Thursday, November 20, 2014

kaupa kaubeldi

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


sie on juo `kuude `kaupa (haaval, viisi) maas õld, midä `rõõmu täl viel on

minu isa õli ikke `jõvvumies ja käis `linnas, `kartuli vedäs ja õli `kaubamies

sie kaupmies `õskab `õige iast raha küsida

`silgu `kaupmed `käisiväd siin, rand on juo ligidäll

`kaupelda

õlen `kaubeld `ennast `tüöle

`säädused `muutuvad ja valitsused, kui Venema kaup (Vene valitsus) tuleb, siis ei õle keriku `tarviski

sene kaup `juokseb paremast

`juoksev kaup käib alaldi ühe kääst `tõise, ei õle `sõisev kaup

`juovad `kauba `liiku

[kosja] kaup õli `enne `valmis, nüüd muudkui `liigudetti (liiku jooma)

kaup jäi `katki

`tütrukud `suuremb jagu `kaubeldi ikke `katrinapäst `saadik

(ostu-müügiakt) kaup jäi `puolekalli, `kaupa ei saand

sie `anti `kauba `pääle üks sigar ehk paberos ehk tuos tikku

`mitmed `käisivad `kaubal (kauplema, müüma), `sitsi ja `riiest [müüsid]

mina õlin tämäga kolm kõrd `kaupus (kaubatehingut sõlmima), vahetasin obose ja

(müüma) `kauple `tõise `kraami, mis sa õled saand `selle iest

`anna `ninda pali kui küsita, `kaupelda ei `uoli

(tingima hinna juures) `kaupleb nagu juut `viimase vere `tilgani

ikke `õmblin edesi vähä `aaval ikke ja akkasin `jälle ka ikke `kauplussega (kauplemine, äritegevus) `jälle `pääle

(pood, äri) pues `kauplusses õli siin `õtrajahu

sina `ilmaime, magab ku, `jusku `kirstu `kaupme kuer keräs

sääl (turul) `onvad `niisuked `koŋŋi alused (varikatus) - - sääl siis `kauplevad

kui `saivad `kaubad kokko, siis peremies `andas `rupla käsiraha (kokkuleppe kinnituseks antud raha, tagatissumma, ettemaks)

tegin `erraga `kauba maha, nüüd õlen tämä käso alune (alluv, käsutäitja), `tienin `erra all

kaup jäi `lopso päält (otsekohe) `katki, kui `ütles `inna

`lüöväd kääd kokko ku `kaubad `valmis `saavad

lei tagasi `kaubast, taganes `vällä (ümber muutma)

kaup on `kindel, enämb ei saa tagasi lüä


Jõhvi


minu tädimes õli `kaupmes, `õtsis räbälid ja kõik maad ja `ilmad õli läbi käind ja `kummidusi tämä ei `uskund

nied õlid siis `kõssed (kosjad), kui `kaupa `saadi

läksin magasii·ni kaupa ostama


põhja-Iisaku


`kiisa `kaupmes villkappaga `tõstas `kiisku

mul oli obuse kaup juba kuos (kokkulepitud, kindel)

sel alati `küüned oma `puole - - vahi ette kui tämaga akkad `kaupa tegema


Vaivaro


sel kaupmehel on ilosa `riiet – `kirjä `elmiline (kanga toimest)

(`karjust ~ `kaŕrust g -i karjus) tegimo `karjustiga `kaupa

neil oli `enne `kaupad `tehtü, `mitme samu `pääle `mäŋŋiti

(n `kaupa)

`kauplema

`kuida `kauplimo `ninda `tiemo `kauba `vällä

`peio `poissi `kauples `pruudiga (kirstu lunastamisel)

`tiemo se `kaupa nüid `kindlast

neid `kontsikosi (räbal) on pali, `tarvis räbälä kaupmehele `viia

räbälä `kaupmes `korja `kontisi ja räbäli

`Narva `linna oli suur `kuulus `kauba `linna

tamal jo `kaupa ja kääraha kääss

`ennevanast meil `lueti läbi keik kalad, `eigä siis ei `muedettu `eigä `kaalutu - - oli lugu `kaupa puha

No comments:

Post a Comment