Saturday, November 29, 2014

lue lugu

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


siit `luevad (arvestama), kakstõist [versta] lugesivvad ikke [kirikuni]

mul on `kiire lugu (olukord, seisund, asi, asjaolu)

tämä võttas aga lugu (kogus, arv, hulk) täis

`aetasse [lõng] käär`puulle, `panna lugude (mõõt, ühik) `järgi

kolm `niiti `kerraga, [on] üks lugu, `kümme lugu on `paasma

üks lugu on viis kala, tahid sada kala, sis kaks`kümmend lugu `luetas

lugu `aspel (mis lõngu pasmaks loendab) ja, tämä piab lugus sene kõhe, et saab täis jago

(muud juhud) üks lõhub (mängib) lugusid, `tõised `tantsivad

lüö üks lugu `vällä, üks `tantsu tükk

`räägi jutto, lüö üks lugu

aga juttu `raamatusi en õle imustand lugeda

lugemise tuas `käisimä `luetamas

panevad `leiväd `ühte `riiullile ja akkavad kokko eläma ei `lueta ei `lauladata

sie `piiblilugu on mul jo pähe `luetu (omandama, ära õppima)

kui [palvevend] sai `iepi·stli (apostli kiri piiblis või sellest etteloetav pala) `luetust, siis akkas selitämmä

tämä isä õli `kange jumalik (vaimulik), käis `ühte lugu kerikus ja

mõni luges `kanga`õtsad ärä, kui ei `õskand rehendada

lue `kiiremast (kiiremini)

sel kiri `selge, `kirja`tundja, sie `muistab juo lugeda

(kõhukinnisusest) `ühtälugu `sõisas tämal kõht `ummel


Jõhvi


sie `varguse lugu on küll `enne`kuulmata

`ommiku märss `liikus viel `õhtast lugu (kord, jagu, järg) `naela `õtsas, ku tuli `jälle `selga võttada ja `taĺli ette `menna


põhja-Iisaku


`ärge mind enamb lugege inimesest, minust enamb elu`luoma [ei] saa

(Calluna vulgaris) kanarbiku miest `rahvas lugu ei pia

`kördist mina küll lugu ei pia, sie ole toit ega kedagi

`meie `lastel lugemine nigu vesi `selge

oli `teine kodu või`nutsakad `valmis teind - - müüs turul kaks `kruoni lugu (ports, tükk)


Vaivaro


`ennevanast meil `lueti läbi keik kalad, `eigä siis ei `muedettu `eigä `kaalutu - - oli lugu `kaupa puha
viis tükki `kerraga panid kaks`kümme `kerda, oligi sada
ja üks käis lugukalast, sie `üeldi `kassikala, sie panid ikke erite
perast lugesid nied lugukalad `vällä ja siis oli `tiedä, mittu tuhat on

oppetaja pidä ~ lugo ~ `ütlö `jutlust

oppetaja `lähto `kantsli lugemist pidämä

pappi sai `jutlus `luetu

raamat vanast `kutsuti `kirja, `laulu `kirja, `jutluse `kirja, lugemise `kirja ja kaik

mie lugin `kirja

mina loen (loetlema) [kõrtsid üles] - - `Tallinnast ku akka lugema

No comments:

Post a Comment