Friday, November 28, 2014

kesänemä





Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvu



Lügänüse


(põllukultuurideta põld, sag küntakse juba sügisel üles ja haritakse vaheaegadega talivilja külvini) `sinne `väljä `pääle ei tie kedägi, piab `mustas kesäs

ei `õska üväst `tantsida, `tantsib `jusku kesä jänes

kesamaa on sie kus sügise tehasse rukkist

`mullu sügisel `lõigetud, siis sel suvel on kesä puud (suve läbi metsas kuivanud puud), `kuivad akkavad põlema iast

kui kevade `raiuti [puud], said `metsa üless `lautida, suvi läbi `kuivasid, siis sügise `tuodi lumega kodo, `üöldi kesa puud

sie jääb nüid kesä `põllust, kuhu rukki sügise saab `pääle

kesä `väljäl `ärjappäd, `augusti kuu sies tehässe rukki `pääle

kus midägisugust `viljä pääl ei õle `ütleväd must kesä väli


Jõhvi


nüüd kevade `jääti kesa sügisest rukki jaust, `sinne `miski `päälä ei `külvätud

kesadel `käisivad sia `karjad pääl, `kõrda igaühä kesal

(vabadik, pops jm, kes püüab endale kaldaäärses vees kahva või korviga kalurite noodast välja pääsenud kalu) kesa`purlakad nied õlid `naised ja mehed, `niskesed `vallalised

kesadel `käisivad sia `karjad pääl, `kõrda (kordamööda, järjekorras) igaühä kesal

(väljatuulatav kehv viljatera või kesi) kõlud nied õlivad juo `niiskesed, kel ei õld enamb `tuuma sies


põhja-Iisaku


(valgejänes) kesajäness on punakas

kesanema (õhu käes seisma ja kuivama ~ vitsad kesanevad)

(teatud aja tarvitamata seisma) kuer pani roti kesanema [päikese kätte], pärast `leiab, siis sööb `nahka


Vaivaro


kesäst on jädetü `puhkama, sie on jädetü kesäst [suveks] `joudest

mäni kesäst (suvi) `naaburi mehele `tüöle

üle kesä (suvi) `kuivaned `ahju puud

kesä puu, sie on `kuiva puu

mäne kesä`kündü `äestämä

`kakrad, nie, mida kesa pääl `kasvavad , neist sai tume`kollast [värvi]

(karikakar) `kakras `kasvab kesa `põllu pääl, `kollase `õiega

`mihkli `päiväst - - siis `oldi jo kesä tüöd kuos, `tehtü `pello päält





No comments:

Post a Comment