Sunday, December 14, 2014

veel

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


elab tämä ikke (alles) viel `Maidlis

[hobuse] `luokas õli viel vüö

sääl (rullil) õli viel `niske `iste ka pääl

ärä mene viel `vällä

õle `meile viel juttu `jätkost

kas Juhan on `aige viel - ei enämb õle, juo nüüd on `tervisse `juures `tõine

takkud viel `kammisimma kõik `selle `arja pääl

`surne `klaari (loor) ka viel `tuodi

täma sai omale `kombes (korraliku) mehe viel vanal ial

vähäst `võitu kopperdan viel `käiä

midä sa `kõhkled (viivitama) viel, `aara `asjast `kinni

`pääsisin viel eloga - - `rüövli kääst

ei mul külm õle, mina `küpsetan kana viel `kaindlas

kui on `niske leheein ja kui viel `kaste on maas, siis sie lähäb maha nii et kohiseb

midä `niisikeselt `lotjalt (lohakas) viel muud `uotad

isal õli suur lusikas ja punasest `värvitud ja siis `mustad lume `räitsäkäd õlid - - viel `värvitud `sinne lusika `sisse

võeti viina paastu maarja päiv kahe kümne viiendamal martsil pandi pippard viel sisse sie tegi punasest


Jõhvi


sääl `konkaras piaks üks vana märss viel `alles õlema

sain krattipäält `kinni, `muidu õles pime kukkund viel `kaivu

kus õlid `poisikesed, nied äristasivad (tüdruk) `lapsukesi viel ja, `narritasivad


põhja-Iisaku


mis ned `naised oma kana `mõistusega viel `kuoli kippuvad

paar `kraapsu `tõmman viel rehaga, siis on lõpp

kas sa `kauva viel seda `ruossetand plekki `kriiksutad

ime, et sie kuppatus (vana maja) viel `kaela `langend ei ole

kuorm läks `ümber, `raŋŋid obuselle `kurku (kurgualune), `mutku korises viel

ma `kõhvitsen (kõpitsema) viel nattuke `üävlit teravamast


Vaivaro


[vennal] vähäse ikke elo`märki oli viel ku `löüeti

`ahjus viel tuli `iilu `praigas

`joudikko (mullikas) sie on `lehmäst viel `saamata, ei `lüpsa

roho on viel `kastene

`kulli (kult) on viel `leikamatta

siis viel üks pien naha`raasukane [oli] viel `küljes `toisel (võrgukupul), sedä siiss ka `kaugemalle nägö‿ss, sedä `nahka sedä `üöldi ligarka

olut ei `maldota viel (ei ole käärimist lõpetanud)

pappil on `praigo viel `mantel [seljas]

igäl mastil on oma nimi ka viel edumaine masti sie on vüör masti toine masti on kruot masti kolmas on `ahter`masti

No comments:

Post a Comment