja akkas rapputamma

madalad rinnad ahistad engä (takistavad hingamist)

No comments:

Post a Comment