Thursday, November 13, 2014

neljä

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`nelja`päiva `õhta `pandi `pruudile latt(u) (rät́t = pruudilinik, uju) päheje, `pandi sõlega ehk `preesiga `kinni

`kuulamispudeli tõi `peigome õde `neljäbä `õhta

aam`palgid `onvad `neljä `kanti (neljanurgeline, -nurgeliselt) `vestetud

obone `kargas (lõhkuma) `neljalt jalalt, `tõmmas käest `lahti

sie (mesilaspere) lasi sääl neli `poiga ja esimene poig lasi ka viel poja

siis teil õli juo `neljä `eŋŋeline (liikmeline) pere

kolm neli pihu on üks jalandane
mittu jalandast pane, `enne ku vihk saab

neli jutta juttati `pääle

Savalas õli magasi ait - - keväde `anneti sügise `pääle `võlga, sügise veid siis kätte, kuli rukkide päält õli neli `karnitsa õli kasusi (laenuprotsent, pangaintress)

(aukudega raudpulk omaaegse leepuu küljes) `katlakouk õli lame `raudane pulk, neli `auku sies

mul on neli `kirstu`naela , üks `kirstu`pialine (neli last ja mees)

`koigas (magamisase, lavats) õli kahe `õtsaga, `nelja `sambaga

(väeüksuse ülem) pattaljoni ka·mandiir õli üle `nelja `ruodu

`vierand `arssina on üks `kortel (veerand küünart), neli `kortli on üks `arssin

`nelja `kortleline (korteriline) maja

(rõuguredel) `kärbissed on `õksiklased, `õksad `jäetasse `puie `külge, `panna neli tükki kokku, päält `siuta `kinni, kel redemi ei õle

`neljä `laugune rei (laug = osa ahet kolmel või neljal parrel; Viro-Nigola: üks laug `vilja aheta `reietuas `kerraga, sie on kolm part `rinna)

[ta] pidi neli last `järgi `müödä `lieritamma


Jõhvi


vana `kale·ndri järäle `neljändel `augu·stil akkas rukki tegu

üks akkas `anguma, `kolmas akkas `saadu vedama ja `neljas `jälgi `kõrjama

obosel on neli `kampi (hobuse või põdra tagumine jalg)

on kahe ja `neljä `aarikasi `koprasi (hange) ka

`õstas neli `arssina `krito·ngi

lankpuid on `nelja rattasel `vankril kaks


põhja-Iisaku


kaks `näitavad tuld, neli `tievad aset, üks `eidab `piale = koer

`ommiku `kellu `nelja aeg akkab [kukk] jo `kukerie·gutama (kirema)

kahe ria lademede jaust pidi neli `peksjat olema

No comments:

Post a Comment