Monday, December 22, 2014

valmist

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


nagu `einä tüö `präigus, tämä tios (teoksil) on, aga on kese (pooleli), ei õle `valmis

[linnastele viinaajamisel] `pandi kuum vesi `pääle, `sõisas ja `jahtus `vällä, `pandi `pärme `sisse, siis õli emä (käärimisvedelik) `valmis

(esialgu) esi`algust ~ esiakkatuses ma ikke sain viel omale oma `kraami `valmistada

kui [viina]pudel `võeti `vasta, no siis pruut `jälle ja `pruudi pere siis `valmistetti ja `kutsuti juo nied `kõsja`viina `juojad juo `valmist ja

lage plats õli `enne `valmis `tehtud, [pandi miiliaugust võetud] süed `sinne `jahtuma ja `engämä

perenase kääst `saadi linad vai takkud kaha `ketrada, siis `kaalu `järgi `valmis niit jagati, mõlemad said ühevõrd `niiti

pere`naisel on `villa `karsimine `valmis jo

kää`kaste vesi õli `ennemb sene jäust `valmis `pandu

`uone kehä akkab `valmis `saama

`uane kere `tievad `talvest `valmis

sääl `sõisas - - suure `luoma nahk kuus kuud, siis õli `valmis

ehitäb `justku keriku `torni, ei saa [tööd] `valmist ja ei `saagi

mida `kohnid (kohmitsema, aega viitma), kui et saa `valmis

üks tieb - - `reietuas `kolkimise pihud (lõugutatav linapeo) `valmis, säält sis `muutku võtta ja `kolgi

`kuondlad `tehti `ropsimise ja sugemise ajal `valmis

õli palitu `valmis `kummitand

`talvega kõpputab (nokitsema, kõpitsema) `valmis (asja, töö)

lusikad ja `kulbid kõik `tehti koveldiga (kõveldi, lusikanuga) `valmis

parass `surma nokkatäis, tieb ühä `kõrra `kõõksti, `ongi `valmis

`kastetasse `ühte`puhku `niiti vähe`aaval `rasva `sisse - - `nõnda `kaua kui `küinal on `valmis

siis on ahi juo `valmis, ku kerist akketasse `lautimaie

[kosja] kaup õli `enne `valmis, nüüd muudkui `liigudetti (liiku jooma)

(Linum usitatissimum) lina on jo `kupras ja `valmis

sie on lobinal (hõlpsalt, ladusalt) `valmist `tehtud

`villa`veskis `tehti `lõngaronitsad (poolid) - - `villase `kanga `lõime ja kue jaost `valmis

(tahuma) lei `õvves paar `pieru lõhandikku `valmis

lein sene `vilja tükki maha, tüö on `valmis

`lüöväd kääd kokko ku `kaubad `valmis `saavad

saisesin ma maja ütti valmis


Jõhvi


tüö on keseline (pooleli), `tarvis teha `valmis

`tievad kaha `eina, `tievad `valmist ja `tievad `puolest

ku `kangass `valmis on, siis `autasse lehelisega

`enne tien `karsin`täied (kraasitäis) `valmis, siis akkan kedrama

`menga kebaga (kepslema, kargama ) viel `õues vähä aig, `ninda`kaua kui `süämine saab `valmis

`ütlä `tõistele et kesk`ommik (toit) on `valmis

ilm ka `kessatas (kestma, püsima, vastu pidama) `ninda`kaua kui `saima `kuhja `valmis

kukkelde-kakkelde tieb seda, ei saa `valmis ega saa

`saivad `vorstid `valmis, siis `pandi pada ja `keideti (keetma) siis sual ka `pehmest ja siis `ta??ud ka viel, sie õli siis kuppastamine

no tegi leppingu `valmis

no kui õlivad nied levendased `valmis, siis perenane vai `tütrik `istus siis vokki taha, võttas siis levendased `põlvile ja - - lasi siis sene levendase siis `värtna `päälä `niidist

üheksa `päivä `enne rukki tegemist `kõrdati maa `uuesta üläs ja siis `ääseti maha, `tehti maa kõik `valmis

kuu aja tegin seda [majaehitamise] matterjali säl valmis - - talv lõppes vällä jäigi matterjal metsa


põhja-Iisaku


elutuba on `valmis, aga `teised `uoned kõik `puoleli

odu tegi oma `lastele kõik ette-taha (viimseni) `valmis

ei jõund `kolmegi lugeda, kui tämal juba rukkiside `valmis ja vihk `siutud

`katsume `kähku `viimased `riismed kokku `krahmida, saab sie saat ka `va?mis

ema kohe `kripsti pada tulele ja `erku varitama, et `ennem `valmis `jõuaks kui suur pere kodu tuleb

tüö `olgu kriuh-krauh `valmis

sie kole tüö on `valmis ja käest ära

pere`naine oli `lahtise `käega `valmis `aitama

küll `jõudaned `lapsi `valmis `lopsida nigu `vaprik

oli `teine kodu või`nutsakad `valmis teind - - müüs turul kaks `kruoni lugu (tükk)


Vaivaro


sie et `jovvu (sa ei jõua) senest ajast `valmis tehä

sie tüttö `oska üväst `karssi, tekkö `päiväs `pallo `liebe `valmist

`pulma `lavvad `oldi kaik `enne jo kadetu `valmist

`oige `kähvel `ihmine, tämä tekko kaik `kiirest `valmist

nämäd `laitad (valmistama) sedä `ruoga

sie tüttö `oska üväst `karsi, tekkö `päiväs `pallo `liebe (ppl < n, g `liebe = kraasitäis, kraasitud villarull) `valmist

nämäd `löiväd `kiirest maja `valmis

No comments:

Post a Comment