Tuesday, December 9, 2014

kõass kõdaruid kõdeneb kudina

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänuse


saima `sinne õppetaja kõda juo `sinne ja isämes läks siis `sinne õppetaja juttule

`sandi kõda keriku ies, sääl `müüri `servide pääl `istusivvad keriku `sandid

kõda on elotual (rehest eraldi elumaja)

(emakaõõs) kõda on all`õtsas `naisel, kõast lähäb tuppe

`päälä sigitamist tekkib `lapsekõda emakoja sies, `lapse kõas (emakook) `kasvab ja areneb inimise `luonostane

tien `vankri kõdaruid, ühel rattal on `kümme kõdara (rummu ja pöida ühendav ratta osa)

(jalase ja kausta vaheline ristpulk reel, saanil, kelgul) `enne vanad `rahvas tegiväd `neljä kõdaraga, läks kaheksa kõdara, nüüd tehässe `viie kõdaraga regi

rie pakkul on `präiguski `silmussed, `silmussed on `ümbär kõdara, `kie‿se (mis see) rie kõvindus (kõvendus) on kui pakk ja `silmus

kõdara `kaulad, nied `käiväd `rummu sies

`ilma kõdaratta ei käi rattas `ümber

minu vokkil on kakstõist rattakõdara

tulist sinu kõdarad (jalg), ei `liigu `paigast, kas vai kisenda kõri `lõhki

mõni `kardab kudina (kõdi), et akkab kisendamma kõhe

`ühte `puhku kudiseb (kõdi tekitama) inimise `küljes, `ulgub edäsi tagasi, luttikas ehk `kirbud

(kõditama) kudistas ja kudistas, kas vai sure `nauru kätte

`riide kõdeneb (kõdunema) `vällä

minu `ambad kõdenesid kõik ärä, suu on peris tühü kõhe

kõduneb üks puu `välla

ädä ei õle, õlen kõhe `terve, aga kõdunen (kiduma), ise `tunnen


Jõhvi


kõdarad on `rummu sies ja `pöiest `õtsad läbi

saani kõdarad , nagu riel , ainult `tõisel on `puused , `tõisel `raudased


põhja-Iisaku


pole tal enam riietki seljas, mingi sitsi kudu (kõdu) oli ikka kontide varjuks

`samble kõdu

õle `kuhjast ole järel kedagi, kõdu `ainult

eks ta õle vana kõdu (tudi, rauk) juba


Vaivaro


`poissi `lähto `piiga `juure `kaabistamma (kõditama)

No comments:

Post a Comment