Friday, November 28, 2014

talvi

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


vana `pintsak tämäle `selgä ja `talvikübär pähe

talvkübär sie on nahast, `kõrvid `külles

[kevadel] esimine vihm peseb `talvise `kõntsa

isasi `lindusi (mesilasi) `talvest neid [tarusse] ei jättä - - isased `aeta `vällä ja tappeta `vällä

`talve õli `tõises jaos, ei akkand lugema

`talvel `käivata (-vata on Viru-Nigula pärane) `suksed jalas. ei õld püksagi jalas (vaesest inimesest)

`uuvve `võima regi, kas on ühe `talve juost ehk kaks

rukki kadu (külmakahjustus, tühi laik orasepõllus), talv on rukkid `vällä võttand

`talvel `tehti `põtra `jahti ehk karu `jahti

kui `talvel mies `kõnnib `püksi `kaulusseni lumes, siis suvel `kõnnib `põlvest `saate rohos

`uane kere `tievad `talvest `valmis

`talvel ikke inimene `külmetab `endast kui läheb `kerge (napp, väike) `riidega `välla

kevade `peksäb `talve (sajab vihma ja lund läbisegi)

(kevadepoolne) kevädest `talv(e)

`talvel kui jää alt vett üles kohotab, tuleb tõist `ilma

(termomeeter) kraad `näitab suvel `suoja, `talvel `külma

`lauda taga õli `kuukar (käimla) õle mattudest, lattid `püsti, `kuukaras sai `käia `talvel

[liblikanukk] `kuulab (tasa konutama) lakkas `talve läbi, kevade `kasvavad `siived `selgä ja lähäb meno

mina `käisin küll vähä `kuolis, kaks `talve `kõigest sai

`talvega kõpputab (nokitsema, kõpitsema) `valmis (asja, töö)

`talvel on `ninda `kõrgest lund, `ruogi `ühte `puhku

`talvel on ikke kõvad `külmad

`küündlä`päiväl on puol `talve `õtsas, `talve südä tehä `puolest

`mustlased - - `talvel õlivad kus õlivad, tulivad `üösest, aga suvel õlivad `laagris

tämä (karu) imeb `talvel käppä ja ise `laulab nänn, nänn, nänn

`talvel `külmägä `lennavad `lievikesed ja tihased

minu `lapse`põlves ei `õldki [aias] muud ku nied `kollased `kakrad ja - - `lilla`ruosid, `talve`lilled nied

(`litrun g -i = halljänes) `litrun jänis - - tämä on `talvel ka all

`tõine on `talvel `valge, aga tämä on `alli `ühte lugu

`talvel on `kanged lumemarud (lume torm) ja lume`tuisud

`talvel on `ninda `kõrgest lund, `ruogi `ühte `puhku

nüüd `lämmästäb lund küll [öeldakse], kui `talvel kõvast sadab

meni `talvel raha `lüöma (teenima), meni `metsä `tüöle

talvel madisse päiva ajal vahiti kust polt tuul on siis selle järel külveti kevade vili maha

sant - - `mangus kanamuni ja võid suviajal talvi ajal liha


Jõhvi


(kerge sõiduregi) `kreslaga `sõidetasse `talvel, üks obune ies

kolm `talve `käisin külä `kualis ja ühä `talve viel `kõrdusin (uuesti või ümber tegema )

`talvel õli pikk kuub `seljas, sie `laabruk kuub, suur maass `saate

kuu aja tegin seda [majaehitamise] matterjali säl valmis - - talv lõppes vällä jäigi matterjal metsa


põhja-Iisaku


`talvel nad maeades tegivad ned `gulä·nkad (simman)

ega `teisi `talvel maja `juure nii ei tule kui tihased ja `kaera`süöjad
(talvike) `kaeralind on `julge, tuleb `kaera nokkima `lauda ette, `kollakas kõht
`kaera`lindu `üeldassegi `kaerasori - - ovose iest võttab `kaera

libedaga `talvel `lüödi obuselle `alle `sipkad ja `klombid (krihv)

kuus `talve juo `kuoli`pinki nühitud (koolis käidud)

`talvel olin `aige, jäin kriduma (virelema, kiratsema, kiduma)

`mindi `talvel hobusega pikale `teele, siis `tõmmati - - tulup kõvasti `kussakuga `ümber keha `kinni

`kõrvejäness on `talvel `valge

suve logas maha, tia keda ta `talvel tegema tahab akkada

elada ei `mõista, eks ime siis käppa (puudust kannatama) nigu karu `talvel

`terve talv `kanga`telgede taga `küögutatud

(kiirest seedimisest) läbi`laskja - - ramu ei võtta, mis nisukest üle `talve jätta

(maasikmari) `maasikas oli küll ia talvel rohust külmetuse vasta


Vaivaro


`talve kübäräl on ka `korva labid, `külmägä `lasko `korva labid `alle `korvi `pääle

`talvel `külmägä javadetti

kovast käed `talvel künsitad, kui `külma on vottand

suur `auku, kust `nuota `temmada `talvel, sie on `maina (jääauk)

maa `külles `nomme maas `kasvad `karbed (nõmmesammal), ikkuna vahele `panna `talvest

karo `immo `talvel käppa, `metsäs omas pesas

`talve `keträväd `naised vokki

No comments:

Post a Comment