Thursday, November 27, 2014

sügüse

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`mullu sügisel `lõigetud, siis sel suvel on kesä puud (suve läbi metsas kuivanud puud), `kuivad akkavad põlema iast

kui kevade `raiuti [puud], said `metsa üless `lautida, suvi läbi `kuivasid, siis sügise `tuodi lumega kodo, `üöldi kesa puud

jääb nüid kesä `põllust, kuhu rukki sügise saab `pääle

kesamaa on sie kus sügise tehasse rukkist

kedä sügise elämä `jäätässe, sie on elo `luojos

`engide päiv on `üsna `ilja sügise

senest jahust `jatkub `mulle sügiseni

sügise kisuti `erned ja `läätsed `kõige `juurikuiega maa seest üles, `siuti pisikese `vihta ja `pandi `juutide `peäle `kuivamaie

minu emä käis ka iga sügise - - kala`rannast (kalapaatide randumiskoht) `silku `tuomas

kui pihelgad `õitsevad, et `valged üleni, siis [on] ia `kartulisaak sügise

Savalas õli magasi ait - - keväde `anneti sügise `pääle `võlga, sügise veid siis kätte, kuli rukkide päält õli neli `karnitsa õli kasusi (laenu protsent, panga intress)

sügise kõik tüöd `kaane all, sis akkas `ketruss `pääle

kevädine lumi on enamb kui sügisene `sõnnik

sügise ku `külmetäb on maa konaras ja `rõudane

kui sügise künd `kõrratasse keväde `uvvest, saab maa `pehmest

kui puuleht sügise maha kukkub selite , tuleb keväde pali vett

keväde on [jänesel] `aŋŋe pojad, sügise kulu pojad

tegema sügise ka `kummitas (nokitsema, oskamatult) kududa

kured `vievad ühe `süöma aja `kaasa (lõunasöögikord jääb sügisest ära)

mä sügise tegin `vorstid siis `lõikasin nist `õige pisikesed pekki `kuubid sise

mudas ku sügise käis `karjamal - - no `niskess `kõhma (ketendavaks) läkst jalad obosel

keväde ja sügise on siin `kalda all `laata vesi, kuhu `puole aga `vaatad, kõik kohad `laata vett täis

emägä `käiväd `lennotammas, sügise äviväd `vällä

sügisene ilm on nii lirts ja lörts, et ei saa `väljä

sügise sadab `lörtsi lund, sie on loblakas (lobjakane)

sügise `este ja keväde tuleb lume `räntsaku (pehme, sula lumi, lörts), `vihmaga segämine

sügise `läksid `metsä ja nii`kaua ku kevädeni sai `mõisadelle puid `lõika

`autud `tievad [tee] sügise ja keväde `ninda purust, et ei `pääse läbi

Madise päiväl mihklikuus (21 september) [aeti] siad `lauta

kel puudu õli sie võttas magasi aidast sügise siis vei asemele

magasi ait sääl õli magasivili sies keväde anneti sügise pääle võlga sügise veid siis kätte

sügise mai põrnikad tulevad valgetest tõukudest

kui sue sügise õli sai viel pält mardi päivä karjas käia

eks maru ilmasi õle kõige rohkemb kevade ja sügise


Jõhvi


lõhed `käiväd sügise jões ihemas (kividel hõõrudes kudema)

ui `jaani`õhta läheb `päike `selgelt `luaja, tuleb ilus sügise

sügise `katrina ajal sai `niitada [lambaid]

`katripä `niiduss `niidetasse sügise

(kadripäevane) `katri`päene `niiduss `niidetasse sügise

nüüd kevade `jääti kesa sügisest rukki jaust, `sinne `miski `päälä ei `külvätud

vahib sügise`puale, ehk kogastab (näkkama, õnnekombel saama) `kuskilt ühä kesepidulise

kui sügise `karjane läks `vällä, õlid `lehmad `koplides, kel neid õli

`Vitsiku mäält sügise `õhtate õli tule kuum (kuma) `paistand

sügise on lehed `kõlletand (kolletama)

`õunad tuli sügise `õunapuu `küllest `välle võttada

iga sügise on siin `laata (tulva-, laus-) jää

sügise tuli jua ja kõik lõbud õlivad maas

meil `peetasse `rohkemb - - sügisest madise pääva


põhja-Iisaku


`Remniku omad pidasid `enne sügisest jahoo·ri (jüripäev ~ Jegoor)

sügispoole taevas tihti kahatab

sügisite kakkupia`kullid `kräuksuvad

üks päev kevade lueb sügise nädala

sügise võtab maa `kirmesse

tuleb üö`külma , võtab `kirmetuse sügise maha

sügise kasik akkab `kullendama

ei enam näe sügise `külvi`kurgesi (sookurg) ega kedagi

iga kevade ja sügise `einam laus vett täis

sügise `lähvad kure saba pääl ja kevade tulevad kure sabal, ega lina`västrik ei `jaksa nii `kaugele `lenda

esimised lume`räntsakad (lumehelves) sel sügisel, küll sulavad ära


Vaivaro


külgnema `süksül kävi (ulatuma) vesi vahest üle tie

`karva `lauko, `süksül `kasva , suur kriba

keväde odeti magassist `velga ja `süksül `makseti `vällä kasudega

`süksül on vie pääl `justku `keldased `taŋŋud

sügise `mennä `kartuli vagosi `lahti ajama

eks sääl ikke sügise on ikke kala ka vahel `oige `kaunis üväst

keväde ja sügise `püidäväd lohesi

No comments:

Post a Comment