Sunday, December 7, 2014

Vaijalasi jõulud, Miikula, rästoga, svätkäd

Vaijalased üeldi:

"Korovaisiss õli jõulu pido. (Virolasill samute) õlut keideti viina toodi. Soomlased ja Veneläsedgi pidiväd. mei talo õli segaliko. äiä õli Virolane Jaama linnast . ämmä õli Soomlane. a näed mei õlemma Vene usku. ristiti Vene usko. a minu emä - isä õlivad Vaijalased. a minijä meill on Karjalane Soikolast." 8]

"jõulu pieti Narvusiss neli päivä. meill töödä ei tehtü, egä kolatu. meill õli õlud-pühä talvi-Miikula . enne kasvadeti linnassed kodo ja keideti õlut . - nagalle pandi vahelle kadaka , et siis õlud paremine jookseb." 12]

"meri-jumal meill õli Miikula, üeldi pühä Miikula veel." " Miikula päivä meill kutsuti keriko-pühä-päivä. pieti neli päivä pühä. keideti õlut igass taloss , neljä päivä pieti ja õmad kaüdi võõrasije." "Miikula paasto õli kuus nädälä." " Miikula paasto algi sügüsesest pühä-panegist . ja jõulus' saate . jõulu päivill vägi hoogas ja hüväst sei, hüvä ja magusa." 24]

"Miikula õli pühä . tõine pühä õli samate. õmad sugulased tuldi. tuldi tõisest küläst . pieti võõrana neidä. söödeti ja joodeti. perä mendi neie külä." 11]

"kaks Miikulaa on, sügüs-Miikula ja keväd-Miikula ." 10]

"sääll õli veel talvi-Miikula . meill sedä-i pietü. pieti Suurõss Ruijass ja Peeness Ruijass . käüdi sääll võõraiss ." 17]

"talvi-Miikula õli pühä. viina õsteti, õlut keideti. linnassed ise kasvadimma . kee kui keitäsiväd. talost talo käüsimmä . võõrad tulivad tõisest küläst . valgejad piiragad õlivad . tehti süldid. kõik, midä õli. kõlm päivä pieti ." 4]

"talvell õlivad soprikod. ümbär talvi-Miikulaa algivad ja õlivad suure paastos' saate. iga õhta õlivad. keträti. kee suka , kee sooja paida, kee vöödä tegi. käsi-töödä tegiväd. ei söödü, ei joodu . tantsiti, ümbäriko tehti." 7]

"jõulu ööll tämä ei heitänd magama." (Virolasill samute) "jõulu pühäd veedimmä kodo." 21]

"Vaijalasill õli rästoga, a Soomlased jõulust kutsuvad." 6]

"rästago sandid käüsiväd: pojod ja piijad." 25] (Virolasill samute)

"rästoganna pieti pido, noored naised ja mehed, niinq piijad ja pojod. ku mendi santimaje Soome talo, lauleti tüdod ja pojod:

kilidoi kalidoi

tõise mamma ülelle

villasilda viitoilda

karvasilda kateilda

kepsi mennä kelleri.

viila vinquja õsada.

too murenaine võida

ja pala lihada

ku tämä and sis Soome keele lauleti

ait-juma tänne taloje

tästä talost annetije

ki˛oll kaboll kannetije

a Veneläsi talo mendi, lauleti :

kak prišla kaljada...

a Vaijalasi taloss lauleti nigu Soomlasille. tõisell jõulu päivä õhta kolati." 9]

"rästoga ajast pesti põrmand. sis toodi õled maha. sis pieti kõik rästoga pühäd. kee pesi, se tõi õled. tõi õled reie tuba : "nüd on rästoga reie alla ". toodi kuuske. ehideti ja pandi lage ripumaje, et lapsed eväd saises rebi." 18]

"rästaguda pieti päivä kõlm. rästago hommiko vara käüdi lugemass . lapsukesed käüsiväd. tulivad reie tuba, kui tunneti, Vene ja Vaija keele laulivad rästago virsu. anneti palka, kee kobika , kee kaks . lapsukesed õlivad õmiss riidiss. a õhta tulivad soprikoje sandid. heidüdeldi lapsi ja rahvast . kuuske 'b-õld. rästagonna pandi heino lauva alle, söömä lauva alle. ku sünd jumala, tädä pandi heino pääle seime. sene perä õli toodu heino . lõbedeti pühä , sis veedi väljä. - kogo leiväst leigeti kannika . se lõigoti palasist . ja kõikille karjalle veedi. igalle anneti. (Virolasill samute) rästagonna hommiko, kõõs mendi andamaje suurusta, siis veedi. enne rästogada mei Vene uskosed pidimmä pühä. kuus nädälä piimä ei söödü, liha ei söödü , kala söödi, seemene-võida kanebi seemenist söödi." 5]

"jõulu paasto aig aleti käüä ilda istumaje ." " jõulu aig pidi õlla järell pooll loojosse söömisi." 22]

"a tõine kõrd ni pühide ajast: liha-võtte ajast ja rästogost tua kubo-kaks õlge, laotasse maha." 20]

"rästogo, kõlmed päivä pieti. midägi ei tehtü . sandist mendi ja esimisell õhtall õled toodi reie. põrmand õli pestü ja õled laodeti põrmandalle. ning reie-edesess õlivad õled. toodi, et nii pia ei roojatases põrmanda." 1]

"kummall aiga ümbär rästogada suured marud on, sis heinä aig tõiseb sadama." 2] (Virolasill samute)

"rästogana algavad svätkad, ja õlivad vee-risti-päiväs' saate. iga õhta tehti sandist. ja käüdi külä mööde möllämäje. õlivad ka vanad mehed ja naised." 3]

"svätkad algavad rästogast. ja vee-risti-päiväs' saate iga õhta ennusteti. sandideti. mõne-laajalised sõvad pandi üleje, turgid tõisi päi pandi üle . vihad võeti käsije . kee õli munkana, kee papina, kee kirjäjännä, peergu-vaka õli käessä ja veer-säk küle pääll üle piha pandu. kõrjeti, midä anneti ." 9]

"aiga rästoga ja vee-risti-päivä vahell üeldi svätkad ." 16]

"rästagost vee-risti-päiväs' saate pieti svätko. sandist käüdi . panid riide kuda tunsivad. pandi pahemb-päide turki üle. ja nii pidi käümä karu tavall. (Virolasill samute) tõise külä käüdi. ku svätkad õlivad, sis vee-risti-päiväs' saate õhta ei keträtü . a päiväll ketrati ." 5] (Virolasill samute)

"käimmä santimass tõise külä . minu sugune se meni sanditama . kee õli uhke, ei mend . kelle sobi sanditamine, se meni. siis õli pilli . tantsiti ja lauleti hommigos' saate. vee-risti-päivä vahell käüdi." 19]

"perä jõulu käüdi sandid. midä kehvemmad õlivad sõvad, pandi pääle . pojod õldi, tütäre sõvad pandi. a tütärill pojode sõvad. käüdi taloja möödä. lauleti, tantsiti, lõõtsa pilliti. käüdi vee-risti-päiväs' saate. jõulust kaks nädälä käüdi iga õhta." 15]

"sandid käüsiväd uuvest jõulust vee-risti-päiväs' saate. uusi jõulu õli "uus aasta" . uus voosi algab esimisell jaanori päivä. ja sis on uus jõulu." 14] (Virolasill samute)

"JõePerä küläss valeda uuve jõulu ööll vaha? uuve jõulu õhtanna." 21]

"kui on vana ja uuve jõulu vahell puud härmäss, sis tuleb marja-voos, niinq tara-marjaa ja metsä-marja kõike tuleb pali." (Virolasill samute) "uuvest jõulust vee-risti-päiväs' saate noor-sugu aina mölläti." 22]

Vaijalasi "чудо"-sandid käüdi "Miikula kargotamise" 23] perä, ku Nigola-paast lõbedeti.

nei jõulu paast algi Vene keriko talvi-Nigola pühäst, joda piedä kuuvennell Calendarium Iulianum aasta December kuu päivä (ehk mei Calendarium Gregorianum 2014.12.19).

aga egä tänä-pä enämb kalenderiss õmmete kümme künnega ei maksa järge aja. eks õle mei aja arvamine ammo nihkess, kui Luuditsa rahvas on arvand et: "perä Miikula jõulu aig päiv on jo pitkemb kuge samu võrs." 13] (Virolasill samute)

ninq kui aga tahab, eks siis "joomar jo kesällgi piäb jõulu." 21]AluTagusse jõulud onvad peris sama karva.

"Vadja rahvakalender" Paul Ariste; Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1969:

Icäpäivä
1] I 235 (23) < Icäpäivä, Aleksandr Andrejev, 79 a 1942
2] I 245 (56) < Icäpäivä, Aleksandr Andrejev, 79 a 1942
3] I 230 (5) < Icäpäivä, Aleksandr Andrejev 79 a 1942

Kattila
4] I 111 (1) < Kattila, Suur-Õtsa, Soome laajalist Vadja keeld kõnellud mees, 1942
5] I 125-126 (26) < Kattila, Suur-Õtsa, Marija Nikolajeva, 84 a, 1945
6] I 96 (32) < Kattila, Peen-Õtsa, Anna Antonova, 84 a ja Irina Antonova, 77 a. 1942
7] I 97 (36) < Kattila, Peen-Õtsa, Anna Antonova, 84 a ja Irina Antonova, 77 a. 1942

Korovaisi
8] I 218 (6) < Korovaisi < Kõrvõttula, Maarja Grigorik 54 a, 1942

Lempola
9] I 5-6 (3) < Lempola, Solo Kuzmina, 68 a, 1942
10] I 25 (54)) < Lempola, Solo Kuzmina 68 a 1942

Luuditsa
11] III 75 (10) < Luuditsa, Marija Tsarkova 67 a 1957
12] IX 62 (22) < Luuditsa, Ogru Nesterova 86 a 1964
13] IX 70 (43) < Luuditsa, Ogru Nesterova 86 a 1964

Mati
14] IX 23 (7) < Mati, Olga Ivanova 73 a 1964
15] II 27 (28) < Savvokkala < Mati, Jevdokia Ivanova 1956

Pummala
16] IV 54 (123) < Pummala, Kigoria Kuzmin s 1889, 1932
17] IV 68 (155) < Pummala, Kigoria Kuzmin, s. 1889, 1932
18] IV 68 (156) < Pummala, Kigoria Kuzmin, s. 1889, 1932

Rajo
19] IX 47 (21) < Rajo, Oudekki Figurova 73 a 1964"Vadja keele sõnaraamat, Словарь водского языка" Eesti Keele Instituut; toimetanud Silja Grünberg:
20] Icäpäivä
21] Jõgõõperä
22] Mati
23] Liivcülä
24] Luuditsa
25] Kattila

No comments:

Post a Comment