Wednesday, November 5, 2014

ildane iljasemmad illukeste

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`lähmä `ildaselle (õhtusöök)`iljate (hiljuti) `õstivad `muotori

(hilineja jääb kõigest ilma) varane pühib ikke nokka, aga `iljäne rapputab `siibi

varane [vares] robotab `siibi, iline pühib nokka

kie `iljast jääb sie `ilma jääb

(hiljaks jäänud, hilja toimuv või esinev, valmiv) ilisemad `viljad on paremad

mina akkasin kõhe esi akkatuses sedä tegemäie, `tõised õlivad `iljasemmad (hiline)

ilja aigu õli sie asi alles ja nüüd enämb ei õlegi

sene rätte ilja aegutase poisi käst võttasin

iljane `ilja|ne g -se

on sie `iljatane (-se hiljutine) riid viel `mieles

ma `jõusin `sinne `iljemb kui sinä

puu`vaangaid oli koa ennem, iĺlem tulid sauest `vaangad

nüüd vast `tuissasse üles. sie on siis `iljem (hilisem) inimine

`enne `aiga saab `aiva `tarka, `iljatsest saab `ilmi (väga) rikkas (lapsesünnist)

kui `mõisa `juhtusid `iljast `jäema (viibima, hilinema), siis õli `teada kõhe, et nahk on `õhta puul

(odrasort) maa õtrad on neljä tahilised ja kuuve tahilised

mõnel varemb vähä mõnõl `iljamb (hiljem) a sie `aigu on sel (metsseal) pojad

`mengä `õige `illukeste (hiljukesi)


Jõhvi


räkk õli mul `ilja `aeguta (hiljaaegu) `alles viel

`jäägu `kartulinoppimine `iljamast, `enne piab vili `saama koristatud


põhja-Iisaku


jäingi jo ilda (õhtu) pääle oma toimetamistega

(ööhulkur) `ilda`ulkur `kondab `üöse `ringi, `poisid nied olivad `ilda`ulkurid

no lasevad nad küll seda poisinolki ilda hulkuda ja öökolurit mängidavot mina vast `iljuti `püksisi akkasin `kanma

`illukesest (aeglane, tossike) mehest `õiget `põllumiest [ei] saa
`illuke takkerdab nigu kana takkus

No comments:

Post a Comment