Saturday, November 29, 2014

tarbe tarvis tarvita

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(hernest toetav mitmeharuline oks) `erne aod `onvad `suhkru `ernide `tarvis

sie `kuolitamine `tarvitab raha

(sööjaid tervitama) tere `jätku `leiba ~ leivale (vastus) tere, `jätku tarvis

sel ei õle keppimiest `tarvis (mõisasundija, kubjas) ku õli `uolas tüötegija

siis `tarvis `menna poja `juure

õli kolar kuer, muud‿ku et `tarvis `vällä `irdada

`tarvis on `villu `karsida (kraasima)

kuhi `tarvis `lassa `laiemast, `kasvatada (koguma) magu

kere on tühi, `tarvis kehä `kinnitust `saada

kilud-kalud kilu-kolu `tarvis kilud kalud kokko ajada

sie plaan on juo `kindel (lõplik, otsustatud), tarvis akkada `vällä tegemäie

`tarvis akkada `aknu kittimäie, `aknad `tahvad kittidä

õli `konklik (riukalik) vanames, üttel - - [et] tieb tule üles, ei õle `tarvis kivi egä `taula

`tarvis kruvida `vindid `sisse, nüüd on `vindid kruvitu juo, nüüd võib `pulgad `sisse `panna

kõrv sügeleb, `tarvis `panna sõrm `kõrva ja kudistada (sügama)

(puudest) `metsas on `kuiva puid pali, `tarvis maha `raiuda

nüüd kurk `aigetab, `tarvis `õige teha kuppa`piima (kupatatud, keedetud)

kui õled `endast `külmetand, siis `tarvis midagi tulist `asja `rüüpida

`tarvis tihemalt `külvada et ei tule arv külv

`tarvis `anda `küüraka mehele `raasuke `leiba, `küüraka `miestele `anneta `leiba

kattust `tarvis lappida

sie `tarvis `ammetist `lahti `lassa (vallandama)

vokki nüör on `lõtval (lõdvalt), `tarvis `kangemalle `panna

tarvis lassa manna ka möldril teha


Jõhvi


`lauad `kańditasse, ehitusel `tarvis

`lõnga `tarvis kerida kerale

`leivale `kerkust (kergitusaine) `tarvis ei õld

`tarvis akkada kodu kobima

`tarvis `kuussaid (uhmris tambitud odrakruubid) `tampida

köis ja `õhjad lappati kokku, kui ei `tarvidetud ja `pandi rippuma, sie õli lappandus (sebidus, kokkulapatud köis või kangas)

vikati (sirbi) vars lüsi on `ninda (nii pikk), kuda inimene on, `tarvis `sirgelt `niitada


põhja-Iisaku


lülipuu on ia `tarbepuu

maltspuu tarbepuust ei kõlband ainult reha varsi tehti on käele ia pehme

oli `tarvis `riiet `karvastata (karvaseks tegema), `kraasidega tegime

aru jäeb lühikesest, kui `tarvis kedagi oma `piaga teha ehk `toimetata, kedagi taga `kutsimas (õpetama, kamandama) ei ole

`tarvis `menna linaligu `katsuma

pesu `tarvis lopputusest `välja `väenada

kui oma iest `tarvis `seisada, siis sul suu lukkus

sel `lõksutusel (laterdaja) akka nüüd `kiire, `tarvis jo saba `kierus külasse [laterdama] `juossa


Vaivaro


`tarvis maa-`aiad kokko jamuda, sia`sorgad `pääle `panna

`lehmi `tarvis `mennä `juotama, `lehmil on jo `juoma`aiga

`tarvis `karsida `välla `oksad

`kartulid `tarvis `mulda

obose `rauda `loksu jalas, `tarvis sebäle `männä `kinnitämä

`tarvis akka kohendamma, kaik elumaja laguno

`tarvis `mennä `lassa `ennäst `kuolita

tuba `tarvis `korja

neli `enge `tupli `süöja, `tarvis `olla ka `kraami

`tarvis akken `vällä `kruntida

(puunõust, mis on lekkima hakanud) `tarvis `turbuta puu `riisto, `muido nämäd on `kuivad

kits `tarvis `köües pidä

`riies on `körtsös (kortsus), `tarvis `triiki

`tarvis akka `langa `vühti kerimä

`langa `tarvis `lauenda, `langa on `kieros

`tarvis akka `ouni `nüöri sise lükkimä

No comments:

Post a Comment