Tuesday, December 9, 2014

kodosed

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänuse


käi kuo ~ kodo

`marras käis kodo

(üritama) `katsuma kodo `saada `enne ku `pilkane pimedus tuleb

väsind nagu luond kuer tuli `tõine küläst kodo

`johtus õlema kodo `neskest `rohto mis `praavitas

kui nägi et [mõisahärra] obostega tuli, sai kodond `juosta väravad `lahti tegema, `ärrä `andas kaks koppikad juotraha

kodo`ketretu lõng, `karbemeline (purune, prahine)

kodo `kraasitud `villad

saima `sinne õppetaja kõda juo `sinne ja isämes läks siis `sinne õppetaja juttule

sääl ei õle elävä `enge kodo

kodo on viel üks tüttär, ei õle mehele saant

nie on nie, midä võttavad `Pieterburi `aiast, `pannasse `rõŋŋas nenä, siis akkavad `utsitama ja õppetamaie
vat sie kodokaru (taltsutatud karu) `käimine on sedäsi

kodosed puud on `issutamise puud, `pärnapuu, tamm, `pihlakas

mina `üksi`päini õlen kodo, `tõised kõik on kodont `välläs

tiä midä jäi `sinne kodo `kohmerdamma

[ta] tegi kodo ka käräkä (viin)

`mendi `pulma `kärkima (vahtima) kui kerikust kodo `sõidab

`laane part ja kodopart

kodo isä tegi `luudi

poig on mul Aru`väljal kodomest (koduväi)


Jõhvi


aja elokad (veised) kodo

sai `kaelapäält `kinni, tõi kodu (võttis selja tagant kaelast kinni)

koduõlut `tehti rukkist ja `õtrist

ära sa kuhugi `kuukama jää, tule ruttu kodo

`palja pia `liekis kodu


põhja-Iisaku


(lind) jürikuĺl, sie pidi `õikama: Jüri ja Mari, tule kodu-u

kus‿ned `poisid, kabajańtsikud (suli, kelm), `volkavad, et kodu‿i saa

nisuke kodu`villase `muodi on `teine eluaeg old, kus ta‿s viel naist sai

kodu `väimest lähed, `naise `tallaalusest jäed

"kudu kudu" kodupartide kutsumishüüe

neil pidada raha kodu `kuhjas `seisama

niisama kodu vähe `luśtitasime (lõbutsema)

[harjunud] kodu `ahju pial läsatama


Vaivaro


no `lähmo nüüd koduje ja jädamo kaik see meri rahule `oige

(sünnikodu) elokodo oli Suokülas

tama `karguti `lambad kodo

`kinnine inimene ei saa kodond `vällä

ära kolima kodis `toise `kohti

(n sg kodina = kolu=

kodo rottad on maja `permando all

(küülik) kodo jänüksed

(kodumail toimuv) kodo`maine tüö on `kaige `kergemb

läks kodond raha `tuoma

maja ies oli pisukaine kojakaine (koda)

akkan `ketrama kodi (koti) `eidesi

`niisukaised krabed(ad) puud olid, `mursin `kääga `katki ja toin kodo

No comments:

Post a Comment