Saturday, November 22, 2014

ligissute ligemba ligistama

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`riisuga `einad ligemba (ligemale) ladu

`silgu `kaupmed `käisiväd siin, rand on juo ligidäll

kui ta Lügänüse keriku ligidalle sai, tuli tuttav `vasto

tämä on minuga ligidalt sugulane

tule liek `tõusis puu ligidalt (lähedalt)

majad õlid `alle `tuule ja ligissutte (ligistikku)

`siulikus, sial on `seitse `tähte ligissutte

eläväd ligissutte, `naaburis

`kannud on ligidikku ja `metsissed `käisiväd sääl `süömäs neid `männi õgasi

`mõisa `äästaja`poisid magasid ligidikku (ligistikku) ühes toas

nie `metsäd, midä `meie ligidäl `onvad, nied `iiravad (luurama) [marjulised] kõik läbi

ligedale pühi (pühade kanti) lähäb sie küll

ligedale sedä `aiga pidäses juo laps õlema

sie vilistäs `juure säl emä [linnu] - - `kutsus ligid

kala`kummi sies `oiti eluskalad
kalakumm `sõisas `ankrus mere`ranna ligi vies, kala`kummil `piened `augud sies

inimine, kie ligidalt vahib, puol`viltu, on kana `silmad pääs (lühinägelik)

majad nii ligi ku sie, vähä `kaugemmal ku se saun

mõni ligidal küll, aga paar-kolm maja õli vahet

(ühes tükis maadega talu) kuos`seisustalul `põllud tua `ümbär, `karjamad, `einamad kõik ligi

kuos`sõisutalu õli `niisike, kus talukoha ligidäl õli ka `einäma ja `karjama

arakad krägisevad, kui pesä ligi saad

`einärõuk `viedi obosega `kuhja`põhja ligidale

`kanna ligidäl on `kuotja auk - - kabi lõppeb, siis akkab `kuotja auk

`kõrvad pää ligi, `ihne

surm jo `varsti ligi, jo jalad akkavad `külmast `jääma

`küinärnukk on ligi aga `ammustada ei saa (kõike, mida silm näeb, endale ei saa)

`lammas ei lase `oinast ligi

`prouval ku `sõitas `troskaga, õlid `leierid näu `ümber, et tolm ja päiv evad `saaned ligi

`pehme ilm, kui on kevad ligedal

`astu ligi, et ma `kuulen, midä `räägid

kui ligi on, siis iniseb, kui `kaugel on, siis igatseb

kui `naisel tuli juo sie `sünnituse aig ligi, siis mies pani obose ette, läks `amme järele

suur külä küll, ligi (peaaegu, ligemale, umbes) sada maja, aga `vaesed kõik

ahuss õli `kõrge, ligi laest `saadik, obone sai kõhe `punnida sääl

tua ligi ei tõhi tuld tehä

põld on tua ligidal

kivi ligilähedale `pannasse `puomile `alla kas puud ehk `väiksemi kivi, `selle päält `painab [kivi üles]

(ligemäne ligimani) ligemale viis`kümmend viis `aastat juo saab, ku õlema kahegeste kuos elaned, eks seda `enne `kõndimist õld ka viel, juo kuus`kümmend `aastat ligimani

lüöd `palgile `selgä, siis vedäs tappi`pulga ligi ja palk jäi lihti ja kõvast

üks `kangaserv arv, `päälised ei lüö ligi, piab `liivima (viltu kootud kangast tasandama, maha jäänud serva järgi kuduma)

pisikene litter (eosseen), nääd kui rukki `lõikad nenä maa ligi

senel luu`painajal (paikajal, kiropraktikul) `käidi ligidält ja `kaugelt

vanasõna `ütleb et ihu särk on `kõige ligemäl


Jõhvi


no mehed `estest ei tõhi enamb `vankri ligigi `menna, a `kirjaja, et `menga aga `julgest, et ei nied mehed tie `teile midagi paha (ütlemist või mõtlemist märkiv saatesõna on juurdemõeldav)

tämä pani `kaardi ja, ja siis on inimestele pidand `ütlema kõhe et kas se varass on ligi vai `kaugel

ligidalt `piab `vahtima, `kaugelt ei nää

kenel ei õld jõge ega `allika ligidal, kuhu `vankrid `sisse vedada, siis `viedi `vankrid `kaivu `juure (muutunud mõttekäigu tõttu pealause vormiliselt puudub)

surm õli kõhe mehel käsil (käeulatuses, ligidal)

`tõmmas `kõrvad ligi piad ja pani ajama

ligistama (liginema, ligi tikkuma)

`liiva`aukusid on siin `palju, kolm `liiva`auku kõhe ligistikku

läks ligemälle (lähemale) `vahtimaie


Iisaku


`ninda `kauva `ilberdas `ringi, `kuńni vanadus ligi

Mäetaguse tie `äeres on kurimuse auk, kes `sinna ligidalle läheb, sel kaub maa `jalte alt ära

leib `ninda vana ja `kuivand, et ära tulega ligi mene

(ajaliselt) kui [päike] kesk`ommikust (transl) `ennast üles uppitab, sie juo ligi `lõunet


Vaivaro


äla mene obose ligi, tämä obone `kambusta (lööma)

sie kari oli viel `ranna ligemäll (lähedal)

ei old ligemäld (lähemalt) nähä

(päris, üsna, täpselt, täiesti, nimelt) just minu maja ligidal

ken oli `kaige ligemb sugulaine, sie `istus `pruudile ligi

lähem ken oli `kaige ligemb sugulaine, sie `istus `pruudile ligi

`ninda `kavva jo `temmada neid `nuoda `siibi `maale kui, perä `tullo juo ligi

ligi kaks `aasta miust vanemb

tulin ligi `Narva Joesuu

tuli ligidälle (lähedale)

ligimäised majad `paistad

sie on minu ligimäine sugulaine

oda ligedämält

No comments:

Post a Comment