Wednesday, December 3, 2014

älä ärgä

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänuse


älä, `enna (ennäe), `küüräs käi

`meie `kardima, a majanik Mura `Kaarel julustas meid: `ärgä `kartaga

õle rahu aseme pääl, älä `möllä `ühte `puhku `erkuvil, sie on `ninda kui inimine on `erkuvil, ei maga nõh

(hakkama) kamu menemäie, älä pali `aiga `viedä

älä `keksita (hüpitama, tantsitama) last `ninda pali egä `vintsuta

ärgä `kiisklegä (riidlema, tülitsema) `ühte `puhku, kas muud `ammeti ei õle, ku `ühte`puhku `kiiskletä

älä `killusta, nagu `lapsed `vestäväd, `tieväd tikkusi (puu küljest kilde, pilpaid lööma või lõikama)

oia oma suud `kuomall (ole vait) älä `ühte `puhku `lotra egä `patra

(rääkimisest) älä krigise sääl

älä `kõrdu (osatama) mu sõnu, muud ei `muista `rääkidä

käi siis `kähko (kiiresti, ruttu), älä pali `aiga `viedä

älä süö liig pali

lippa `kiirest, älä pali `aiga `viida

(vastu sõimama) älä `lortsi `ühte `puhku, `mulle on `vasta mielt

älä `lousi (latrama) minuga

`ärgä `vieldaga ehk lovitaga maas, `kõrjaga `nurka

älä `ninda pali `luotsi (tõrelema), jättä juo järele

älä `astu `ukse läve `pääle


Jõhvi


ta `ootagu vähe, `ärgu `õlgu nii `kannatamatta

`ärgä `juokska nii ruttu, kukkuta kõhuli

`ärga tämälä pakkugagi, tämä `issanda`väimäs jua ei taha `viina

`ärga akkaga `enne lomima, kui kõik pere tuleb kokku

`ärga `ninda koledast `rüüpiga, `irmutata obused tie pääl


Vaivaro


`älgä sedä `puutuga, sie on jumala `lehmä

älä jahada (heaks kiitma), ku et taha

älä aja nii pali oma `jonni

`ärga te `menga `järvespä (sooauk) `servale

äla mene obose ligi, tämä obone `kambusta (lööma)

älä kudista `minnu nii kovast, mie `kardan kudistamist

älä `kanna sedä `taaka, siä `katkestad `ennäst

älä uso midä `kerge`latvased (napakavõitu) `rääki

älä `piigista `ninda kovast, tied `miule kipped

`älgä kisendägä

älä `saada meid `kiusaduse sise

mäne üle `künnükse, älä `kombastu maha

`krantsi, älä tule `kallale

`köster `rääkis `miule `aśsa lugu ja kuritas et älä sie ka kenelegi `räägi

älä voda sedä `kuuma `rauda käde

älä sa mäne `sinne, `sinne `korbe `eksid

`oia tamast `korvale, älä tamaga ole `ninda sober

älä `kääksuda alalde `lapsukaist

mäne üle `künnükse, älä `kombastu maha

älä tie laju terä maha, senest ei saa midägi

älä `latsuda nii `paĺlo `sülge maha

älä `luoda `tühjä, senest ei tule midägi `vällä

älä lüö `ninda kovast ust `kinni

älä mangu nii palj miult

älä sie enemb mäne `kuoski (kunagi) nii `suuri krappu `kinni ottama

No comments:

Post a Comment