Saturday, December 13, 2014

tasa˛uksed tasamiste tasu tasandased

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


kas `vanker `rautada, `atrale sahk uus teha vai rie`rauvutus, iga `asja iest `andis ta (peremees) eritasu (eraldi tasu sepale iga uue töö eest aasta jooksul)

ihu tasandased (nahalööve, peened vistrikud väikelapsel) `onvad `lapsel nagu tuhk üle ihu, siis last jo viheldasse

viheldi `lapsi, siis ävisiväd `vällä nied ihu tasad

siis on ihu tased

mis sa juppid (jändama) sene `kallal, sie ei tasu sedä juppimist ärä

juripäiv pidid `krundi päält `vällä `lahkuma kui rent õli tasumatta

ma `sulle sedä ei `kingi, ma tasun `sulle kättä `kaksikalli (kahekordselt)

kui jõgedes `käiässe kala `püüdämäs, on üvä kala vesi, madal ja tasane

tämä (metsis) nii tasa `laulab, et sa piad `õige `targu `kuulama - - tämä on nii kuradi `kerge `lauluga

tämä (metsis) akkab `este `kergest `pääle - - `õige `kergeste tämä nii, tasa `laulab

`kõnni tasa, kikki`varbulli

`erkos `kõrvad pääs, mene kõhe tasa, aga ikke `ärkab

ku sie kie `võlga võttab ei `jõua tasuda, siis käämehed (käendaja) `maksavad

`näitab päält tasane kui `lammas, aga kuri südä on sies

(ühtlasest, tasasest pinnast) nagu `lavvaga `lüödud, ilus `sirge ja ühetasane kõik

kolm `rupla sain kuus, `massin `maksas viis `rupla, `tieni ligemälle kaks kuud, ku saad tasa

mies lubamas, aga sant tasumas

lie`servä ies põrandaga tasa oli `lõibukivi, senel lõhuti `lõibupuid

mahedasti, mahedalt sie mies - - räägib nõnda tasamiste ja mahedast

on igavene massei·nik tükki meister tõine jällä tasane (lastest)


Jõhvi


ihu tasa˛uksed, `veiked `kärnäd, sügeleväd

ei tasu `sõnniku `raiskada, las jääb paremb kelust

`kartulid viel `veiked - - tasu viel `mennä `koukima

(sõim) `uata sa `kurja`ilma`kaigas, küll ma `sulle kättä tasun

õli tasane nagu tua põrand, lust `niitada

`lõibu kivi õli põrandaga tasane kõhe

kui õli tasane `einamaa, siis `pandi vikkast maaterale


põhja-Iisaku


neid kuradima `kosse (kantud jalats) tahagi parandada, tööd palju, aga tasu väike

tuleb aeg, saab kõik `sulle `kuhjaga tasutud

mis luoreha sie, `selle lõgistusega (logu) tasu `välja `mennagi


Vaivaro


ta koppitseb (kõpitsema) pisi tasa

perast soda oli siin keik `maaga tasa (kogu küla maha põlenud)

No comments:

Post a Comment