Monday, November 24, 2014

nädäl viik

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`kesnädälä kenä (laps, kes sünnib kolmapäeval)

`lammas `kannab kaks kümend kuus nädälä, - - siga `kannab kuus `tõistküme nädälä

no kui sie nädäl `piases `kuiva õlemaie siis tehässe mets `ninda eledäst `mustikist et

(ellujäetav vasikas) ku elovasikas omale jäi, siis tuli juo kuus nädälä `suoja `piimägä pidädä

kui nüüd tänä `ommiku [teder] `kutrutas, siis lue senest `kaeksa nädälä ette `puole , siis piäd lund nägemäie

igi`augud `ummes, mittu nädäla `saunas `käimäta, `este [tulevad] `mustad `trullid igi`aukudest , perä `valged

mittu nädäla `aige [söömata]

`nurga`naised, kuus nädälä `päälä `poigimist `võisid `alles keriku `mennä, sis `pieti `ingetänu (palve ema ja vastsündinu eest), et emä kosoks ja laps õleses `terve

kakkunädälä (taluteenija töönädal üle lepingus ettenähtud aja) iest sai kakku, `terve `leivä

kui siis `juhtub `vihmane nädal õlema, kie siis neid `jõuab `kieridatta (ümber pöörama, kaarutama) ja `kõrjada (heina)

noh paar nädälä nie (metsiste) mäng ikke `kehtib (kestma) tiad, - - `eigä tä `rohkemb ei `kehti tiad

kesknädäl õlid kogoused

nädälä perä [peale pulmi] oli `lango juot (langujoomad)

(järelpulm) `kingi`pulma `pieti kaks nädälä `iljemb, sis nied, kie lubasid `pulmaajal `kinki `tuua, tõid senel `päiväl `kingi ärä

nädäline laps, sie õli siis `kontsude sies siis säl `väljäl õlekubude vahel sääl

kaks nädälä `pääle `püöri`päivä vagane `lapski `tunneb, et päiv on kukkesamu `pitkemb

`nurga `vuodest kuus nädälä ei `tõhtind emä `vällä `mennä

nädälä `päiväd mitte üks `toidu `eine tämä suus ei käind

(jüri- ja jaanipäeva vahel külviaja sees) `külvinädalad akkavad `püöri`päivast `piale, `jaaniba nädal on `kõige `viimane

`mihkli`päiväst on kaks tõist`kümme nädälä `tuoma, `tuomast kuus `küündlä (küünlapäev)

sene nädälä õled `jälle juo `laisklemas (jõude olema, olesklema, töötegu vältima)

logiseb nädälide `viisi maas, ei õle `aige ega `terve

vahel on lumesadu nädälä `päiväd

läbi nädäli `vaide `lorgotas `ringi

kui mareta päiväl ja seitsme veljeste päiväl sadab vihma siis on kas seitse päivä ehk seitse nädälä taga järele


Jõhvi


no siis kui nädäla `päiväd jua õli seda `manti ette (varuks, tagavaraks) `kõrjatud, `laupa siis `einaajal ehk tüäajal [tehti võid]

kolm `päivä nädälas pidid `mõisale tüöd tegema `rendi ette

suvel `küäti `sauna iga nädäl, siis õli palav, igi ais jäi keha `külgä

külvi nädäläd õlid, kalenderis (tähtraamat) õlid kõhe (kirjas)

kenel õli `näitusest üks mies majas, sie õli kevade tüä ajal oma kaks nädäla mõnikõrd `vuaris

igas talus õlin kaks nädäla `kõrda - - siis `läksin `teise talu

kesknädela `õhta `enne `kihlamist läks peigmes magusa `viina pudeliga `kuulama

igal `naisel on kuu `riided (kuupuhastus), mõnel on kolm `pääva, mõnel nädälä `pääva

`juurikuid `juuriti üläs - - ja `maeti mättästega nied [puu] `riidad `kinni, siis `pandi nied `juurikad säält alt põlema, siis mõni küttis (mätastega kaetud puude ummuksis põletamine) põles nädälä `päiväd

alest kui `tehti `põldu, siis sie käis seda`muadi, et nuar leppa võsa `raiuti maha, siis `lasti üks nädäl lehed `kuivada, siis `pandi põlema, siis `kõrjeti raad `vällä, `ääseti sie maa üläs ja `tehti `õtra `päälä

`meie tegima `suuremb jagu `vilja kevade kaheksandel ja `seitsendel [külvi] nädälal ainuld maa õdrad tegima neljändel nädälal


põhja-Iisaku


üks päev kevade lueb sügise nädala

tulev nädal jo `lähvadki `liisu`poisid (nekrutid)

(kerge ajutine peavari, onn) `maarudes `einaaig sai elada - - einamad livad kaugel nädal ldi paigal


Vaivaro


(kesknädal) kesk `viigol jo `peigo mies kävi `pulmalisi `kutsumas

rüsä - - oli kohe paar nädälä (korraga, järjest) `juonega meres

kesknädälä oli uus `joulu

Joesuu mehed olivad nädälä `päiväd merel [kalapüügil], neil oli jää`putkad (ajutine elamu talvepüügi ajal), pien raudahi sies

nädälä kolm tagasi

umbes kolm se oli jo nädälä kolm tagasi

neli nädälä oli ikke pappi`tunnid ja `köstritund oli ka igä `päivä

`mardist kaks [nädalat] `katri , `katrist neli `joulu

No comments:

Post a Comment