Thursday, December 11, 2014

nüüd nügü

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


se poiss õli kõva jahimes, kes nüd suri

`isvossikad `enne õlivad `linnas - - nüüd `üöllä vist `vuorimies neid

nüüd `onvad mered sõa `jalgus (meelevallas) [ei saa kaupa vedada]

no `kuula‿nd juttu midä tämä `räägib

midä sie vana mehe jäss nüüd enämb `metsä lähäb

nüüd on `lapsuke `kõige `kallimb

vihm nüüd karastab iast

`naistel ku `lapsed tulevad, nüüd on kääd `kinni

nüüd läks kippitus (kirvendus) üle

kana nüüd kiristab, tieb kirina

nüüd saad `kirjud `püksid (peksma)

akkama nüüd kodima (käima hulkuma)

egä tämä‿i üöld sedä et lehm nüüd kuipali `piimä `annab

piim on nüüd kuppastettu

`lapsel on nüüd `silmad `kuivad, enamb ei nutta

nüüd on turu `innad `alle kukkuned

õle nüüd `kallis (armas, pai) `kulla `lapsukane, mene magamaie

mene nüüd magamaie ilusast siis kasvad õige suuremast

mäne nüüd `õuna`raagasi kõri ajama

(äiutussõna) `kõssu, `kõssu pojakene, jää nüüd tudule

kõss, kõss, jää nüüd magamaie

(sügelised) `kärnä `aiguss, nüüd `üellässe sügelus

sie `küöberdaja nüid naist saab, `jalga `tõstab jala `kõrvale

nüüd `käiväd kübärättes

vasikaga [põdra]lehm tuli - - lehm üppäs nüüd üle sene kravi sääl, aga vot vasikas ei `jaksand üppädä

nüüd `onvad `lihvtsikud (liistik, pihik) `naistel

nüüd `üöllä jänisse `kapsad

nüüd lähäd - - `puodi ja säält lüöd omale ülikoǹna `selgä

suits lüöb maha (alla langema, alla laskuma) `korstnast, nüüd tuleb sula

nüüd on vist sadu maas

nüüd lähma marju kõrjamaie

lähma nüüd marja ka

`lähmä nüüd jõviki


Jõhvi


nüüd `kiereti suga `kõrgemale ja siis `pandi `niied ette`puale suga

magusa `kallerdist tehasse nüüd ka

kui nüüd `kergitaks tuult

nüüd on viel vähäke kolaku (kevadine jää kelts (teedel), kui lumi juba sulanud), lähän `riega

siis kõlistas (helistama) Pagari `mõisas̀t `mõisi `ütles isale et `tulgu nüüd raha võttama

nüüd [pikne] kõmatas `kuskile `sisse

tagant üks laud on `kõrgemb, seda `õikasime `saani lien, nüüd nied `lienid `kaovad ärä

`luamad vana `eina ei süä, lomavad vaid maha

mis sest `korvi `saŋŋast nüüd lomad (muljuma)
kull lomas kana maha ja tappas ärä

ei tia, kus sie minu poiss nüüd `luudib (ringi hulkuma)

mis nied paberid nüüd purust `lõikusid

`keitas sia`kartulid, nüüd ei lähä sie lämu tuast `vällä


põhja-Iisaku


nüüd ikka (ühtelugu) `käivad `arstidel kui uśs `nõelub

käis `Narva turul ära, nüüd tiab kõik, kuda `kuskil maal elatakse

(inimese sisemisest olemusest) nüüd tuli suur ise `väĺja

noh, nüüd on sul (surnud rebasel) `ambad `iitsakile (irevil)

(elavast lapsest) kuhu sa kabujalg `jälle nüüd kabud

nüüd `kieran kere `koikusse ja `põõnan

juuksekrunn Nüüd `tõmmavad `kaarutajaga `eina `kierandusse (keeritis)

nüüd on viel nattuke kelakat (kelts), tia‿hk saab `riega `menna

noh nüüd poiss `selle `kelmiga ühes `kelgus

ähvardas teist, nüüd on omal `koivad siruli (surnud)

nüüd piab `teine alevi vahel niisama `koiberdama (kooserdama), vaata et läheb viel `passa·tskist

nüüd tal ia krõbiseda (vastu rääkima, vaidlema, nurisema) küll

ah tema kudrutust (loba) nüüd

sie `olla kohalt (valdusest) `lahti `lastud, nüüd leib käest läind

päev `einamal põletas, nüüd naha tükkid tulevad kohe lattakil (lappidena) maha

nüüd sul jah, `laulud lirinal `lahti, ära `enne`aegu `rõemusta

`põrsale võib nüüd juba `lössi (kooritud piim) `anda


Vaivaro


`käissed, nüüd `ütlevad `varrukad, `Utrias on ihad

nüüd olid taas lebä `jältä (mähk) närind
puu `kuore all on `jältä – tämä on lippe `justku natta `valge

midä nei `kuolleiga (kooljas) nüüd [teha]

`kulje nüüd seda `kurssi

nüüd `luosida, `enne vanast odeti `arbo

`sarjaga ei tuulada nüüd enämb nüüd on tuulamise massinad

No comments:

Post a Comment