Thursday, November 13, 2014

viie kuudine seitses

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


on `viie `süülised lattid on viis `süüli kiht pitk

`viie `päivä maist `tehti kaks `krunti

`issames tõi `reie sia liha, `kümme `tuopi õlut, viis `tuopi `viina

kang on neli viis `jalga, uob on kaks `sülda pitk

siis `voeti `virret viis `vaati, kari `pommi (taherperi, järelõlu) kaks `vaati

virk käib viis `kõrda, laisk `katkestab ühe `vuoriga

(veerand toopi) üks `kortel `viina [maksis] `kõrtsis viis `kopka

sinne õtsa saab viel viis malaka (kuhjamalk) panna siis tuul ei saa kuhja õtsa akkada vällä kiskumaie

`einä`kuhjale `pandi viis `kuhja`malka (harimalk)

ühest tiost sai viis `leiva`pätsi(16-pasmane) `kuudine puupiird

ei ma usu, et sie laps jo `kuuene on, ta on `üsna pisikene

emal on viis tüttart - - poig on nüüd `kuues

sääl `sõisas - - suure `luoma nahk kuus kuud, siis õli `valmis

`õhta `kello kuus õli kesk`õhtane `suurustus

nied mehed lähevad `kuuekesi `tüöle

`nurga `vuodest kuus nädälä ei `tõhtind emä `vällä `mennä

siad `este `riidleväd, pärast leppiväd kuus `seitse tükki `ühte (kokku sobima)

minu isa õli `kuuendik (krunt, maalapp), `kuuendikku maa pial õli

(kuuendikumaa) `mõisa `kuuendik, sedä saks ei müünd ärä

kuus `silma ehk `kuuik`tienis `seitse `aasta `järsku `arsti `juures

`seitse `tähte pisikeses kobaras

tüttär õli vist `seitsmene ja poiss õli vist `kümmene (kümneaastane)

[lambi] `klaasid õlivad `liini `järgi, `viies ja `seitses


Jõhvi


ia `lõikaja sai `viiest pihu`täiäst vihu

`meie tegima `suuremb jagu `vilja kevade kaheksandel ja `seitsendel [külvi] nädälal ainuld maa õdrad tegima neljändel nädälal
põhja-Iisaku


sigadelle vähemast kui `viielattisest ajast ei `aita

tuleb oma viis `aastat [sõjaväes] ikka ära lusida (teenima)kuus `talve juo `kuoli`pinki nühitud (koolis käidud)

No comments:

Post a Comment