Tuesday, December 23, 2014

seltsist

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


aeti suguselts kokku

kaht `seltsi on `jussi (jusshein)

mõnel `seltsil `jälle `juuksekubed (juusteta koht otsmikul)

aga nisudest tieb `veski `jälle `kolme `seltsi nisu `püüli

`ennevanast õli neid `järgisi kaht `seltsi, ühed õlid va kurg`atra `sahkabust `tehtod, kolm `jalga all

kivi`litronid, üks selts jänessi, `väljä jänessed, kivede `varjus [elavad]

kie on `partis `nuored mehed klappivad kokku, `seltsis `juovad

minu ema õli säält sugu`seltsist, keda `üöldi `käuräpää (käharpea) omist, neil õlid `iuksed `käuräs

ja `tõine selts [mis] sin `karjamadel `kasvab, on `jälle lahk `valged (lumivalge, täiesti valge) `siened

`seltsis `käisima, üväst `saima läbi, `lantsad (lahke, sõbralik, sõber, semu) `poisid õlima

`naised `käiväd `kuolimajas, on `seltsi `liikmed

`kaera õli `mitme `seltsi, õli `niske ühe tahune kaer, no lippu kaer (lippkaer) `kutsutasse sedä

akkas `luussa (luuslanki) `lüöma `tõiste `nuorte `seltsis

lähän ka `tõiste `juure, lüön `seltsi

lüön senest `seltsist `lahti, en lähe `nende `ulka

(kimalane) maa mesiläsed - - neid on kaht seltsi tõine on valged valge savaga, muist on `mustad

mahok·rka tubakas õli kõige kangemb tõiste tubakate seltsist


Jõhvi


enne vanast pasarnikku `seltsi ei õld, `välja veravas õlid klobod (lokulaud), nuiaga `lüödi

sie on `rahva kogo, `seltsi majas ehk `kuski

[ta] tuleb `meie `juure, siis `lähmä `seltsis, et kuas paremb `menna


põhja-Iisaku


kuninga kübaraid oli `mitmed `seltsi

nad on keik nattukese `köhked (kergats), kuhe seda `seltsi


Vaivaro


`terved `luomad, `mildised on üva `seltsi, jädedä elo

(andide kogumiseks) `kolmed `kohvid olid `seltsimajas

üks `seltsi `kirpusi on `lehtede küles, lehe `kirbud

(`lehmu|s g -kse = suur veelind) `lehmus on suurt `seltsi `sorsa - - nämäd on `ninda `alli `karva `kiŕrud, `lähtöd `verkost `kallo `püüdämä, vahel jääväd `verko ka

No comments:

Post a Comment