Friday, December 12, 2014

väärä valelikost valestab

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


jääd valelikkost, lubasid `tulla ja et tuld `ühtä

(on teadmata) kie jumal sedä tiab, on ka `õige sie vai on vale midä nie `räägivad

sie on vale `kaiptus

valestab, `este ühegä ia, perä `tõisega ia, pahandab esimist taga, `niisike on kahe`kieleline

(tühja jutu rääkijast) pika `kielega, midägi `kuuleb sis `räägib `kõikidele, valestab viel `juure

ega vana kuer valet `haugu

(põiklema, vassima) kogeleb, kie tahab valestada, ei tule sie vale `vällä

sel ei õlegi `ühta `sirgeid juttusi, sie `räägib aga kõverikku (ebatõene) ja vale juttusi

(kihla vedama) `lüöväd kätt kõhe, `kumma valitsus `õigest jääb, `kumma valest

kes iast `õskasid valestada ja latterdada (lobisema), sie õli ia `lõuamies

sie on `lausa vale

`ühte `puhku leverdab (lobisema) `rääkida, kie pali `räägib, sie pali valestab

kie pali lobiseb ja `lotrab, sie valestab ka

noh, `üeldi küll, et tämä lävestäb ehk valestab


Jõhvi


`leiva`astja `kaane pääl ei `tõhtind `istuda, siis läks `süämä ajal pala `väärä `kurku

sie vale tuligi `ilmsist, `varja kudas tahad


põhja-Iisaku


kui akkab `kiitma oma elu ja `värki, siis ikke puol on vale

No comments:

Post a Comment