Friday, October 17, 2014

kõigite kõikse kõigub

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(kõik viimseni) nüüd on `viimane ku `raasuke `süödü `vällä

(substantiivselt igaüks, viimane kui üks) ku minu laps juo `kasvas - - õlivad ikke `püksid juo `lastel `kõikil jalas ikke

tämäl `kõigest `kõike (ainult) üks tüttär õligi , ei `rohkem `ühtä

kasepuu on `kõikse paremb küttipuu

`küündla kuu on `kõige `külmemb kuu

kõigutama, `kõigub

(kaikse, kõige, kõiksema, kõiksest = kogu, terve) sügelik akkas `kõikse pere `külge

no õli sial kõiksugu `toitusi `lauva pial

sie `mängis kõiksugumased `mäŋŋud `ärmuo·nikuga

üks pihutäis (õsutud rukist), tied sidemme, paned maha , kõik `sõrmevahed `lõikad täis , sie on elendaja , kolm elendajat maha , sis on juo jalandane

kõik kõhad on `ellad ja `aiged. ei `kannata `kääga `katsuda

`ilmas saab `kõike raha iest, aga ema`armu (emaarmastus) ei saa

`metsa `lankisi ja neid, `müüdi kõik enämpakkumisel

`viiruline, `kuuruline, `esmarikku `reieline , midä `viiru `viirutab , sedä `kuuru `kuurutab = vokk `keträb , `kieräb ja kõik tieb

`valgete ihemikkude (hrl pl, silmu koelmu paekividel) pääl `ümbär pae, `silmud kõik, pääd kive pääl , savad `alle vett , `õerusivad `niiska ja `marja `ninda?t paed `läksivad siledast `valgest ja `üöldi et nied on `valged ihemikkud. `silmuihemikkud ehk `valged ihemikkud

`õrnas ja paha ihu, kärn ja kõik akkab `mulle `külge

(kehakate) ihuvari sie on särk, sie on `kõige ligemäl ihu, miest`rahval `püksid ja naistraval `sielik

`viskas kõik kalad `inge `alle

minu `sõprad on kõik juo `enge `eitaned (surema)

sõredad jahud `kiideti `kõikse paremad õlema jahu`suolavie (jahukastme) jaust

`pulmalisi õli pali, `saivad `juonest (purju) kõik

`kõige `suuremb juot õli ` pulma juot

kilimittud `käivad `kõige `rohkemb `külvamise `juures

sitta on kõik kõhad täis `ninda et jube

(päikesevalgus) `päivä `valge käib üle ikke `kõikidest, sie on sie jumala `valgus

me `kaapasi(m)ma (otsides haarama, kahmama) kõik kõhad läbi

(kadripäev) `katrina `päivä ajal `saavad `kõige paremad `villad

`kahtlane inimine, `selle ei või `kõiki juttusi üles `rääkidä

(kanarbiku) kanermumesi on `kõige `viimane mesi. kanerva `õileb

`kõrjab omad kippad, kappad, nippad, nappad kokko kõik

sie pidi siis kõik `kopsod ja `maksad `jälle `tervest ravima sie kase`puhkeviin (kasepungade viinaleotis). ja siis sene `riuma `aigusse `vasta viel kõige paremad siis sie kase`puhke viin

`päikese `varjutus, ette `kasvas kõhe üks vari , `ninda et roheline õli kõik

kaul `koukodega `kanneti kõik vesi

kaval tüö mies, kõik tüöd tieb , midä kätte võttab , ea `päägä

tappad `luoma `vällä, võttad `suoled `vällä siest ja maod kõik ja sisi`konnad, siis jääb kere `ruumis (tapetud looma kere)

kevat on `kõige `pienemb vesi

omad `vitsad `peksävad `kõige kibedämmast

keppi tagund `ninda't `killuline (pinnuline) kõik , `killud üleväl keppi `küljes

nagu keriku naak (kirikuhakk) , `vaarab ja `maŋŋerdab , tahab kõik `saada omale

ajab `tühjä `kiustu - - tahab kõik `asjad `saada

ei sie enämb `tunne äbi, tieb kõik karutükkid juo nääd et on `kueranahk `silmil, juob ja `riidleb

karu `kohlab kõik kõhad läbi , `ulgub

kevade jõgi ja kõik vesi kohotab `kalda `vasta `nõnda ku kieb kõhe

(kummutama) `kollostas kõik pudelid `tühjast

sie on kõik `ninda `uisa `päisa `tehtud , ei õle nagu kõrd ja kohos

kõik `asjad `kormid omale, `kange `kormimaie (koguma, korjama, ahnitsema)

(sasipea) `kossipää kui `juuksed puha segamiste, `lahti sugematta, ja sasis kõik

`kruobiga rupphöövel puu`riistad, `riista `lauad said kõik `kruobiga `üeveldatta

(häälitsemisest) `tetre kulistab nda't kõik ilm keliseb näh

minu `ambad kõdenesid kõik ärä, suu on peris tühü kõhe

mina `käisin küll vähä `kuolis , kaks `talve `kõigest sai

kui kõik oli `sisse `vietu akketi [vilja] `vihkusi `parsile panema

(sööma, vohmima) `kõmmeldas `kinni kõik

(purjutamisest) juob kõri`august `alle ja paab `nahka kõik majad ja maad

lusikad ja `kulbid kõik `tehti koveldiga `valmis

[käin] ikke kõik `marja`metsäd läbi , küll murakasuad , küll `jõhvikad , küll `pohlad ja

(järjestikused nädalad jüri- ja jaanipäeva vahel külviaja sees) `külvinädalad akkavad `püöri`päivast `piale, `jaaniba nädal on `kõige `viimane

eks `kartuli võttamise `juures jo `kõige `rohkemb piab `küüritamma (küürus olema)

linad lahudetti maha kõik puha `väljäle

nüüd on sie `pliita lagund ja ahi kõik lahudattud `vällä

ühed laisk`vorstid kõik

(kokkulapatud kangast) `tattaa·ridki `käidi kodode - - `suured `neljä`kandilised pakkid, kuhu tä õli nied `riided kõik nii ilusast lappaku `lauditud

kõik `lapse`põlve `raamatud on [ta] kokko `oidand

(ühtlasest, tasasest pinnast) nagu `lavvaga `lüödud, ilus `sirge ja ühetasane kõik

leho naistravas - - `kõiki `asja tieb ja `räägib

leppä mets ja pajo mets, nied on `kõige `kärmemad `kasvamaie

ia leppilik laps, leppib `kõigega. leppilik inimene ei õle `kavva vihaga

vanast õlivad majadel ikka liht `uksed (ühekordne lauduks) - - õlivad `põõnudega kõik

kõik mu luud `liikmed on `aiged

lina`talgulistele `anti `süia, kõik iad `süögid ikke

pali `liplakuid (`liplaka/s = liblikas), kabustad kõik täis. `liplakad, `valged ja kirid

nagu meilt akka menemaie Õjamulle, siis `metsä taga on `kõige `litsem kõht ovosega `mennä

lusikaga `vaide lomib oma `kurku kõik `ahvenid

kui on `luode tuul, siis on `kõige paremb kala saak

õts takkud on kõik `vaesemad, nie `onvad `luitaned ja `pampalas kõik

`suome `kirved on jo minu aja sies `kõige paremad `lõikama

arutas `riide üless lõng `aavaldi (haaval), sie on `kõige `nurjatumb tüö

`naabur on kõik `võlgades , tämal on siis lõppu õts käes

läbi `villane , sie on ikke `villust kõik , kued ja `lõimed

Reo suo - - on siin meil `kõige lähemäs

kattasid siis `liivaga sene õhu`augu kõik `kinni ja - - siis `sinne `lämbusivad (kustuma) kõik nied süed

võsu rukki ja sangaste rukki (sort) nied põle kumbki iad päris maa rukki on kõikse paremb

maikuus akkavad kõik puud puhkema ja lehte ajama

siis aean liha massinast läbi - - ja maitse ained siis ulka kõik ja siis sie on pastie·t

siin onvad kõik majad ühe kõrdased

eks maru ilmasi õle kõige rohkemb kevade ja sügise

ükskõik mis ehitama akkad siis muretsed matterjaa·li


Jõhvi


kõigite

siis `lasti [vette] siis ükskõik `kumbi jahu , kas `õtrajahu vai rukkijahu , `ninda`kaua kui sai parajas `kördi `paksus

(esmaspäeval sündinud pulli või härja nimi) ess eso eso esimene kõige eso [võidujooksus]

kui `ilma `muutu tuleb, siis kohotab üles, `Suome maa, `saared, kõik nägivad (Soome: näkyvät = on näha, nähtaval)

lue `undile`issa`meiet vai `räägi tämälä, `ükstas kõik

`reie luu ja `kannika luud ja `perse luud, nied on kõik nied `iste luud

`pruudil ja peigmehel varastetti sis nied `saapad `jälle `vällä ja kõik jala`varjud ja `riided

nied `asjad `onvad kõik pahupitte `jonka-`janka

kui mul ükskõrd jalad `aiged kõvast õlid, siis tegin ma kõik `vannid, mere `suola `vannid ja kadaka `vannid

`lambad tahivad kõik kaheksakeste `lauta `menna

`kangane pesu, ega `meie käsidega ei `õõruned - - `meie pesima kurikaga kõik

`õtsisin kõik kõhad läbi, aga jua sie on nüüd `suures `karjas (= kadunud)

`karkusid (ehmuma, kartusest pagema) `vällä menema kõik puha

kodo on kõik kese ja sorakille, tuad `pühkimatta, asemed tegematta, `riistad pesematta

Viru Nigulas `piavad `rahvass kõik `suome `kingi

klatstükk õli tagant kõik tikkitud ja

kõik on vanust `koldunitest (kalts, räbaldunud riie) `lõigatud ja kerale `aetud (põrandariide kudumiseks). ehk `leiad säält `nurkast ise ühä `kolduna. kes tädä siit `koldunute vahelt tiab `õtsida

`võrgud [meres] kõik `kõrra järele

`viskas `kropsti kõik puru

siis kase tohoga `ümbär kruttitud kõik `kinni

`kõiki kruustükkisi (riisikas) kuppastasima: `musta, `valget ja `kõllast

vene külädest tulid kõik kujudega (ikoon) kõik `sinne (Kuremäele) `käisid `allikal

`õunapuud ja kõik `marjapuud kukketavad

kõik ei kuppi , kupparid kuppivad

küll võib - - kuppida , kõik tuba on `tossu täis

maa all ma'i ole `käinud, aga ma olen `sellega ikke `kurssis kõik (teadlik, informeeritud), kuda`muodi sie asi on

`viina `käigu`tõrred - - `plankadest kõik `tehtud

paned pihu pesa `vasta `lauda , siis sene `nelja `sõrme `laius `kõige `laiemast kõhast on `kämmäl. sia pekk õli `kämble `laiune

`meie külä kõik nägi esimist `autud , kui mina `karjas `käisin

kartulinoppijad võttasivad `kartuli kõik `küürekile

kõik nied `asjad siin `onvad `laadakil (laiali, laokil)

ta on viratu taluperemees, kõik töö talus labetis (lohakil, pilla-palla)

õlgkattust tegima labidaga - - `sellega `leima õled kõik ühetasasest

(avameelne) `lahtinane inimine, tämä `räägib oma `inge tagand kõik `vällä

lakke klauss, lakkub kõik `nahka

ku rukki on kahes lehes (hakkab haraliseks minema), siis tä on `kõige `õrnemb

tia kas kuus kuppiku vai, mul õli kivi siin - - aga `läksid kõik `lendu (on laiali kantud)

`istuga iast `lihti, siis `saada kõik `istuma

linasest `tehti `kõiki, `särki ja `püksi

kõik jääb `ninda lohakali

`ärga akkaga `enne lomima (lohmima), kui kõik pere tuleb kokku

siin enamb õlegi, kõik `õtsa lomitud

(lobamokk) lorakappukas õli `kõiki ära `tüütand

`meie kuer on üks `lorka (logard, loru), on `kõikidega sõber ja lipputab `võõrale

`lõuva alune on `tahmas , kõik must

läbi `villasest tehasse`suuremb jago kõik `riided

akkasima kõik tädä ävistama , aga lei vaid `silmad maha

kõik maa nurgad elus läbi käind

sügise tuli jua ja kõik lõbud õlivad


põhja-Iisaku


`elbakas oma `riietega ja jutuga ja `kõige `asjaga

elutuba on `valmis, aga `teised `uoned kõik `puoleli

`meie `kuerapojad `lähvad kõik emastest

ema`pardil nüüd kõik omad ja `võerad `lapsed segamine

majad `tühjad kõik, ei `iire ega araka `jälge `kuskil

`Inglis tappid on kõik `kirvega tahutud

`lapsele `anna `irmu ja `anna `armu, `ongi [kasvatus]õppetus ja kõik

`Pärmisskülä ja Kuningakülä ja nied õlid kõik Pagari `mõisa jagu

(võõrapärasest ja vigasest keelepruugist) kõik nied `Peipsi-`äerised venelased, nied `kiisa ja `ahvena`kaupmed `kangutavad `iesti kielt

minul süda `aina üle `kiemas `rõemust, `mõtle `lapsed `saivad kõik `tervest

kekkaveika ahvib kõik teiste `järgi

sie on `kange mies `lauvalt `kõike oma keresse ajama

külm näppistas nina`otsa, nüüd kõik kettutab

`kõikse kibedamb aeg oli sie, kui pidin `üksi `kohta pidama

`kõikse `lihtsab kududa oli `kirbukiri

sie on viel `kaunis kobe eit , `süedab `luomad ja kõik

kõik kuhad old [metsas] mühina ja kohina täis

`kõikse `enne oli `kinninane treppikoda , siis tuli kalidor

`kortline `pieker oli `kõikse `suurema `süömaga `venna oma

ei ole `ühtki `õuna, `lapsed `kraakind (:kraagin = hävitama) kõik juba `nuorelt ära

sie `tõmmaks aga `kriipa `kraapa kõik omale

`terve tua `täia elamist `luapis kõik kukker`kuuti segamine

mis kuńts sie `käerimine `ninda on , kui `enne kõik `vaĺmis sätt́titud

`veikemad kõbimised tieb vanames kõik ise ära

kui sõjamürin juba `kuulda oli - - kõik olid `kõhkvel ja mures

poiss krippeldab `kõikse aeg isale `kaasa menema

`kõllik (-ku kollane sipelgas) kusetab `kõige valusamalt

ei sie `anna `kellegille , kõik toppib oma kõrisse

seda vana`poissi pidasid `köhkast kõik

`kõikse paremast `külmarohust on viin

`tõmmab `küütsa `küütsa kõik `marja ja `siene`metsad läbi

meil on madal einam , sie on `kaua kevadel vett kõik `laamas täis

jalad kõik saviga `laatas

nüüd su `mutkad ja `vembud kõik lagedalle `tuodud

laps on last ma`ilma lahingu, kõik lina märg

säel peres on `kõigil alati `lõuad `laiali (naeravad palju)

`kuuse`laudased [linnu]`puurid olivad `kõikse ette

siis `tantsisivad kõik sie üö

oli nii ia pia tal, `kuolis võttas kõik `lennult `kinni (omandas kiiresti)

kevade vara oli `valgeid `lillesi kõik kuhad täis

sabrikust või `üelda `eina`kuhja, põhu `virna, rukki `vihku - - `kõiki, mis on `ninda `lohva-`lahva (lohakalt) `tehtud

eks sinul jah lähe kõik tüöd ludinal

manergas kõik luppis ja `lott́sis , kuhu `vasta sa lõid teda

kõik rukkid kuluvad omale ära , `uuve `leiguni piab [nendega] elama

sie `eile `kiedetud süĺt ei ole `paksust läind, nigu `kausist `välja lüö, vajub lödäkille kõik. `istudes vajub lödakille


lõune-Vaivaro


kaikine `kaikine kõigega kas `lähmö `kaikine siint `vällä

meil `onvad pae`päälised maad , vesi võttab `vilja `välla , laam vesi võttas kõik `vällaNo comments:

Post a Comment