Monday, December 1, 2014

läbimiste läve läbenen

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`meie `käimä `ühte`puhku läbimiste

jätkuma, küllalt olema `peigome emä pidi `tuoma `villu, kui palu läbenes (jätkuma, raatsima) `anda

`andasesin küll, `eini ei läbäne (jätkuma)

(vett läbilaskev) `juoksik ~ `juokseja riist

ikke imeldub (immitsema) läbi [mesi puunõust]

`kapsa `tünnist `imbitseb (immitsema) vett läbi

eks ta õle ia `eŋŋealune (söömaalune), käib inimisest läbi

`kaivamise puu, `sellega sai läbi `kaivada (ahtesse auke torkima) kõik, sie õli `reie ~ ahusse `kaivamine, `muidu ei `kuivand

mina `kaunistan teist läbi ja läbi

`püssi `kiigar (sihik), sie on sääl pääl, `vaatad läbi

piän kipperdamma läbi ajada (vaevaliselt tegema, viletsalt elama)

kukked ja kanad kirisevad, siis vanad `rahvas `ütleväd: surm lähäb läbi

`tõmmaka sie uks vahe päält `kinni, siis tuul ei kisu läbi

`kuorma [kinni]`tõmmamise konks, `õunabu `õksast, `aariklane õks, `nüöri õts sai siduda `ümbär `konkso - - köis juoks iast `konkso `argist läbi

(koonlalauast läbi käiv pulk koonla kinnitamiseks) `kuondla pulk `pisteta `august läbi

`tõmmab [sirbiga] kraps ja kraps läbi [vilja]

karu `kreisiti (piiramisrõngas) `sisse, inimesed `pandi `kreisi `pääle
vahest aga läks `kreisist läbi, [kuul] ei `trehvand `külge

kui jõvikid saab `keidetus, siis `kurnama jõvikad läbi `kurna

ma õlen kõik nied talud ja majad läbi käind

panema - - `kuue [selga], siis tuul ei käi läbi

käredäst kisendäb, `kõrvist käib läbi

sie `kääve pulk (kedraga varb koelõnga poolimiseks) käib `samba `nahkadest läbi

kuol`meister on `lapsed küsind läbi

küttas läbi (peksma)

riist ei õle viel `turbe, laseb läbi

juob ja lakkub, `kange raha läbi `laskemaie

käis Savalas `veskil, `mölder `laskis kotti kive alt läbi (jahvatama)

`saavad `lennasega (lelle naine) `ästi läbi

lesemärk on kriips pihus, elo`lauvast lähäb `põigite läbi

lidistäb läbi `ammaste suppi `süüä

`raske vikkastiga `niitada, läbi läheb, maha ei lähe

pesin peso, `loksotasin (loputama, uhtuma) vähä läbi vie

(suusad) lume`lauvad õlivad õhukesed ja `kerged, lume`laudadega sai `metsäd läbi `aada

kui on sula - - lumi, siis obose jalad `lõikavad läbi, `kuorik on lumel pääl, obose jalad `lõikavad läbi (sisse, läbi vajuma)

`armu (tõttu, kaudu) läbi `oietud mies

vihm lei läbi , tegi `riided läbi `märjast

sie `kerves on omidega läbi

kes on `niisike läbi`laskja (raiskaja, pillaja) `naine, sie on maja `paljast tegija

(täislinane) läbilinasest `tehti `patja`püürid ja ka `säŋŋilinad

vihm lei läbi, tegi `riided läbi `märjast

`ahju suu kukkuski maha on juo põlend läbi

älä `astu `ukse läve `pääle

`reie tual õli kaks `jalga läve (uksealune pakk) `kõrge


Jõhvi


kui läbänes (raatsima, jätkuma) omal võid `süiä , sie `süädi siis kodu , ja kui ei läbänänd , siis `müüdi vällä

kas tal omal `puudu on, aga näd, ei läbäne (raatsima) `andada `tõisele inimisele

ei sie läbänend (läbenema) `ninda `kavva `oatada

(aeglaselt või vaevaliselt tegema) `ihmasin mõned puud läbi [nüri saega]

äkkiste käib läbi `miski asi, nääd `peigmest vai, paneb jumestamma (jumet muutma, punastama)

`kelme on `õige õhukene, läbi just ei `paista

`kurname `kiisli läbi `siula

(soasulane) kukkega `tõmmeti `lõimed `piirast läbi

nagu üks kähin (judin, võbin) läks läbi keha kui `miski `ehmatab

ahi `mustab nagu `tunda auk ja kui pali õlen tänä puid läbi kärutand

(rabandus) `lendor lei läbi

üks`tõisest läbi `tõmbama, sie on `kangast letti panema

(lõks, sulgur) lõkkatsiga `pannasse ket́t `kaela`rihma `rõngast läbi

`august käib nüör läbi

lävetama (lööma, virutama)

madal, et `lüngäs (küürus, küürutades) pidi alt läbi lüngelema menema


põhja-Iisaku


`enne kui meil `iiskańnu (kastekann) ei old, `kasseti `taimi läbi `saunaviha

mul käis külm juga (äkiline, lühike hoog, värin, võbin) südame alt läbi

sulle ia pikka `varrega reha, saad ilma [varre] `jätkamiseta (oskamatult riisuma) läbi

nied kuradi`nahka `püksid , mis isale `tõite , `nendega tema on `trööpand `trööpamise `viisi , aga läbi pole `teisi saand

nüüd on varandus läbi ja laul `lauldud

ei mina seda lina`sieme `kiedust vasikalle pihuga `tõstada saa, sie libe ku tat́t, `juokseb lidinal `sõrmede vahelt läbi

tal nisuke terav äel, et `leikab luust ja lihast läbi

`olgu palk vai kui suur tahes (Soome: vaikka kuinka suuri), läbi läheb ikkegi

sie `ammet on mul läbi ja läbi `selge

nad läksid pahast. nävad nüüd mahuvad (Soome: mahtaavat) viel läbi käima


Vaivaro


mene esimigost (esik) läbi, sis tulogi tuauks

(jalgtee) jalatie oli läbi metsa, obosetied ei old

`kärbitsal `käivad jalad [ülevalt] `teine`teisest läbi, `teised puud on tappitu jalade `sisse

tama `katso ka oma `asjaga kirelde-virelde läbi `saada

`luotsi juhata `laiva `kitsost `kohtist läbi

mais jo `alga [kaladel] kudo ja `jaani`päivä läbi

tama kukkus oma `asjaga läbi

lase `piimä läbi `kurna

(tapma) `leikas kori läbi

`varras `torgada `käävist läbi

`klejontka (vahariie) ei lase `märgä läbi

`toine kerd `lasti [vili] `tihti `sarjast läbi

ludaga `torgeti läbi `kuuse `kuorest

`uoletukse läbi mäni palama

maja läbi lüönd

`etsisin kaik kohad läbi

`kuutasse läbi`villast `vatla

No comments:

Post a Comment