Saturday, November 1, 2014

tagand taha taas

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


kodo`väimes ja `kuera tagumine jalg [on võrdsed]
kodo `väimel müts alaliste `ukse `kõrval `naulas, et ku elo kibedäst lähäb sis saab viel `mütsi nappada

`kukla tagune `katki `lüödu

obone on `luukur , `luukab tagumist `jalga

ei pia oma tagumikku `kinni, on `kange `lõhnamaie (peeretama)

noa õts tuli `kukla tagand `vällä, `leikas `eŋŋekõri lappi `vällä

`rinnad `kriunuvad ja `kräunuvad, eng ei käi edesi tagasi

kella mainik käib edesi tagasi

`kella sies on obadus, kus sie maimik käib edesi tagasi kell tiksub siis

`ihne raha taga ajama

obosed `tõmmavad `enge tagasi

kui `poisid akkavad taga ajama, sis [tüdruk] `ingub ja `viskab pääd kahele `puole

mis isa ies vilistab, seda pojad taga `tantsivad

mene jala maid (otsekohe, silmapilk, ruttu) ja tuo tagasi,
`uoda, ma `annan jala maid kätte

`este ei õld juo `kemmergu, sai `käiä `lauda taga, `metsas, `juuti `nuiamas

taga tuas on `kanga `teljed (kangasteljed)

`kange taga`perse kirumaie

akkab juo tagasi `kiskuma igäst `asjast, tüö jõud jääb juo kasinast

(krapp) kloba `kellad - - ikke `saŋŋad taga ja `rihmad, kara sies
neid tegiväd maal seppad

`reie tua `ahju taga õli kolo `kammer (kuru, panipaik) - - tüö `riistad `pandi `sisse

vie `kiires `kõrras (kiiresti) tagasi

`lapsed kusevad, sirin taga, vanad inimesed kusevad, sorin taga

`lauda taga õli `kuukar (käimla) õle mattudest, lattid `püsti, `kuukaras sai `käia `talvel

(kiirustama, tagant sundima) tegi `kuuma obosele

küttad (g küdä = jahimees) ajasid `põtra taga

`vanker `juokseb libedast obose taga

(ebatasast või liiga peenikest lõnga ketrama) `lirgutab vokki taga

liumägi õli keriku taga

kuiv puu põleb, lohin taga

`aidas kappi `õtsas lukkulise (lukus olev, lukkudega) `ukse taga [hoidis püssi]

`lõikas `tütrikulle taha (oli ühtes)

liiga tegema ajab tõist `ühte`puhku taga, tieb `tõisele `längä

`ukse taga akkasimma laulama: laske sisse mardi sandid mardi küüned külmetavad mardi varbad valutavad
kus ikke rikkad kõhad on sääl annetasse mardi santidele ikke süä

masakas (g -a = masajas) tütrik iad `kannikad taga

kaks õli taga, üks õli ies


Jõhvi


`mitme `virsta taha ikke `laulu ääl `kaikus

ega senele `maksa midagi `rääkida, sie on igavine `kielevorst, lähäb `räägib tagasi

mis sa `luitad, kisu jalad tagumikkust `lahti (mine kiiremini)
(laste pükste tagupool) lakkaline õli `lastel
sie õli tagumine `püksi lapp, käis `küljepäält `nüäpidega `kinni
siis kui oma `asjale `mendi, siis ei õld vaja `püksi maha `lassa, lasi vaid sene lakkalise `alle

sa tahad aga `tõise `perse taga elada
`tõise `varju, `kaitse all

`kerge terä `juokseb taha `puole, `raske sie jääb ette `puole

`käivad `aia taga aga `õuni `kuukamas


põhja-Iisaku


tulivad `üöse `ukse taha, kohutasid ära kuhe

`seĺja tagant `iilis kikki`varbuli `juure

Suome `ranna `kotkaid vahel `lennab `seie - - kevade `lennab tagasi `õige vara pesa tegema

`kilgid akkasivad kilin taga `laulama

vanast oli `sielikul `kinnis taga ja käis `paeltega

(valusast õppetunnist, ettepaneku tagasilükkamisest) käis ühe`korra `kośjas, tuli `korviga tagasi, ei sie enamb lähe nina `kõrvetama
sie mies on [kosjaskäigul] `palju `korvisi saand

leib `liiva täis, süö kragin taga

kribin-krõbin taga pani kaśs lakka

ära kõhele `süöma `lauva taga

[kui] `võera `lauva taha saab‿s `pargib `ennast kõrini täis

`terve talv `kanga`telgede taga `küögutatud

mies `põesa taga `küötsakil (küürus)

[mees] kükkitab kodu `naise `persse taga

`lipsti kadus rebane `põesa taha

ratta kumm läks `tühjast, lohin taga

No comments:

Post a Comment