Thursday, December 18, 2014

lõhe lõhkened lõhmus

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(tiheda süüga kõva) jõve puu ei `kuiva `nõnda `lõhki ku `maltsa puu

sedä (puu) `jässi ei saa `kirvegä `lõhki

`laivudel on merel jää`lõhkuja ies

lina`västriku üidnimi on jää`lõhkuja

(kaenlalapp) `kainlatilt, neli`nurkne lapp mehe`särgil, `kainla`tildu pidi panema, `muudu revestäs `särgi `lõhki

`metsäst `lasti suur kuusk maha, `kuuse puu lõhuti `lõhki ja `pandi kokko

`õksa `õtsad `tehti teräväst ja `kiskus maad `lõhki küll

jala kand `kangest kihub, kas kisu `lõhki

kääd `lõhkevad ja kettotavad

`kildulised alud `lõhkuda

lõhutud raud kividest aid on kerik`aia `ümber `tehtud

`kiskuline puu ei lähä `lõhki

(kangapoomi hammasratta pidur) klippats on kõver raud, kruviga `kanga `jalgude siespuol `külles, klippatsi `liikuvas `õtsas on lõhe, sie käib `ammas`raua `vasta

tulist sinu kõdarad (jalg), ei `liigu `paigast, kas vai kisenda kõri `lõhki

sene (kõrge mütsi) nimi õli `pilve`lõhkuja - - tanu kohostust `täitäs egä sie‿i õld müts

(mullal) kõva `kuorik ies, obosel paha uut tied `lõhkuda

`nuaga `lõigeti `kotlik `lõhki ja pigistetti muna siest `välla

krundilõhkuja (teine poeg, tema sünd tähendas krundi jagamist)

(kus palju käiakse) `käidäv tie lõhutasse puru

tule nüüd ka vahel `süöma, `küllalt saab nüüd sestki `lõhkumisest

puu on üvä `lõhki menemaie, on lahe (lõhenev) puu

(peiu emale raha koguma) lappiti `ämmä `põlle, `tõmmeti `lõhki ja siis akketi lappima

kui pali te ikka larite, `viimast `lähte `lõhki

`lõhkusin puid, `tundsin, miks sukkas sue, veri akkas `latjama (jooksma, veritsema)

eks neist `niinep̀uist `saigi `niini, aja `lõhki ja tuleb ku lodin taga

üks lõhub lugusid, `tõised `tantsivad

`priske `tütrik `nindagu lõhandik õli

lõhandikkus (lohk) ei ole vett sies

kui `lüöme `paksu puu `lõhki, siis `jääväd lohod (pooleks tehtud palk, lõhk)

`suure lõhe `kasvand [puu] `sisse

`korvi vits lõhestatasse, kui `tervelt on jäme `panna

tuul lõhestab mokkad `vällä keväde

`lõhkamaie

kui `kartuli maha `pannasse, siis mõned `lõhkavad (lõhkuma, tükkideks), `tervelt on `suured `panna

kui puu on `päivä kääs, siis `lõhkeb (lõhenema, pragunema)

tämal õli ülämine mokk `lõhki, `üöldi - - sie vana `lõhkimokk (ülahuulelõhest)

torm `lõhkus `metsä, ajas puud `juuridega `pitkäli

sie lõhub mu südänt (hävitama, kahjustama), [et] sain `niisukese `naise

üks `riiu mies `lõhkus (lööma, peksma) `tõise verisest

mõni obone `kardab, et `kandu käib midägi, sis tahab akkada `lõhkuma (perutama)

ristluid lõhub (valutama) ja `aigetab

(suur, kogukas tugev) `lõhmakas puu, ei saa maha

`lõhmu|s g -sse

ia `lõhmus (kogukas) inimist, tugev `tütrik

[sai] ühe `lõhmusse (hoop, löök), ühe `lopso `vasta `kõrvi

lie`servä ies põrandaga tasa oli `lõibukivi, senel lõhuti `lõibupuid

(lõmm, peerupuu) `lõibupuud, nied õlivad jämädad kasealud, nied lõhuti `pienest ja `pandi `ahju`õtsile `kuivama, neist kisuti `piergu

lie ies paas, kus `lõibusteti (lõmmusid lõhkuma) puid

(tahuma) lei `õvves paar `pieru lõhandikku `valmis

mõnest lõhandikkust sai neli, mõnest kaheksa `lõipu

luom tappetasse ja `lõigetasse `lõhki

sie `kirves `lämpä (logisema), senega ei saa `lõhkuda


Jõhvi


lase ma `piigistan `lõhki sene isanda

vie `juomas (jõe v allika suue merekaldas) sai lõhe `nuodal `käia

(hoob, kang) `kaaliga lõhuti [kive]

kääd on krobosed (krobeline, kare) ja `lõhkened, siis on `karpas (mustusest kõva, pahklik või kärnas nahk)

nena on `lõhki, sie sai oma `kuasa (keretäis peksa) jua kättä

valge `kirju lõhed on nied `kure·llid

`luoma `sarvest teha `kuitsikas (niks, lõngaviiul), tehässe õts `lõhki ja `piigistatasse lõng vahele

tuluke - - `kuumendab seda kivi ja kivi `kuumendamist ei `salli, sis tämä ise löb `selle lõhe `sisse

kui vanal ajal nuarpaar tuli `kihlamast `vällä, siis vana `rahvas `üäldi, et `käisivad `kõrva veristamas, et nüüd on `kõrvad `lõhki

`niisikest tuleb ikke `ninda `vemmeldata, et liha `lõhki ja luu sies pügäl

no ikke `suurel lõhendikkul (kogukas) ramu ka `rohkem

`lõhkina|ne

kuhu nisikese `lõhkinase (lõhkine) `pluusaga enam `minna

`ammas `lõhkus `ninda‿t `terve pia õli valu täis

terava `vorsti `pulgaga `torgiti `vorstile `augud `sisse - - `muidu lei `vorstid `lõhki

`naine ei `tõhtind `palja `piaga `süiä, siis maa `lõhkes `seitse `süldä tämä `jalgude alt


põhja-Iisaku


no on see küll vast `kauner (ahnitseja), `ahmiks kõik `endale, ei saa täis ega lähe `lõhki

`saagi neid lõhandikkusi `riidamaal ja tie `pliitapuid

`istusivad minu ette nied lõhandikud

iad `kuivad `oksad, nied põlevad mis lõhinal (mühinal, hoogsalt)

`selle manerga `sisse või `kallada `ühtigi, säelt `juokseb õlut lõhinal `välĺja

`mis sa seda õppetad, sie ise `tarkusest `lõhki minemas

siin võid `ennast vai `lõhki `kiskuda, `millaski kõik `tehtud ei saa

`irmus `lõhverdus on, `räegib, suu vahutab

No comments:

Post a Comment