Wednesday, December 3, 2014

eks

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänuse


eks `enne ikke õld jodagi

(eestlastest) eks `saksad `ennevanast nimitand maa`rahvast `matsidest

(küll(ap), vist, ju jne) eks `enne ikke õld pali `untisi

eks õle neid `saunasid ka kus on elo`kammer `õtsas

müüb `riide`raasukese, eks tämä säält võttab ka oma kasud ja `sintsid

tiomehed ja `vaimu`tütrikud `käisiväd [mõisas], eks sie õld keppi alune (sunniviisiline, teokohustuslik) tüö, õlivad keppi all

(petrooleum) kirasseri eli, eks sie põleb juo `lambis

eks õle mere `saaredes `suured kive `kaljud

kui `klaaberdetti `musta `sõnnikuse `jalgudega, eks tä (põrand) läks siis juo ruttu `mustast

puu `uisub ja `vangub, tuul kohistab, eks näd `uisu ja `kõigu

eks `sakstel õle kokka`poisid (koka abiline) ja tua`poisid

eks sa ise pidand oma `ahju `tiadama, `kraadima (hindama) juo

eks tüöst jää käed krobelisest

kui vett on vähä eks siis õle jõgi ka kuiv

eks ta `kuski ikke õle

keda `kohto võttasid käsimehest, eks sie õld `kohtos käsimies

eks sa kükkista nüüd, lase kükkikälli (kükakil)

eks lasi enne `jalga kui kütta sai

eks unt õle `lamba`murdaja, sie `murrab `kõige `rohkemb

eks sie `maksa `maksud, kie `langeb (kaotama) `kohtoga

eks sie kukker`pallu `luopimine õld vanast `kerge küll, `viskasid `enda nagu trull `ümber

mis sa `kõnnid `ninda `lossis, eks sa `viska pikkali, siis saad `tervest

eks `marjudest saa ka `mahla

eks lapsed õle ikke maiamad kui vana inimene

eks luomade ulgas õle ka maiustajid õtsivad ikke kus saab parema roho toppi

pikali ke õli pali viina võttand eks sie kui maast tuisis kukkus jälle mauli


Jõhvi


(kartusest, hirmust, vihast) eks sie sõda õle kole akka `mõtlema siis tulevad ihu `karvad `püsti

eks ühä`kõrra `jälle (uuesti, taas, uut puhku) pere`rahvas läks `einamale ja üks vanames jäi siis kodu

eks ta õle juo mädänd olt ja kegukali

`purjes mehed `läksivad `klohmima, eks siis `naised `maldutasid

eks sie õle ikke `lapse kohus vanema `aitada

(kroomnahka säärik) eks `krommikud õlid ikke jalas

eks siis tuld ajada pakkule ja `telgidelle

eks `pärtli raju lämätand (lamandama) `kaura ära

käib pia maas (langetatud) eks tal õle äbi


põhja-Iisaku


eks akkand `selle `einama tükki `piale `ammast ihuma (himustama)

eks ma ole vana ja `mulla `karva nigu `kartuli ema (seemnekartul)

eks tal sie mõtte old kohe `teine ka oma `kelku (mesti, nõusse) `tõmmada

eks ta `juhtund `suurte sulikatega `ühte `kelku

eks ta rikka mehe mattus ikke old, kohe obune obuses `kinni, nii kole pikk rong oli

(teesklemisest, tehtud olekust) eks ta mattussel `katsund küll nuttu `kiskuda

ah mis ilu sel sadulil, eks ta üks kobakas (vormitu) ole

eks ta õle vana kõdu (tudi, rauk) juba

eks taat ikke `veiket `viisi tuamail kõppitse

eks ta (vanker) kudagi käginal käi ikke

`kiire tüö `väĺjas, `tuadki `kraamimatta, eks nad vähe ikke `liipida ole `saaned

kana on `praegugi `lotsis, eks sie kuer ole teda vist `kiskund

eks sie pueg tal `Narvas `läeberdama akkas ja ukka läks

eks lürr mend sigadelle


Vaivaro


eks miu elo jo eletu

eks jumal tada `kaitse ja `oia

`enne `pieti kalevised `paldod, eks `miulgi ole kalevine `palto

eks lase `Miilida `kitke

eks ne `riistad kolise `vankril

eks oli `kummiko (imelik, kummaline) justkui küll, kui `leikäsiväd `karvad (juuksed) maha

eks `naine `rääkind külä `naisile sedä `aśsa lugu

eks sedä piend `platsikaist ikke ole, kuhu miä külüte `viskan

No comments:

Post a Comment