Thursday, October 30, 2014

allesa ald

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


tegin `erraga `kauba maha, nüüd õlen tämä käso alune (alluv, käsutäitja), `tienin `erra all

tahid kaks ehk kolm `naula midagi, aga ei õld täis sie naul, sis `üöldi et kaal on vähä `alle

vend õli `poisi`jõmbergas (poisike, põngerjas) `alle `kaeksa `aastat ku jõkke kukkus

vene `keiser `kirjutas kää `alle (allkirjastama) sõa leppingulle

kukkus `kompsti maha `pengi `alle [magama jäädes]

kie tahi sedä `kelmi tehä, läks kobis `sinne `säŋŋi `alle (noorpaarile)

`võeta `pilpad ja akkata laduma [katust] üks ühe `alle serv

(hõbedast vitsprees) `kaulaõbe, `ümmargune, `tilgutiga, `miestel `kurgu all `kinni

`kartulil `juured juo `puntras all
`piened `juured ja emä juur (peajuur)

`punder puus ja `mander maas, `indrik all `einamal = `pähkel, `mantsikad, ein putk

(kuulujutust) `lorbatuse juttul ei õle `jalgu all

(kirikuskäik) kerikutie `jalgu all

(lahkumine) tie juo `jalgude all, pian akkama menemäie

nelja silma all, kahekesi õlima kahe `kahtlase

`uuvemal ajal `üöllä `neljä `silma all

kalavintskidel õli ikke `apsat all ka

`kalgut (g -i seadeldis veskikinga juures, mis raputab vilja kivide vahele) rapputas `keŋŋäs `vilja `alle

vanemmal ajal `kanga kehäl `jalga ei õld all - - käis `seinä `sisse keripuu `auku

`kassilaud õli `süömä`laua all, `ristide `külles, sie õli kolm `tolli lai, `kassile `anneti `kassi`laua pääl `süiä

ei `räägi `laialt, `oian `korgi all

obone `korsab (korskama) sara all, `korsab nenäga

tie kridiseb [krudisema, krigisema reejalaste all]

rattas `krouksub `vankri all, on kuiv `kaŋŋest
kui konn `krouksub, siis on sadu edesi

`õksad `krõksuvad (praksuma) jala all

liiv krädiseb (krigisema, kriuksuma) `amba all

vesi on `langend alla ja jää on jäänd `kuhmi (kohru, hunnikus)
jää on siis `nõnda `kuhmis ja kõveras

(kindla peavarjuta) mul kattusse alust ei õle - - kas mene `metsä `kuuse `alle kõhe

puu`telje `vankril `käänid all, üle `telje õli

(lind) lakka `pääsuke, sie tieb kattusse `alla, lakkade `sisse pesä

`lapse `nartsud (mähe) - - õlid nied, mis `lapsel all `pieti

aam`palgid `onvad laudpõrandal all

`naine on `lehma all (lüpsmas)
lehm on `ärjal (indleb)

`omme ei õle `leivä palagi `amba `alle `panna

leppiku all `kasvab leppa`sieni, õhukesed, vesise `piimaga

(riisikas) leppik`siened `onvad punased, `kasvavad leppä`metsä all

puu pakkud on raudtie all, nie `onvad `liiprid (raudteerööbaste aluspakk)

poiss meni `liisu `alle, meni `tienimaie

`sõisab `lontos, ei õle `terve
`kueral on `lontos `kõrvad
`naisel on sukk `lontos (lontis) jalas, sukka `sääred vajuvad `alle

jalad `lääpäs all (kannad väljapoole)

(labajalg) jalg alt `ummes (lampjalast)

võtta ka `kiele `võejet
(altkäemaks, meelehea) kielt `võida `jälle `miski ia `asjaga, `kiele `võie

`metsäst `tuodi suur must `kärnikläne (kärniline, krobeline) pahk
`maarjakased on `kärniklase `kuorega alt

(päkapikk, kirjandusest) `kääbussed tulid `kannu alt
`kääbuss õppetas `poisile une `vaimus nied sõnad

`kõrve `männid `onvad alt lagedad

tulukene lõppes `vällä paa alt

`ilja `aigu õli sie asi `alles (?<*alle+si/sa ~ omastus-liide) ja nüüd enämb ei õlegi


Jõhvi


`liugusin `kuorma `õtsast `alle

tahi `kiele `alle vedada

`kaŋŋudetti [kirnul] vits päält `vällä ja `vitsa all õli üks keriku leib (armulaualeib)

`priske, `lõvva all kott kõhe

`kreslik `võeti rie päält maha ja `tõsteti `varju `alla

lies `keideti `ahju `kummi all

kumm `tõmmas `auru oma `alla

(kala luu) `kürbä luu, kõhu all

rei all akkati ladent tegema

lagi all, lagi pääl, lae pääl `lauletakse = kannel

`lamba naha `vestid `pieta `pintsaki all

lase kot́t lappil (pane viljakott veskikolu toru suhu ja lase vili alla)

laps on `üösse `alle `laskend (aset märgama)

laud pidi `käidi `alla `randa

tie vei libamiste `alla`puale

ei maga, `silmad `kiiluvad tekki`serva alt

`nuored inimised `ulguvad ikke kää alt `kinni

lakkirouhkad on lakknahast `säärä`saapad, alt kromm, säär lakk

`lapsed `juoksevad lagedat `müöda, emä `alles `luomata = `eina `soadud

sie on `alles üks `jonnipurikas

sie plikka on küll alles kekkerdus
nagu vana kekkerdus laseb oma joru

`lapse`ohtu on ikka `alles laps


põhja-Iisaku


rukkis `alle `põlve, [aga] `varsti `leikuaeg käes

libedaga `talvel `lüödi obuselle `alle `sipkad ja `klombid

varukatega tien `kohva-`kohva (helist) ja `lennangi puust alle just kui lind

`kraksti jäi `liivatera `amba alle

`viimane paremb obune läks ka kõrist `alle

(voodist, asemelt vm pinnalt tõusmisest) `muidu maast `lahti ei saa, kui aja `uovad `alle

(kambas g `kampa = lumekamakas) ovone ei saa `juossa, `kampad `korjovad `jalgude `alla

sai `lelle varanduse oma käppa alle ja `lelle `lapsed on ka täma käppa all (võimuses)

`jälle jutt ja jalad all

kivirahk on all, kivine maa, ei saa `kaevada

mis kibe sie rohi on, pane `silmad `kinni ja `niela `klonksti `alle

`kaariku rattaste all akkas kruus krigisema

tie kruus krõgiseb `kaariku rattaste all

`korraga `krõksatas (praksatama) `liivatera `amba all

obusel pole `sipkasi all, `terve tie kippus libisema

`liivaku all `kasvasid `kuused ja `kannu sõnajalad, `liivaku pial olid `männad

`iilub alt`kulmu, `juure ei tule, äbeneb

kaer `tuores viel, iva `alles `piimal

lüö `silmad `väĺjale, kas `lehmad on ikke `alles

on sul alles töngline madjakas käes

No comments:

Post a Comment