Thursday, November 20, 2014

haabane haavali haavaldi

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


siest `iivendäb, vähä `aavali `aigetab

– no vähä `aavali ikke `katsun viel

obone `sõidab `jalgasi (jalg-jalalt, sammu, aeglaselt), vähe `aavali

ikke `õmblin edesi vähä `aaval ikke ja akkasin `jälle ka ikke `kauplussega (kauplemine, äritegevus) `jälle `pääle

kui `kaura `ripsed `lähväd `kirjust, siis `metsess akkab `aava `lehti `süömä

küll kuer oma `aavad lakkub, oma süü iest `vastutab

(soolatüügas) `kuera`naulad käside pääl, neid `enne ävidetti ka, `aavapuu `valge vaht `kuere alt ajab - - sene vahuga vajodatta

lüöb kuppi`massinaga `aavad `sisse ja imeb

midä tämä kuderdab (tuterdama) sääl `ühte `puhku edäsi, vähä `aavali `kõnnib

`poisid kõbistavad `käiä vähä `aavaldi, ei `kuule `kiegi

vähä `aavaldi ikke `kömbin `käiä

`sinne `kõhta, kus aav õli, `kasvab `liigaliha (haaval vohav sidekude, mõlemad osised võivad muutuda)

(sõita loksuma) `loksotab vähe `aaval tied `müödä

`kussutamatta `lupja jahu pane `aava `pääle - - siis ei lase mädänedä ja paneb vere ka `kinni

`aabane `roigas, kadakane (kadakapuust) `teivas ja `kuuskine vits, sie õli `roika aid

`aava lehed lõdisevad, ku vähäkese `tuule `õhku on

arutas `riide üless lõng `aavaldi (lõnghaaval), sie on `kõige `nurjatumb tüö

aav lei `lahti, õli juo `tervest `saamas


Jõhvi


tegimä kattusse `piergu `männist ja `kuusest ja `aavast


põhja-Iisaku


just nõelaga torgatud sõrme, haav `kirvetab (kipitama, kirvendama) järsku

kruoks`lehte `pańdi ka `veikemate `aavade `piale

`kuhjalabaselle `pandi iad `aava vai kase `oksad

mis `lanki sest saab , igavene `räätsik , mõni `aava `kuivik `ulgas


Vaivaro


`aava on `irville (poollahti, paokil)

ehk `jaksamo vähä `aavalde `protsenti `maksa

`kuivand `aaba on `kerge

`aava puu, sie on ka `lahja (tuhmilt põlev) puu, `anda vähä äkkö `ahjule

sääl `kasva `korgemale, `aava `pääle `kasva `liiga liha

`aava puust tehä libitsä, siis tämä¦n `kerge kui `kuivand on

`luotsiko sie on - - ühest `ainsast `paksust `aava puust `tehtü

No comments:

Post a Comment