Friday, December 26, 2014

viitab viisu viisi

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


regi `viitab, `vanker `juhtab, ei käi `ruopas rattad, `tõisep̀uold jõhivits `pitkemäl

rattas jugab (juhama, viitama) ehk `uisub kui `sõidad `ninda `rüöpä sies, rattas käib kahele `puole

(teetähis, -viit) tiel on juhi, siis `juhtide `müödä lähäb

kas mõjalt ei nähässe, ku `akna pääl `viisud ja vahid

`viisud ja vahid, `kaunistad (silmitsema)

mina ei tiä sedä maa `kaugust, kui pali `sinne `virstade `viisi võib `õlla

`ussi viga jääb `külge: `silmad `kierleväd ja pää käib sedä`viisi

mõned `naised `keksitavad last sedä`viisi `süülis, tippa tappa

minema ku pruut õli `viisutud, siis sai `kõsja `mennä

`kulgevad `piigasi `viisumas

sie pill kumab (kumisema) `nõnda vaist `viisi, `muutku kohiseb vaid

(sõim) `kärnämagu midä sa `viisud

kuol`mester võttab `viisi üles, `annab `ääled iga ühele kätte

kel ei õle `laulu `viisid `selged, siis nagu `undid `ulvuvad, `tõine oma `muodi, `tõine oma `muodi

`kuida sa sedä `viisi leppid (nõus olema), kui `tõine lüöb sind

eläb `linnu `viisil, ei õle aset egä `paika, tänä siin, `omme sääl

logiseb nädälide `viisi maas, ei õle `aige ega `terve

(viisunõel) ludaga `pistetä `õtsad läbi, kui `viisu tehässe

l`tõisel mehel `jälle õli püss kääs, `viisus ja `lummis (salaja vaatama, piiluma, varitsema), kust puolt [hunt] tuleb

`vargade `kõhta, küll `viisusin ja `lummisin, aga ära sain `salme `pääle (saladuse jälile), tabasin `kinni

`karjane lüristab pläkkist pasunaga lürr-lürr, ei kedagi `laulu`viisi tule `vällä


Jõhvi


regi `viitas (kaldu) nii `kallukile, et kukku vai `ümber

`saanikegu akkas vahel `viitama, käis `käuhti (äkki) `kummuli

kui `kaŋŋass on `pliekimas, siis võtta `kaŋŋass lappandase `viisi kokko


põhja-Iisaku


eks ta vaest `viisi keppi nõjal ikke `kõńni komps-komps

(järjekorras) `korda visi `käisivad külass

turule `viemise puid `mõedeti kupiku (kuupmõõt) `viisi

nied kuradi`nahka `püksid, mis isale `tõite, `nendega tema on `trööpand `trööpamise `viisi, aga läbi pole `teisi saand

eks taat ikke `veiket `viisi tuamail kõppitse (nokitsema)


Vaivaro


vanasti `estes olivad `pollud ribade `viisi nigu `ingemaad

tämä `siunas minu nii `irmusal (inetu) `viisil

sedä `viisi `seisos `kolmed `sutkad

(kuidasmoodi) `kuida`viisi siä tulid `seie

No comments:

Post a Comment