Tuesday, December 9, 2014

madalakas

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänuse


`niske madalakkas (madalavõitu) obone

päiv on viel madalas ei maksa viel menna tüöle

(väike pingike istumisel jalgade toetamiseks) jalapenk `niisuke madal, kus jalad pääl õlid

[lennuk] ei mend `kõrgelt ka (sugugi, hoopiski), madalalt läks

kui jõgedes `käiässe kala `püüdämäs, on üvä kala vesi (kalarikas püügikoht), madal ja tasane

kui `kalda`pääsukesed `tieväd pesä madalale, siis tuleb kuiv suvi

`katla`kouku sai `lassa madalamalle vai tõsta `kõrgemalle

kui madal vesi, sis kõhe kived `krõpsuvad kõhe [vähkidest]

[kui] kull `viŋŋub vai madalald `lennäb, tuleb `vihma

`poisid `onvad `kunnatumad (sündsusetu, kõlvatu), akkavad maast madalast `suitsetamma

`kõrges tuas sue `sõisab `kõrgemmal kui madalas tuas

`liiva ang õli `este `männiku `ääräs kole `kõrge, nüid on juo madalammast vajond

(jänesekapsas) `linnu oblikad `kasvavad `metsäs, appukad, `kasvavad madalas maas, kase `metsä all

madal malts on `linnurohi, seda `süövad kanad üvast

ei sie õle isä`vuhti, sie on emä`vuhti `longokulm, madala `kulmuga

luha ein `kasvab `neskest madalamas maas

(varasest noorusest peale) maast madalast `saate akkavad juo püüdämäie sedä raha ja kobikud

maast madalast akkasin jo rasked tüöd tegemaie

maa teräl lüöb madalast samble latvad ka ärä

saan õli niske madala tehtud

tarvis üks madal järg teha, on madalamb `istuda

minu isa lell õli madalamb mies kui mina aga õige jäme
tümikäs eit õli tämal paks ja madal

kui on madalad rinnad (ahas, kitsas rinnakorv) siis on rinnad alati nõnda kinni

ümbär ringi kõrgemb maa keskel madalik

kui on ninda madalate jalgudega ja kõveras ka viel - - on masajalg


Jõhvi


maha lüüasse madalad, katki lüüasse kadalad (laul)

kadala `silmidega, madalad pisikesed `kulmud

`kõrged kalo·s̀sid ja madalad kalo·s̀sid

mõned `ütleväd, et madala `kannaga `kingaga on paremb `uopis

madala `apsattiga `kingad on paremad

`päike on `kaunis madalal, et akkab `varsti `luaja menema

ludu `õlgadega mies, madala `õlgadega

madal, et `lüngäs (küürus) pidi alt läbi menema

üsna madala (tasane, väikese võnkesagedusega) juttu ei kuule madala juttu ma ei saa aru

(lühike (ja jäme), töntsakas) masa obune, olivad nisikesed madala jalaga obused


põhja-Iisaku


`ninda madal maa, ei õle `künklik

meil on madal einam, sie on `kaua kevadel vett kõik `laamas täis

kevadeti just tekkis `väikestele jõgedel suurvee `järgi `loimi - - `loimud olid juba madalatel `kallastel eraldi, kuni `kuivasivad

`kaariku kaśt on madal, akkab `karpi `lot́sitama

maast madalast kui vähe `kaela `kandma akkasid, õppisid isa, ema `kõrvas tüöd tegema

lapsed läined keik isasse maast madalast juba kangust täis

`oia madalamb (madalamal/e)

suve õhta kui päev madalasse vajus akkasid sääsed kuoris pirisema


Vaivaro


(murdlaine) koho `laine sie on mogoma madala pääl kus on mere `pohja madala

`lauge `laine, sie on madala mogomaine `laine, sie ei tie paha

`kaislad `onvad madalad, `laiad, `piesa `muodi `kasvavad, `kellagad `oiled on

vie sies madalikko, sie on madala `kehvel

majagad `ongi `tehtü `sinne kus - - kive karid ja madalad kohad

tuli nena madalamale [kui kand], oli vikkast `konksus

ku `lendur madalald `lähto, siis kärinä ei `kuulu

(lame) `laatke kados, `laia madalukaine kados

sie maa on just ku `laineline, `suured `süŕräd ja vahe pääl madalad ojad

(madal, lame) lüdü `pihtoga (õlgadega) mies

madalad rinnad ahistad engä (takistavad hingamist)

päivä on madalal päivä läht luoja

ikkunad on madalal

temmam plau mastist vähä madalammale

linnud lendäd ige madalukaiselt (madalalt)

maad künnedä madalukaiselt (mitte sügavalt)

neil püttül on uurded ühe madalukaised

tämäl on madalukaine ään

No comments:

Post a Comment