Wednesday, November 12, 2014

kolmat kõlmistab





Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvu



Lügänüse


`kesnädälä kenä (laps, kes sünnib kolmapäeval)

(van vahemik 21–29 peam lõngade loendamisel) naised lugesivad sedäsi `võrkeid kui `niiti `aspeldasivad – üks `kolmat (21) ja kaks `kolmat (22)

`kolmat `järku (kord, puhk) `käisin siel

titte`katsele `tuldi `kolmandel `päiväl, `katsest `tuodi, mõni `keitäs `piima`suppi, ka `taŋŋu`putru ja `õtra`kuoki `tuodi

kuhu `puole `lennavad, säält tuleb `tõisel vai `kolmandel `päiväl tuul

(tohuriba viiskude punumiseks) `lautis suga on `kolmene (kolm sülda pikk)

`kolme (? kääne) `kormu õli küll (kolm kihti riideid seljas)

`kuurits on `võrkune, `kolme mehe `püütässe, kaks tükki `viavad `tõine tõist reit

(-ss-, `kõlmistam(m)a = kolmandat keeret peale punuma) `enne on kaks `kieret, paneb `kolmanda, siis `kõlmistab, siis saab ilus sile nüör

(kõlmima = köiele kolmandat keeret peale punuma, tugevdamisest: vanast sugadest - niineribadest) - - `luomide `kütked `kõlmistatti (keerutati) `suaga `ümber

kui `riide lappiti või `torniti siis `kõlmistatti lappi `ääred perä `vällä (lapi ääred õmmeldi riide külge)

(lööma, peksma) `kõlmistas ovost
kogu tie `kõlmista sedä obose sadika (kronu)

mehe vennanaine, käli me õlime `kolme `vennässe, igäl ühel õlid `naised, siis nied `naised õlid käliksed

obone on `kolme `varsa emä

kolm `jalga emäpuul all

surm tuleb, kolm `kopka on `eŋŋe raha

(väike pink, järg) ühämehe `istmel kolm`nurkane põhi, `seljätagune `juurikast, kolm `jalga all

(6. jaan kolmekuningapäev) `kolmekuninga jõul

jõuluõlgedest tehtav nukk `jõulu poiss – nie on ne titted, midä `poisid tegiväd `õlgidest, kolm `jalga all, ja siis panivad `sõisamaie, pia ka

tämä `kolmandal `jõulu pühäl käis siin

`kolme jalaga

kui kaks kuos, sis `kolmas suus (taga rääkida)

`maksasid kolm kobika, said `kantsiku (viinamõõt) `viina

(mahumõõt, hrl 2–3 toobine puust hv plekist kandiline või ümmargune nõu vilja hv kartuli või kala mõõtmiseks) `karnits on kolm `tuopi, matt on kaks `tuopi

siin käis minev`aasta kolm `karnituuri (rehepeksumasin) `peksämäs

no `arvata ikke kasinalt üks kaks kolm `kuorma saab [kuhjast heinu]

(kolmnurkne pitsiline või mustriline pearätt) kasinka õli õhuke kolm`nurkne `pitsiline `siidirätt

(kolmijalg ehk `kärriss = raudalus toidu valmistamiseks) kolm jalg, `rauast `tehtud, `keideti pääl

[denaturaadipudeli silt] `kolme `kondiga – pääluu ja kaks `reieluud

(kõrre koorimise) `kuorimisatr on `kolme sahaga

`luutsina`päiva (detsember) `üösel kukkus `kotkas kolm `korda puust maha

arilik kott on `kolme `puudane

kaks kolm `ammast on kries sael (uurdesaag)

`kolme`kuune akkab juo `krõõgama (koogama)

käo `käispä lehed `kasvavad `kolme `aariklased, `nende `pääle `kõrjab vett, on `jusku päält `õõned

(väikelapsest) kaks lapse`kärbäst on, `kolmas on tulemas

`pieti `mihkli `päivä - - tegima õlut ja tappeti kaks kolm `lammast

(putukatest) kui [maamesilase] ema akkab `laulama, siis `kolmandal `päiväl tuleb pere `vällä

`luomad `käisiväd `karja kurudes, kolm kuru `lenksu (jõnks, käänak, Soome: lenkki) õli, kust tuli `luomidegä `mennä

lettib `paulu `kolme ehk `neljä `säigemega


Jõhvi


kolma- (põhisõna hrl lühenenud: -pane, -pene) `kolmapeste (-päevane) `pussidega (bussidega) läks asi alati `untsu

`ninda `kolmandel `päiväl, siis õlivad idu `õtrad ka lagedal

nüüd `tütrikud ja `poisid `juaksevad kahe `kolmetõist `aastani jalad `persess

kolm `päivä nädälas pidid `mõisale tüöd tegema `rendi ette

jahi `kindad on `kolme `sõrmega
`kolme tagumise `sõrme jaust on üks suur sõrm

ühäs jalandases kolm pihutäit ja `tõises jalandases kaks pihutäit

`kartuli `koprad (?hark) on kahe ja `kolme `aarikased

`küünar puu on kolm `vierand `arssin

`varbune aid, lettitasse `kolmest lattist läbi


põhja-Iisaku


`sõimas näu täis - - mina ei `jõudand viel `kolmegi lugeda

`kolmekuningast on päev kukkesamm pikkemb

venelased `piavad `jordanid
lähmä jordanille
(Jordan: kolmekuningapäev = jumalateenistus ja vee pühitsemine kolmekuningapäeval apostliku õigeusu kirikus) `jordanil `käisime kolmekuninga

kaks `ilma `kolmandata ei jäe

(hõõguma, leegita põlema) küttistatti, kolm `algu puid, mättäd `pääle, siis `pandi küdema

(suremisest, surnud-olekust, surmamisest) vana Raja on kolm `aastad juo `luoja `karjas


Vaivaro


aga kolm `kruoni ka (isegi, koguni) `maksas `ostaja [lõhe eest]

`kolme mehe surivad vene sise

`tehti `kolmed lademed üle `kuomina (rehealune)
kui oli kolm ladent, siis oli kuus `ihmist

igas `kolmes `mastis olivad raad

(umbes kolm) se oli jo nädälä kolm tagasi

(kolmeühikuline münt või paberraha) `kolmeline raha oli

`kolme `margaline raha
`kolmene raha oli kääs

kasintka, `kolme`nurkeline `siidi rätti , `pandi nuppu `neuluga `kinni `otsast , `pruudile pähä

[lõhede eest sai] kolm `kruoni kilust (kilogramm)

panen peso kolm`jalga (pesupali)

enämiste `kolme jalaga on lahantka

üks `süüdista üht, `toine toist, `kolmas sie siis lahenda nei `aśsad

(aste = leivaastja) `leiva `astel on kolm `jalga ikke





No comments:

Post a Comment