Thursday, November 6, 2014

mildine mogomaine

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


kui laps `viŋŋerdab, siis ajab `lapse naba `irmus `suurest, on mogomane kohm (komps) juo


Vaivaro


`terved `luomad, `mildised on üva `seltsi, jädedä elo(jusshein) `jussi roho, sie on üks `juuriko, mogomaine lühükäine kova roho. tämä `tahto terävä vigasti

`ilma on mogomaine `tuuline ja `tormine ja lund sadas ka viel

sie on mogomane samane `laiva, kui kala `sumpu, vesi käüb tämäl alt läbi

`lauge `laine, sie on madala mogomaine `laine, sie ei tie paha

(murdlaine) koho `laine sie on mogoma madala pääl kus on mere `pohja madala. koho `laine on paha `laine

`ohfitserid - - mogomaisi `kannuksiga (ratsasaapa kontsa külge kinnitatav metallese hobuse ergutamiseks) `saapo

sie `poiga on mogomane kavala vai `kuidas sedä kavalust täüs

siis neil on `pandu mogomaised kaik `kentsägäd `riided `selgä. aga se oli `kentsako

`püssül on mogomaine lukku, midä lüöb `tongi `lahti

No comments:

Post a Comment