Sunday, December 14, 2014

vagast vaikisest

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


vagasel (Leedu: vaikas = laps) [lapsel] `ellituvad `kaula`kortsod, `reievahed ja `kaintla`augudki

(nahalööve, peened vistrikud väikelapsel) ihundased `lapsel, vagane laps `viedi `sauna, viheldi ihundasi

vagast jago ([vaikse]-poolne, -võitu, sort, liik) inimine - - ei `räägi pali ega

on tasase `luomoga ja vagane, vagase õlekuga ja vähäse juttoga

rebäne on nisukene elokas, tämä `lummib, on vagane ja kaval

`jõulu `keskmisel pühäl vagane laps `kätkis jo `tunneb et on päiv `pitkemb

kaks nädälä `pääle `püöri`päivä vagane `lapski `tunneb, et päiv on kukkesamu `pitkemb

`konna kudu on jõe abades ja `kraavides, kus vagane vesi on

(lamandunud viljast) kui vagane pien vihm, `ilma `tuuleta, kõhe lademes on rukki maas

kui vagane (ilm) on, siis tule liek käib `õtsekõhe üless

mis siin nüüd `lahti on, et `nõnda `vaikisest ja tõsisest `istuta

(öösorr) lüü`türri `kuuled `õhta, ku mets on `vaikne, keväde `aigus

tuul `engab, kui tuul vagasest jääb

tuul magab [öeldi] kui vagasest jäi


Jõhvi


kel (vastsündinul) õli `jällä `kalmu särk, sie suri `jällä vagaselt siis, sie õli [sündides] ülä keha lumi `valge

vait ei õle mitte `millagi, `ühtä `puhku `lõuad `plaksuvad nagu `kolgispu `kaaned

kuupuhastus kuu tõbe ajal piab vagane õlema

`naine on `niisikene vagane, aga tämä on kärts-mürts

`ninda`kaua `üäldi vagane laps (vastsündinu), kui õli `ristimata

magab `jusku sukk, siis ta on vagane magab sügäväst


Iisaku


olin vait, ei `iiksatandki (iitsatama) `vasta

parem ole vait, las `jõurab kuni väsib

`õhta oli vagane - - `jalgade krudistamist oli `kuulda

vanemb laps oli mul ia vagane, `nuoremb oli küll üks kärrpill (viripill, kisakõri)

joo ilusti `vaikselt, ära `lürbi

lõugas mis lõugas omal ajal a nüüd on nii vagane ja mokk maas (vait)

meil oli vana tark obune - - truuvist tienind isa pani täma vaikselt magama (tapma)


Vaivaro


mau`rouku oli justko puol vagaga `vasta `päivä`paistet `kummule (kummuli) valetu

vana `juoma `lallu, jogabagas `istu vait

s‿tulid [merelt] `randa `müödä `kaldaalust, [meri] `vaikine `nindagu `tiiki

jää vait, `kolli tulo

kui vesi on vagane, siis ei ole `laine `loksu `kuulla

No comments:

Post a Comment