Saturday, November 29, 2014

saate saadik

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(ennist) `ennemast juo vanast ajast `saadik õlima `sõprad

ei näväd kuos ela, juo `ammustajast `saate `onvad eros (eraldi)

`konngi `kruoksob jala all, `saadik sis viel inimine (hakkab vägivallale vastu)

sest `saate ei õle minä enämp oma `jalga sääl käind

senest `saate on `ahju jalg (ahju alus hrl toapõrandast allpool), kus `suitsu `rüövid akkavad

`tütrukud `suuremb jagu `kaubeldi ikke `katrinapäst `saadik

`ninda `kõrge, et `kaindla `aukudest `saate

lue kahe`kümme ühess `saate

`pärtli `päiväst `saate käib kari `lõunel

karugi `pannasse `tantsima, sis `saadik viel `lapsi ei saa sõna `kuulema

`ühte puud ei `lasta `taivass `saadik `kasvada, seda `katkestatakse

`kaulani ~ `kaulast `saadik vies

kui `talvel mies `kõnnib `püksi `kaulusseni lumes, siis suvel `kõnnib `põlvest `saate rohos

`miestel on ka [vesi] `puole keres `saadik (vööni)

ristluist `saate lähäd vette, vesi akkab `kergitamma

(kabjanahapõletik) kruon prei, sie on `raske `arstida `vällä, siis lähäb jalg puha `põlvest `saadik jämedast

(kuhumaani, milleni) kust `saadik ma nüüd `kallan

nied `kuulid akkavad ühest `piale `nõnda `kaua kui `puudast `saadik

käsi`küünar `mõedeta `keskmise `sõrme `õtsast kuni `küünar`põhjast `saadik

(mängukaart) `parti `mängimise `juures, nii mittu `silma õlen juo saand, `kümmikust akkas lugemaie `ninda`kaua kui `ässäs `saate

ahuss õli `kõrge, ligi laest `saadik, obone sai kõhe `punnida sääl

`surnukaga `viskan `puolest `saadik ja lüön `kinni, siis `uuvesta `puolest `saadik, `ninda `kauva kui `sirgest [saab]

tuluke lõkkendab üles `kuuse `oksidest `saate

(varasest noorusest peale) maast madalast `saate akkavad juo püüdämäie sedä ra a ja k bikud


Jõhvi


`keträluust `saadik

`talvel õli pikk kuub `seljas , sie `laabruk kuub , suur maass `saate

marla sie õli sis pantud põlvist `saadik `sinne [kleidi] `alle


põhja-Iisaku


ein kohe `rinnus `saadik , ole mies `niitama

peseb kurikaga pesu, `ninda kõvast taub, et `lopsud `kuulda `seie `saadik


Vaivaro


`kangelaine jo `lapsest `saate, midä käsid , ei tie

kabukad on `keträluust `saate, `puoled sugad `polvest `saate

meres on `niisukaised `kehvlid, et vetta ei ole `puolest `säärest `saate

`läksin vede kubemest `saate

`kange`kaulane jo `lapsest `saate: midä käsid , ei tie

viis kabaka oli `meie küläst `saate

No comments:

Post a Comment