Thursday, December 25, 2014

jooksoll joossa jookseva

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(kestel, vältel) `tunni aja `juoksul

juoks(is) `ninda ku jalad võttasid

minu nenä ei õle elädes verd juost

`kerge `juoksoga obone

`leikas (pani) `juoksu

ädä ajab `ärjägi `juoksu

pagemine, põgenemine on `tienistusest `juoksus

siad nie `enne `aastat ei lähe `juoksu (paari)

jalg akkas verd `juoksu

sie õli esimine juoks

akkas kõhe `sääridest `juoksu

`kerge `juoksuga `vanker

magamise `juurest läheb [karu] `juoksu. tämä `estest (kõigepealt) kohotab vai `ehmätäb

vahi ette, iga `kõhta ärä `juokse umb`pahka

jahimies ei saa `juostes, vaid `uodates

`lasti obosi `juoksetada kui õlivad `tiirud vai

`juoksev liiv (tuiskliiv)

(vett läbilaskev) `juoksik riist
`juokseja riist

lasin `juoksemast `külge `luomale

kerib `juossa, ega siis `traavi `juokse

`tormi `juosti `linnale `pääle ja `võeti `vällä

`juoksi justkui sada `paari `jalgu all

lase lehm ärä `juossa

`juoksi `aader `päivä läbi, ei saand `kinni

`paise akkab `juoksema

nenä `müödä `juoksi vesi (higi) kõhe maha

`uuvve `võima regi, kas on ühe `talve juost ehk kaks

`palgi parv, `pandi igepuu läbi, siis kui vie pääl `juoksi, siis ei õld `karta `katki `mennä

kive vahelt `juokseb jahu `kasti

kell `juokseb ette

`räägiväd et tuleb üks aig, `milla `saari raha lähäb `juoksemaie (käibele)

`ussisi piab `juokso ajal `seitse `kaeksa tükki õlemaie `unnikus

kus vie `juoksu kõht, kus vesi `liikus, säält saab [kala]

sie midä kulutab sie on `juokso raha ehk kuluraha

sireli `õiled on `juokseva `aigusse `vastu

kure `mõõgad, `puisa`vitsa `marjad, nied on ka iad `juokseva rohod

va `Miilil on `juokseva tõbi, `jusku va orikas külite, ei `pääsi kuhugi

kui nägi et [mõisahärra] obostega tuli, sai kodond `juosta väravad `lahti tegema, `ärrä `andas kaks koppikad juotraha (lisatasu)

egä tüö jänis õle et `juoksu lähäb (pole kiiret)

`palgiparv, `raiuti (parve tegemisel palgi otsa) `kaader`silma `augud `sisse ja `pandi igepuu läbi, siis kui vie pääl `juoksi ja läks `vasta kive ehk kuhugi, siis ei õld `karta `katki `mennä

meil siin `piske `piiga `juokseb kabin taga

kuhu sa kuradi `kalkun `juoksed

`juoksivad `tõine `tõise `kallale, `leiväd `tõine tõist

jalg `juoksi `ninda‿t `kambid `käisid `kukla

on juost `undi `karjad (parv) kõhe

üld `juoksev kaup käib alaldi ühe kääst `tõise, ei õle `sõisev kaup

`mis te kegatta (karglema) `ühte `puhku ja `juoksetta

kui sai `kehväst [nõule põhi], taa‿i akkand `juoksema

`juoksin ku keräpüü, jalad kottis

`juoksevad `lapsed kibin-kabin taga

lapsed `kiemutavad `ühte `puhku `tahvad `käiä ja `juossa

`karjatsed ajavad `lehmäd (kiini) `kiili `juoksema, `tievad pz-z-z

`lapsed `juoksevad, kägiseväd ja `lüöväd kila (kisa)

`kondajas (reuma), käib kehas ühäst kõhast `tõise, vana `juoksva

`kuorma [kinni]`tõmmamise konks, `õunabu `õksast, `aariklane õks, `nüöri õts sai siduda `ümbär `konkso - - köis juoks iast `konkso `argist läbi

säält `massinate alt `juoksep ehk kui pient `lõnga

läks `kuivildi lavale, kui akkas vesi juoksema - - siis akkas vast `vihtlema

(seeme) lase madis `putsi `juossa

kuda kusi `juokseb (kuidas käsi käib)

kirp sie kuderdab `juossa

eks [sõjas] `kuulid `juokse ikke `mieste `selgä

nüid `sõrmed `kämpäras, `juoksva tieb

[lapsed] `juoksevad `sängi `alle `peito, ei `anna `mulle kättä (tabada laskma)

(tulva-, laus) `laata vesi `juokseb jues

`räästäd `juoksevad `küündlaba ladinal

obone on `lausa `lahti `kiskund, `pistab `juoksu

(liiderlik naine) `lehmäd on tõsed, `juokseväd ise mehe järäl

obosel akkab `juoksemine juo `liiast menemaie

kui akkas üks riist `juoksemaie, siis `pandi liig (lisa) põhi `sisse

riist `juokseb lohinal

`kõrvad on `aiged ja limased, `juoksevad ja on mädäs

nagu meil on pisike `piiga, teräsed jalad `tõisel, lippab `juosta `müödä tuba

obone `lontab (lonkima) `juossa, ei lähe tulist, on laisk `juurikas

iir juoks ludinaga `meie rie `alle

`paise lei `lahti, akkas `juoksemaie

`mõisades `enne `klüöperid (käskjalg) nied `juoksid juttiga kaks`kümmend viis `versta

(püsimatu) `lüöper, `juoksik, `kuskil ei õle ia `õlla, laseb ühä `juurest `tõise

siis akkavad kased jo mahla juoksema ku maa sulab kevade kevade onvad kannu õtsadki kõik märjad ajavad seda mahla üless

`mahla kask, `juokseb `mahla


Jõhvi


vanal `Männikul on `juoksik (jooksva haigus), kääd `tursked nagu pakkud

vie juom on, kus `allikas `juoksis mere

(paise, kasvaja) `kasvane `kasvas ja `tohkes ja akkas nüüd `juoksema

aga obone keris menema, läks `juoksu, keris `juoksu

`lutsu visetasse, kivi `juokseb

`ärgä `juokska nii ruttu, kukkuta kõhuli

mis sa `juoksed `palja kää `varsidega


põhja-Iisaku


kes tagasi `vaatab, `sellele `juokseb isaisa `kerves `silma (vii alustatu lõpuni)

lehm sai `süia küll, aga `karja `juurest ära `juosta ei isutand [kui pea oli esijala külge seotud]

näväd tulivad tedä `kinni võttama ja tämä sai `neie kääst `juokso

(korraga käärpuudele jooksev lõngasalk (hrl 4–12 lõimelõnga), mille kaupa kangas ka rehasse pannakse [käärpuudel]) kui `juoksu`korras oli `paĺju `lõimi, pidi `paĺju `veikesi kehasi olema

[poiss] `juoksi jönk-jönk (sörkides) emale `kaebama

ovone ei saa `juossa, `kampad (lume kamakas) `korjovad (kogunema) `jalgude `alla

`juokseb, `sielikud `käivad `kohva-`kahva üle pia

`juoksi nüüd sie va `krõhva (inetu, õel naine) saba näppus külasse `uudist `kuulutama

vesi `juoksis kulisedes pudelist `väĺja

`juoksva vasta piab kere nõgestega `kuplale `sutsima

`erned `juoksivad kõrinal `kaussi

ega iad õppetust või `lassa `müöda `külgi maha `juossa (raisku)

kui `juoksed, siis letti`paelad `käivad sul lippakille edasi tagasi

`lapsed `kietasivad `liivast ja savist `körti ja lasivad seda `sõrmede vahelt lirts-lirts läbi `juossa

sel `lõksutusel (laterdaja) akka nüüd `kiire, `tarvis jo saba `kierus külasse [laterdama] `juossa


Vaivaro


(`juoksol)

pojat `juoksot `kiista

`soidamo `kiista, `katsumo kene obone `juokso tulisemmast

`lasko jänis `juokso pääld maha

ku [mahla] `juokso`aiga on `müöda, siis akka [kask] `oksendamma

`vergod tulo `luvva `alle `juoksu, `vastu `juoksu ei saa `löiä

tama ei `kesta `kuskil, tama on üks `juoksiko (püsimatu) `poisika`ine

(jooksva haigus) tama on `juoksigo `aiguses

kanermu `juua `juoksigo `vasta

`juoksigo `vasta `keidä kanermu tied

ise akkas `vähki `juoksema ja siis suri

ikkunad akkad vett `juoksema

`venne `juokso vett

kalad `juoksevad joge `müöda edes-tagasi

suga `müödä `juoksevad `niidid pakkole

obone `juoksi ühe `joonega (hoog) viis `virsta

laps `juokso `aima judin (kahin, vuhin) taga

saba `juokso müöd‿maad ja kahiso

siä `juoksed alalde `kievä-`kuova

`laiva `juoksogi `kehveli `pääle vahel

`lapsed `juoksevad ja `kepsiväd (karglema)

`luomad `kartad `kiili (kiin Hypodermatidae ja Oestridae), `kuulod vaid sedä `kiili `laulu, siis `juoksod `ullemast

`koske `juokso kovast

siä `justko vana `kulli siga `juoksed pikki külä

vene akka `juoksema `ninda‿t ei `kuule (alluma) `tüüri ei midägi

küll `juoksi kovast (kiiresti, hoogsalt)

(ladusalt) `lahhest `juokso vesi, tädä midägi ei tagista

vesi lahiso maha, `juokso `ninda‿t lahin (mühin, kohin) taga

`kraavist vesi `juokso ka `lahkest, `lahke `kraavi (vaba, lahtine, kergesti läbitav)

`ärjäl on ka lokko `lauda (silmakattelaud), `sarvi küles `kinni - - `liiga tikke `ärgä `juokso `muidu `ihmisi `pääle

`verko tulo `luvva `alle `juoksu, `vastu `juoksu ei saa `löia

`pilved `juoksod `lounest

kui kovast `juokso, siis `lietsuta

`lüöperid `juoksivad `enne vanast ja `kandasivad `kirju

No comments:

Post a Comment